The Incredible Years programme – Teacher Classroom Management
Full evaluation
Meets inclusion criteria
Moderate methodology
* *
Description

The Teacher Classroom Management is designed to make positive, evidence-based educational methods available to teaching professionals. The method is aimed at early education staff, preschool and primary school teachers, SEN teachers and other professionals working with children.

Teacher Classroom Management method forms part of the wider Incredible Years package, designed to prevent and treat behavioural problems and behavioural disorders in children aged between 3 and 12.

Context

Ihmeelliset vuodet on Yhdysvalloissa 30 vuoden ajan kehitetty ohjelma, joka perustuu sosiaalisen oppimisen teoriaan, käyttäytymisterapeuttisiin periaatteisiin ja kiintymyssuhdeteoriaan, vaikutteita on otettu myös stressinhallintateoriasta ja ratkaisukeskeisestä terapiasta. Ohjelman ajatuksena on, että aikuisen toimintaa muutamalla voidaan muuttaa myös lapsen käytöstä. Käyttäytymismallien muuttaminen vaatii pitkäkestoista intensiivistä tukea, mikä mahdollistaa uusien, opittujen käyttäytymismallien vakiintumisen.

Kouluissa ja päiväkodeissa sovellettava ohjelma tarjoaa ammattikasvattajille menetelmiä, joilla voidaan vähentää lasten häiriökäyttäytymistä ja auttaa lapsia integroitumaan päiväkotiryhmään tai luokkaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa välineitä yhteistyöhön vanhempien kanssa, myönteisten suhteiden luomiseen lapsiin, ammattikasvattajan kykyyn ennakoida käytöshäiriölle alttiita tilanteita ryhmässä, sekä ongelmanratkaisukeinojen, sosiaalisten taitojen ja tunteidensäätelyn käsitteleminen yhdessä lasten kanssa.

Target group
Toddlers Primary school age 
Description of the target group

3-12 – vuotiaat lapset, sekä varhaiskasvattajat ja opettajat. Kohteena ovat toisaalta kaikki lapset, toisaalta erityisesti lapset, joilla on käytöksen ongelmia tai käytöshäiriöitä.

Description of the intervention

Ammattikasvattajille suunnatun ryhmänhallintakoulutuksen tavoitteena on, että ammattikasvattaja oppii käyttämään työssään positiivisia ja ennakoivia ryhmänhallintastrategioita. Ohjelman avulla edistetään lasten sosiaalisia taitoja, tunteiden säätelyä ja kouluvalmiutta sekä pyritään vähentämään aggressiivista, levotonta ja häiritsevää käytöstä ryhmässä.

Menetelminä käytetään mm. rooliharjoituksia, videoita ja erilaisia kotitehtäviä. Lapsen positiivista käytöstä vahvistetaan sitä huomioimalla (suullinen palaute, konkreettinen palkitseminen), negatiivista käytöstä vähennetään tekemällä siitä mahdollisimman vähän palkitsevaa. Huonoa käytöstä vähennetään tutkitusti tehokkailla keinoilla, joita ovat esimerkiksi huomiotta jättäminen ja rauhoittumisaika (”time-out”). Lisäksi voidaan käyttää seuraamuksia, joita käytetään kuitenkin harkiten ja harvoin.

Menetelmää voidaan hyödyntää paitsi luokassa ja ryhmissä, myös yksilötyössä esimerkiksi psykologien ja koulukuraattorien työskennellessä lasten kanssa.

Evidence
Moderate
Evidence
2 / 3

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän osalta on kohtalaista näyttöä siitä, että käytösongelmaisten 3-7 -vuotiaiden lasten käytösongelmat ovat vähäisempiä sekä ryhmähavainnoinnin että opettajien ja vanhempien raporttien perusteella niihin lapsiin verrattuna, joiden opettaja ei käytä Ihmeelliset vuodet –ryhmänhallintamenetelmää lapsiryhmän kanssa työskennellessään.

Ryhmähallintamenetelmää on useimmissa tutkimuksissa tutkittu yhdessä joko muiden Ihmeelliset vuodet –menetelmien kanssa tai muun tyyppisten lisäinterventioiden (esim. neuvonta, mindfulness) kanssa (esim. Baker-Henningham, 2009; Raver ym., 2008; Webster-Stratton ym, 2011). Toistaiseksi kaksi tiedelehdissä julkaistua vertaisarvioitua RCT-tutkimusta on keskittynyt tutkimaan ryhmänhallintamenetelmän vaikuttavuutta ns. stand-alone interventiona:
* Englantilaisissa kouluissa verrattiin RCT-asetelmassa ryhmänhallintamenetelmän vaikutusta 3-7 vuotiaiden oppilaiden käytösongelmiin kuuden interventio -ja kuuden kontrolliluokkahuoneen asetelmassa (12 opettajaa, 107 lasta) (Hutchings ym, 2013).
* Jamaicalla klusterisatunnaistetussa asetelmassa (Baker-Henningham, Scott, Jones & Walker, 2012) 24 esikoulua (3-6 vuotiaat) satunnaistettiin Ihmeelliset vuodet ryhmänhallintamenetelmään ja kontrolliryhmään. Tutkimuksissa seurattiin kunkin luokan niitä kolmea lasta, joilla oli opettajan arvioimana eniten käytösongelmia (n = 225). Tuloksissa raportoitiin observoidun lapsen luokkakäyttäytymisen lisäksi muutokset lapsen käyttäytymisessä vanhemman ja opettajan raportoimana.

Tutkimuksissa on mitattu muutosta kohdejoukon kannalta relevanteilla (mm. lapsen käytösongelmat, prososiaalinen käytös, opettajan käyttäytyminen, opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus, luokan ilmapiiri) ja standardoiduilla mittareilla. Pitkäaikaisvaikutuksia on toistaiseksi tutkittu yhdessä RCT-tutkimuksessa, joka on julkaistu raporttina, ei vertaisarvioidussa tiedelehdessä (McGilloway ym., 2010)

Pohjoismaisia tutkimuksia ryhmänhallintamenetelmästä ei toistaiseksi ole. Norjassa on parhaillaan tekeillä RCT-tutkimus menetelmästä kouluissa toteutettuna, Suomessa vaikuttavuutta tutkitaan matched control -asetelmassa varhaiskasvattajien piirissä.

Effectiveness
Moderate
Effects
2 / 3

RCT-tutkimuksissa, joissa on tutkittu yksinomaan ryhmänhallintamenetelmän vaikutuksia, on saatu odotusten mukaisia tuloksia siten, että opettajien työtavat ryhmän käytösongelmaisten lasten kanssa (target/index child) ovat muuttuneet positiivisemmaksi, oppilaiden sosiaaliset taidot parantuneet ja käytösongelmat vähentyneet:

* Englantilaisessa tutkimuksessa (Hutchings ym, 2013) RCT-asetelmassa käytösongelmaisten 3-7 vuotiaiden lasten negatiiviset vuorovaikutustilanteet/ilmaukset vähenivät sekä opettajalta lapseen päin ( d = 0,36) että lapselta opettajaan päin (d = 0,42). Koko luokan tasolla interventiolla oli vaikutusta ainoastaan kaikkien oppilaiden levottomaan ja häiritsevään käyttäytymiseen (”off-task behavior”; d = 0,53), ei opettajan käytökseen tai oppilaiden kuuliaisuuteen tai prososiaaliseen käyttäytymiseen.

* Jamaicalla (Baker-Henningham ym, 2012) interventioon osallistuneilla riskiryhmään kuuluvilla lapsilla (3-6 v) oli luokkaobservaatiolla mitattuna merkittävästi vähemmän käytösongelmia (efektikoon mittarina käytetty regression coefficient = 0,42; 95% CI 0,12-0,71) ja paremmat sosiaaliset taidot (efektikoko 0,74; 95% CI 0,41-1,40). Interventioryhmän lapsilla oli myös vähemmän sekä opettajien raportoimia käytösongelmia (efektikoko 0,47; 95% CI 0,18-0,76) että vanhempien raportoimia käytösongelmia (efektikoko 0,22; 95% CI 0,03-0,42). Lisäksi opettajan raportoimana interventioryhmän oppilailla oli paremmat sosiaaliset taidot (efektikoko 0,59; 0,35-0,84) ja säännöllisempi läsnäolo (efektikoko 0,30, 95% CI 0,05-0,55).

Kun ryhmänhallintamenetelmä on yhdistetty muiden Ihmeelliset vuosien –menetelmien kanssa tai siihen on lisätty muita menetelmiä (esim. mindfulness), ovat tulokset olleet niin ikään odotetun suuntaisia (mm. Raver ym., 2008; Webster-Stratton ym, 2011). Nämä tulokset eivät kuitenkaan mahdollista ryhmänhallintamenetelmän itsenäisen merkityksen arviointia vaikuttavuuden kannalta.

McGilloway kumppaneineen (2010) raportoi ryhmänhallintamenetelmän suotuisien vaikutusten (enemmän positiivisia ja vähemmän negativiisia ryhmänhallintamenetelmiä) olleen pysyviä 12 kk seurannassa. Tämän lisäksi opettajat raportoivat työhyvinvointinsa lisääntyneen.

Usefulness
Moderate
Usefulness – Total score
9 / 15
Training
3 / 3

Koulutuksessa annetaan konkreettisia keinoja positiivisen vuorovaikutuksen lisäämiseen, käytöshäiriöiden ennaltaehkäisemiseen, myönteisen käytöksen edistämiseen sekä häiriökäyttäytymisen vähentämiseen. Koulutuksessa myös pohditaan keinoja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Koulutus on kestoltaan kuusi päivää ja osallistujamäärä on rajattu 10 – 15 henkilöön. Käytettävät menetelmät ja materiaalit ovat monipuolisia (videot, ryhmäkeskustelut, harjoitukset, välitehtävät ja niihin liittyvät työnohjaukselliset keskustelut).

Palautetta koulutuksesta ja sen vaikuttavuudesta kerätään systemaattisesti (jokaisen tapaamis-/koulutuskerran jälkeen kerätään arvio (Likertin asteikolla 1-5) seuraavista alueista: työpajan sisältö, videot, kouluttajan koulutus, ryhmäkeskustelut. Koulutuksen lopuksi koulutukseen osallistujia pyydetään täyttämään arviointilomake koulutuksen osa-alueista, koulutuksen vaikutuksesta lapsen käytökseen ja ohjausmenetelmien hyödyllisyydestä.

Koulutuksen jälkeen ohjaajat pätevöityvät sertifioituimisohjelman kautta, joka toimii menetelmäuskollisuuden varmistajana.

Koulutuksen hinnat:

Työpajakoulutukset varhaiskasvattajille ja opettajille 6 pv/krt/ kk, ryhmään mahtuu 16 osallistujaa
Hinta 6500 e + alv + kouluttajan matkakulut (palveluntarjoaja Ihmeelliset vuodet ry)

Työpajakoulutusten suomenkieliset opettajien kirjat 39 e/kpl (Profami Oy-kustantajalta), kirjat tilataan yleensä päiväkodin tai koulun käyttöön.

Ryhmänhallinnan ryhmänohjaajakoulutus 3pv:
600 e/osallistuja (sis.koulutusmateriaalin ja kahvit), max 25 osallistujaa
(edellytykset, että osallistuja käynyt työpajakoulutuksen ja käyttänyt menetelmää työssään)

Manuaalikustannus:
1424 USD + rahti ja tullauskulut

Sertifioituminen:
Edellytyksenä, että ryhmänohjaaja on pitänyt vähintään kaksi työpajaa ja kerännyt ryhmistä asianmukaisesti palautedokumentit sekä videokuvannut ns. työnäytteen yhdestä työpajapäivästä.
Sertifioitumiskulu 525 USD, joka koostuu videokatsomisesta/hyväksymisestä ja paperitöiden käsittelystä. Mikäli video ei mene hyväksytysti ensimmäisellä kerralla läpi, seuraavista videokatseluista veloitetaan 90 USD/video..

Työnohjaus:
Työnohjaaja eli peer coach on sertifioitunut ryhmänohjaaja, joka pätevöityy antamaan uusille ryhmänohjaajille tukea ja apua ryhmien aloitukseen. Työnohjausta suositellaan annettavaksi kolmen ensimmäisen ryhmän aikana, jotta uudet ryhmänohjaajat pääsevät käyntiin ja toimivat ohjelman mukaisesti. Tämä auttaa myös sertifioitumisessa.
Tällä hetkellä Suomessa hintataso näille työnohjauksille on 240 e/krt/2-5 hlöä

Peer coach sertifioituminen:
-Edellytys: sertifioitunut ryhmänohjaaja, joka vetänyt vähintään 6 työpajaa
-2 päivän koulutus joko ulkomailla tai pyrimme järjestämään Suomessa (kuluarvio noin 1500 -2000 e/osallistuja)
-antaa työnohjausta kuudelle ryhmänohjaajalle ja auttaa heidät sertifioitumaan
-videoi työnohjauksistaan työnäytteen, joka lähetetään USA:han
-sertifioitumiskulu 1.video 525 USD (tarvittaessa seuraavat 90 USD)

 

Training availability
2 / 3

Ammattikasvattajien ryhmänhallintakoulutusta tarjoaa Ihmeelliset vuodet ry. Koulutuksia järjestetään vuosittain useita ympäri Suomea. Vuosien 2015-2016 aikana Ihmeelliset vuodet ry on Opetushallituksen rahoituksella järjestänyt seitsemän maksutonta koulutuskokonaisuutta viidellä eri paikkakunnalla ympäri Suomea (Hki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio) . Tätä toiminta on tarkoitus jatkaa, mikäli rahoitus järjestyy. Kunnat ovat myös ostaneet itse koulutuksia hankerahoistaan. Ohjelman mukaisia kuuden päivän koulutuksia on pidetty yli 200 varhaiskasvattajalle ja opettajalle.

Cost effectiveness
0 / 3
Ryhmänhallintamenetelmästä ei ole toistaiseksi julkaistu kustannustehokkuustutkimuksia. Tutkimus Englannissa on meneillään (Ford ym. 2012)
Suitability
3 / 3

Soveltuu Suomen olosuhteisiin, suuri kansallinen tarve, sosiaalipoliittisesti perusteltavissa. Menetelmää käyttäviltä ammattilaisilta kerätyt kokemukset tähän asti hyviä. Suomessa on pilottiryhmiin osallistuneiden esi- ja alakoulun opettajat kokivat saaneensa käyttökelpoisia ohjeita ja toimintavinkkejä arkeen ja sekä oppilaiden ja opettajan että lasten keskinäinen positiivinen vuorovaikutus oli lisääntynyt. Työrauha oli opettajien mukaan parantunut ja ristiriitatilanteet helpottuneet (Seppänen, 2012; Santonen 2013).

Evaluation/appraisal
1 / 3

Koulutukseen on sisäänrakennettu koulutuksen arviointi, mutta systemaattisesti tietoa käyttäjiltä ja kohderyhmältä (lapsilta) ei koulutuksen jälkeen toistaiseksi kerätä.

References
  • Baker-Henningham, H., Walker, S., Powell, C., & Gardner, J. M. (2009). A pilot study of the Incredible Years teacher training programme and a curriculum unit on social and emotional skills in community pre-schools in Jamaica. Child: Care, Health & Development 35, 624–631 Link to the reference
  • Baker-Hemmingham, H., Scott, S., Jones, K. & Walker, S. (2012). Reducing child conduct problems and promoting social skills in a middle-income country: cluster randomized controlled trial. British Journal of Psychiatry, 201, 101-108. Link to the reference
  • Ford, T., Edwards, V., Sharkey, S., Ukoumunne, O.C., Byford, S., Norwich, B. & Logan, S. (2012). Supporting teachers and children in schools: the effectiveness and cost-effectiveness of the Incredible Years teacher classroom management programme in primary school children: a cluster randomized controlled trial, with parallel economic and process evaluations. BMC Public Health 12, 719. Link to the reference
  • Hutchings, J., Martin-Forbes, P., Daley, D. & Williams, M.E. (2013). A randomized controlled trial of the impact of a teacher classroom management program on the classroom behavior of children with and without behavior problems. Journal of School Psychology 51, 571-85. Link to the reference
  • McGilloway, S., Hyland, L., Ní Mháille, G., Lodge, A., O’Neil,l D., Kelly, P., Leckey, Y., Bywater, T., Comiskey, C. & Donnelly M. (2010). Positive classrooms, positive children. A randomised controlled trial to investigate the effectiveness of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in an Irish context (short-term outcomes) A Summary Report prepared for Archways. Link to the reference
  • Raver, C., Jones, S., Li-Grining, C., Metzger, M., Champion, K. & Sardin, L. (2008). Improving classroom processes: preliminary findings from a randomized trial in Head Start settings. Early Childhood Research Quarterly, 63, 10-26. Link to the reference
  • Santonen, J. (2013). Ihmeelliset vuodet: TCM-menetelmä esi- ja perusopetuksessa. Metropolia ammattikorkeakoulu. Link to the reference
  • Seppänen, T. (2012). Ihmeelliset vuodet koulussa 2010-2012. Loppuraportti. Omaiset mielenterveystyön tukena ry. Link to the reference
  • Webster-Stratton, C., Reid, M. J., & Hammond, M. (2001). Preventing conduct problems, promoting social competence: A parent and teacher training partnership in Head Start. Journal of Clinical Child Psychology 30, 283–302. Link to the reference
  • Webster-Stratton, C., Reid, J. & Stoolmiller, M. (2011). Preventing conduct problems and improving school readiness: Evaluation of the Incredible Years Teacher and Child Training Programs in high-risk schools. Journal of Child Psychology and Psychiatry 26, 189-201. Link to the reference