Kasvun tuki -lehti pyrkii toimimaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen periaatteiden mukaisesti. Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimää kansallista vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan vertaisarviointitunnuksen käyttöehtoja.

Prosessin kuvaus

Päätoimittaja tutustuu käsikirjoitukseen ja arvioi alustavasti, sopiiko se lehteen. Päätoimittaja vastaa vastuukirjoittajalle viimeistään kahden viikon kuluttua käsikirjoituksen vastaanottamisesta, otetaanko se vertaisarvioitavaksi. Päätoimittaja etsii käsikirjoitukselle kaksi toimituksen ulkopuolista vertaisarvioijaa tarvittaessa yhdessä toimituskunnan asiantuntijan kanssa.

Vertaisarvioijien tulee olla (väitelleitä) alan asiantuntijoita ja riippumattomia suhteessa toimitukseen, toimituskuntaan, arvioitavaan käsikirjoitukseen ja kirjoittajiin. Vertaisarvioijien nimet eivät tule kirjoittajien tietoon.

Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tutkimusongelman tai tutkimusasetelman ja tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Arvioijat laativat käsikirjoituksesta lausunnon, jossa he ehdottavat käsikirjoituksen hyväksymistä, hyväksymistä määrätyin muutoksin tai hylkäämistä. Lausuntoon kirjataan myös käsikirjoitukseen ehdotetut muutokset.

Päätoimittaja tutustuu arvioijien lausuntoihin, lähettää ne kirjoittajille ja pyytää kirjoittajia muokkaamaan käsikirjoitusta vertaisarvioijien kommenttien perustella. Mikäli toinen arvioija ehdottaa hyväksymistä ja toinen hylkäämistä, päätoimittaja harkitsee yhdessä toimituskunnan kanssa, pyydetäänkö lausuntoa vielä kolmannelta arvioijalta.

Käsikirjoituksen korjaamiseen on varattu aikaa 2 viikkoa, ellei tosin sovita päätoimittajan kanssa. Kirjoittajien tulee esittää tehdyt muutokset selvästi ja yksityiskohtaisesti sekä perustelut, mikäli kaikkia pyydettyjä korjauksia ei ole tehty.

Tarvittaessa korjattu käsikirjoitus lähetetään uudelleen vertaisarvioijille. Päätoimittaja tekee lopullisen julkaisemispäätöksen ja pyytää harkintansa mukaan näkemystä myös toimituskunnan asiantuntijoilta.

Käsikirjoituksista tallennetaan ja säilytetään vähintään viiden vuoden ajan ainakin seuraavat tiedot: vastaanottopäivämäärä ja päätöksen lähetyspäivämäärä, tekijöiden julkaisuehdotus, tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko, arvioijien nimet ja lausunnot sekä toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Toimitusprosessissa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Käsikirjoituksen tarjoaminen julkaistavaksi katsotaan samalla kirjoittajan ilmoitukseksi vertaisarviointikäytäntöjen hyväksymisestä. Suostuessaan arvioimaan artikkelin arvioija hyväksyy samalla vertaisarviointikäytännöt ja niiden dokumentoinnin.