Poika katsoo kameraan
Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ammattikasvattajille
Kokonaisarvio
Täyttää sisäänottokriteerit.
Kohtalainen menetelmä
* *
Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän osalta on kohtalaista näyttöä siitä, että käytösongelmaisten 3-7 -vuotiaiden lasten käytösongelmat ovat vähäisempiä sekä ryhmähavainnoinnin että opettajien ja vanhempien raporttien perusteella niihin lapsiin verrattuna, joiden opettaja ei käytä Ihmeelliset vuodet –ryhmänhallintamenetelmää lapsiryhmän kanssa työskennellessään.

Laatikko sisältää niin sanotun PICO-lausekkeen. PICO tulee englanninkielisistä sanoista:

 • P = populaatio; ryhmä, jota tutkitaan (population, patient)
 • I = interventio, tutkittava toimenpide, hoito, (intervention)
 • C = vertailuryhmä, vaihtoehtoinen menetelmä (comparison, control)
 • O = menetelmän tuottamat tulokset, seuraus (outcome)
PICO auttaa intervention tutkittujen vaikutusten selkeässä ja tarkassa kuvaamisessa. Se kertoo mistä interventiosta on kyse, millaisia tuloksia sillä saadaan, kenelle se on vaikuttava ja kehen verrattuna.
Tämän hetkinen sovellettavuus Suomeen:
Kohtalainen
Sovellettavuuden arviointiin vaikuttavat seuraavat osa-alueet: koulutus, koulutuksen saatavuus, kustannustehokkuus, soveltuvuus ja mittaaminen/arviointi
Kuvaus

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän tarkoituksena on tuoda vaikuttaviksi todettuja myönteisiä kasvatusmenetelmiä ammattilaisten arkeen. Menetelmä on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, esi- ja alakoulujen opettajille, erityisopettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Ryhmänhallintamenetelmä on osa Ihmeelliset vuodet -ohjelmakokonaisuutta, joka on tarkoitettu 3-12 -vuotiaiden lasten käytöksen pulmien ja käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Tausta

Ihmeelliset vuodet on Yhdysvalloissa 30 vuoden ajan kehitetty ohjelma, joka perustuu sosiaalisen oppimisen teoriaan, käyttäytymisterapeuttisiin periaatteisiin ja kiintymyssuhdeteoriaan, vaikutteita on otettu myös stressinhallintateoriasta ja ratkaisukeskeisestä terapiasta. Ohjelman ajatuksena on, että aikuisen toimintaa muutamalla voidaan muuttaa myös lapsen käytöstä. Käyttäytymismallien muuttaminen vaatii pitkäkestoista intensiivistä tukea, mikä mahdollistaa uusien, opittujen käyttäytymismallien vakiintumisen.

Kouluissa ja päiväkodeissa sovellettava ohjelma tarjoaa ammattikasvattajille menetelmiä, joilla voidaan vähentää lasten häiriökäyttäytymistä ja auttaa lapsia integroitumaan päiväkotiryhmään tai luokkaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa välineitä yhteistyöhön vanhempien kanssa, myönteisten suhteiden luomiseen lapsiin, ammattikasvattajan kykyyn ennakoida käytöshäiriölle alttiita tilanteita ryhmässä, sekä ongelmanratkaisukeinojen, sosiaalisten taitojen ja tunteidensäätelyn käsitteleminen yhdessä lasten kanssa.

Kohderyhmä
Leikki-ikäiset Alakouluikäiset 
Kohderyhmän kuvaus

3-12 – vuotiaat lapset, sekä varhaiskasvattajat ja opettajat. Kohteena ovat toisaalta kaikki lapset, toisaalta erityisesti lapset, joilla on käytöksen ongelmia tai käytöshäiriöitä.

Työmenetelmän kuvaus

Ammattikasvattajille suunnatun ryhmänhallintakoulutuksen tavoitteena on, että ammattikasvattaja oppii käyttämään työssään positiivisia ja ennakoivia ryhmänhallintastrategioita. Ohjelman avulla edistetään lasten sosiaalisia taitoja, tunteiden säätelyä ja kouluvalmiutta sekä pyritään vähentämään aggressiivista, levotonta ja häiritsevää käytöstä ryhmässä.

Menetelminä käytetään mm. rooliharjoituksia, videoita ja erilaisia kotitehtäviä. Lapsen positiivista käytöstä vahvistetaan sitä huomioimalla (suullinen palaute, konkreettinen palkitseminen), negatiivista käytöstä vähennetään tekemällä siitä mahdollisimman vähän palkitsevaa. Huonoa käytöstä vähennetään tutkitusti tehokkailla keinoilla, joita ovat esimerkiksi huomiotta jättäminen ja rauhoittumisaika (”time-out”). Lisäksi voidaan käyttää seuraamuksia, joita käytetään kuitenkin harkiten ja harvoin.

Menetelmää voidaan hyödyntää paitsi luokassa ja ryhmissä, myös yksilötyössä esimerkiksi psykologien ja koulukuraattorien työskennellessä lasten kanssa.

Tutkimusnäytön aste
Kohtalainen
Tutkimusnäyttö
2 / 3

Ryhmähallintamenetelmää on useimmissa tutkimuksissa tutkittu yhdessä joko muiden Ihmeelliset vuodet –menetelmien kanssa tai muun tyyppisten lisäinterventioiden (esim. neuvonta, mindfulness) kanssa (esim. Baker-Henningham, 2009; Raver ym., 2008; Webster-Stratton ym, 2011). Toistaiseksi kaksi tiedelehdissä julkaistua vertaisarvioitua RCT-tutkimusta on keskittynyt tutkimaan ryhmänhallintamenetelmän vaikuttavuutta ns. stand-alone interventiona:
* Englantilaisissa kouluissa verrattiin RCT-asetelmassa ryhmänhallintamenetelmän vaikutusta 3-7 vuotiaiden oppilaiden käytösongelmiin kuuden interventio -ja kuuden kontrolliluokkahuoneen asetelmassa (12 opettajaa, 107 lasta) (Hutchings ym, 2013).
* Jamaicalla klusterisatunnaistetussa asetelmassa (Baker-Henningham, Scott, Jones & Walker, 2012) 24 esikoulua (3-6 vuotiaat) satunnaistettiin Ihmeelliset vuodet ryhmänhallintamenetelmään ja kontrolliryhmään. Tutkimuksissa seurattiin kunkin luokan niitä kolmea lasta, joilla oli opettajan arvioimana eniten käytösongelmia (n = 225). Tuloksissa raportoitiin observoidun lapsen luokkakäyttäytymisen lisäksi muutokset lapsen käyttäytymisessä vanhemman ja opettajan raportoimana.

Tutkimuksissa on mitattu muutosta kohdejoukon kannalta relevanteilla (mm. lapsen käytösongelmat, prososiaalinen käytös, opettajan käyttäytyminen, opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus, luokan ilmapiiri) ja standardoiduilla mittareilla. Pitkäaikaisvaikutuksia on toistaiseksi tutkittu yhdessä RCT-tutkimuksessa, joka on julkaistu raporttina, ei vertaisarvioidussa tiedelehdessä (McGilloway ym., 2010)

Pohjoismaisia tutkimuksia ryhmänhallintamenetelmästä ei toistaiseksi ole. Norjassa on parhaillaan tekeillä RCT-tutkimus menetelmästä kouluissa toteutettuna, Suomessa vaikuttavuutta tutkitaan matched control -asetelmassa varhaiskasvattajien piirissä.

Vaikutusten vahvuus
Kohtalainen
Vaikutukset
2 / 3

RCT-tutkimuksissa, joissa on tutkittu yksinomaan ryhmänhallintamenetelmän vaikutuksia, on saatu odotusten mukaisia tuloksia siten, että opettajien työtavat ryhmän käytösongelmaisten lasten kanssa (target/index child) ovat muuttuneet positiivisemmaksi, oppilaiden sosiaaliset taidot parantuneet ja käytösongelmat vähentyneet:

* Englantilaisessa tutkimuksessa (Hutchings ym, 2013) RCT-asetelmassa käytösongelmaisten 3-7 vuotiaiden lasten negatiiviset vuorovaikutustilanteet/ilmaukset vähenivät sekä opettajalta lapseen päin ( d = 0,36) että lapselta opettajaan päin (d = 0,42). Koko luokan tasolla interventiolla oli vaikutusta ainoastaan kaikkien oppilaiden levottomaan ja häiritsevään käyttäytymiseen (”off-task behavior”; d = 0,53), ei opettajan käytökseen tai oppilaiden kuuliaisuuteen tai prososiaaliseen käyttäytymiseen.

* Jamaicalla (Baker-Henningham ym, 2012) interventioon osallistuneilla riskiryhmään kuuluvilla lapsilla (3-6 v) oli luokkaobservaatiolla mitattuna merkittävästi vähemmän käytösongelmia (efektikoon mittarina käytetty regression coefficient = 0,42; 95% CI 0,12-0,71) ja paremmat sosiaaliset taidot (efektikoko 0,74; 95% CI 0,41-1,40). Interventioryhmän lapsilla oli myös vähemmän sekä opettajien raportoimia käytösongelmia (efektikoko 0,47; 95% CI 0,18-0,76) että vanhempien raportoimia käytösongelmia (efektikoko 0,22; 95% CI 0,03-0,42). Lisäksi opettajan raportoimana interventioryhmän oppilailla oli paremmat sosiaaliset taidot (efektikoko 0,59; 0,35-0,84) ja säännöllisempi läsnäolo (efektikoko 0,30, 95% CI 0,05-0,55).

Kun ryhmänhallintamenetelmä on yhdistetty muiden Ihmeelliset vuosien –menetelmien kanssa tai siihen on lisätty muita menetelmiä (esim. mindfulness), ovat tulokset olleet niin ikään odotetun suuntaisia (mm. Raver ym., 2008; Webster-Stratton ym, 2011). Nämä tulokset eivät kuitenkaan mahdollista ryhmänhallintamenetelmän itsenäisen merkityksen arviointia vaikuttavuuden kannalta.

McGilloway kumppaneineen (2010) raportoi ryhmänhallintamenetelmän suotuisien vaikutusten (enemmän positiivisia ja vähemmän negativiisia ryhmänhallintamenetelmiä) olleen pysyviä 12 kk seurannassa. Tämän lisäksi opettajat raportoivat työhyvinvointinsa lisääntyneen.

Sovellettavuus
Kohtalainen
Koulutus

Koulutuksessa annetaan konkreettisia keinoja positiivisen vuorovaikutuksen lisäämiseen, käytöshäiriöiden ennaltaehkäisemiseen, myönteisen käytöksen edistämiseen sekä häiriökäyttäytymisen vähentämiseen. Koulutuksessa myös pohditaan keinoja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Koulutus on kestoltaan kuusi päivää ja osallistujamäärä on rajattu 10 – 15 henkilöön. Käytettävät menetelmät ja materiaalit ovat monipuolisia (videot, ryhmäkeskustelut, harjoitukset, välitehtävät ja niihin liittyvät työnohjaukselliset keskustelut).

Palautetta koulutuksesta ja sen vaikuttavuudesta kerätään systemaattisesti (jokaisen tapaamis-/koulutuskerran jälkeen kerätään arvio (Likertin asteikolla 1-5) seuraavista alueista: työpajan sisältö, videot, kouluttajan koulutus, ryhmäkeskustelut. Koulutuksen lopuksi koulutukseen osallistujia pyydetään täyttämään arviointilomake koulutuksen osa-alueista, koulutuksen vaikutuksesta lapsen käytökseen ja ohjausmenetelmien hyödyllisyydestä.

Koulutuksen jälkeen ohjaajat pätevöityvät sertifioituimisohjelman kautta, joka toimii menetelmäuskollisuuden varmistajana.

Koulutuksen hinnat:

Työpajakoulutukset varhaiskasvattajille ja opettajille 6 pv/krt/ kk, ryhmään mahtuu 16 osallistujaa
Hinta 6500 e + alv + kouluttajan matkakulut (palveluntarjoaja Ihmeelliset vuodet ry)

Työpajakoulutusten suomenkieliset opettajien kirjat 39 e/kpl (Profami Oy-kustantajalta), kirjat tilataan yleensä päiväkodin tai koulun käyttöön.

Ryhmänhallinnan ryhmänohjaajakoulutus 3pv:
600 e/osallistuja (sis.koulutusmateriaalin ja kahvit), max 25 osallistujaa
(edellytykset, että osallistuja käynyt työpajakoulutuksen ja käyttänyt menetelmää työssään)

Manuaalikustannus:
1424 USD + rahti ja tullauskulut

Sertifioituminen:
Edellytyksenä, että ryhmänohjaaja on pitänyt vähintään kaksi työpajaa ja kerännyt ryhmistä asianmukaisesti palautedokumentit sekä videokuvannut ns. työnäytteen yhdestä työpajapäivästä.
Sertifioitumiskulu 525 USD, joka koostuu videokatsomisesta/hyväksymisestä ja paperitöiden käsittelystä. Mikäli video ei mene hyväksytysti ensimmäisellä kerralla läpi, seuraavista videokatseluista veloitetaan 90 USD/video..

Työnohjaus:
Työnohjaaja eli peer coach on sertifioitunut ryhmänohjaaja, joka pätevöityy antamaan uusille ryhmänohjaajille tukea ja apua ryhmien aloitukseen. Työnohjausta suositellaan annettavaksi kolmen ensimmäisen ryhmän aikana, jotta uudet ryhmänohjaajat pääsevät käyntiin ja toimivat ohjelman mukaisesti. Tämä auttaa myös sertifioitumisessa.
Tällä hetkellä Suomessa hintataso näille työnohjauksille on 240 e/krt/2-5 hlöä

Peer coach sertifioituminen:
-Edellytys: sertifioitunut ryhmänohjaaja, joka vetänyt vähintään 6 työpajaa
-2 päivän koulutus joko ulkomailla tai pyrimme järjestämään Suomessa (kuluarvio noin 1500 -2000 e/osallistuja)
-antaa työnohjausta kuudelle ryhmänohjaajalle ja auttaa heidät sertifioitumaan
-videoi työnohjauksistaan työnäytteen, joka lähetetään USA:han
-sertifioitumiskulu 1.video 525 USD (tarvittaessa seuraavat 90 USD)

 

Koulutuksen saatavuus

Ammattikasvattajien ryhmänhallintakoulutusta tarjoaa Ihmeelliset vuodet ry. Koulutuksia järjestetään vuosittain useita ympäri Suomea. Vuosien 2015-2016 aikana Ihmeelliset vuodet ry on Opetushallituksen rahoituksella järjestänyt seitsemän maksutonta koulutuskokonaisuutta viidellä eri paikkakunnalla ympäri Suomea (Hki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio) . Tätä toiminta on tarkoitus jatkaa, mikäli rahoitus järjestyy. Kunnat ovat myös ostaneet itse koulutuksia hankerahoistaan. Ohjelman mukaisia kuuden päivän koulutuksia on pidetty yli 200 varhaiskasvattajalle ja opettajalle.

Kustannustehokkuus

Ryhmänhallintamenetelmästä ei ole toistaiseksi julkaistu kustannustehokkuustutkimuksia. Tutkimus Englannissa on meneillään (Ford ym. 2012)

Soveltuvuus

Soveltuu Suomen olosuhteisiin, suuri kansallinen tarve, sosiaalipoliittisesti perusteltavissa. Menetelmää käyttäviltä ammattilaisilta kerätyt kokemukset tähän asti hyviä. Suomessa on pilottiryhmiin osallistuneiden esi- ja alakoulun opettajat kokivat saaneensa käyttökelpoisia ohjeita ja toimintavinkkejä arkeen ja sekä oppilaiden ja opettajan että lasten keskinäinen positiivinen vuorovaikutus oli lisääntynyt. Työrauha oli opettajien mukaan parantunut ja ristiriitatilanteet helpottuneet (Seppänen, 2012; Santonen 2013).

Mittaaminen/arviointi

Koulutukseen on sisäänrakennettu koulutuksen arviointi, mutta systemaattisesti tietoa käyttäjiltä ja kohderyhmältä (lapsilta) ei koulutuksen jälkeen toistaiseksi kerätä.

Viitteet
 • Baker-Henningham, H., Walker, S., Powell, C., & Gardner, J. M. (2009). A pilot study of the Incredible Years teacher training programme and a curriculum unit on social and emotional skills in community pre-schools in Jamaica. Child: Care, Health & Development 35, 624–631 Linkki viitteeseen
 • Baker-Hemmingham, H., Scott, S., Jones, K. & Walker, S. (2012). Reducing child conduct problems and promoting social skills in a middle-income country: cluster randomized controlled trial. British Journal of Psychiatry, 201, 101-108. Linkki viitteeseen
 • Ford, T., Edwards, V., Sharkey, S., Ukoumunne, O.C., Byford, S., Norwich, B. & Logan, S. (2012). Supporting teachers and children in schools: the effectiveness and cost-effectiveness of the Incredible Years teacher classroom management programme in primary school children: a cluster randomized controlled trial, with parallel economic and process evaluations. BMC Public Health 12, 719. Linkki viitteeseen
 • Hutchings, J., Martin-Forbes, P., Daley, D. & Williams, M.E. (2013). A randomized controlled trial of the impact of a teacher classroom management program on the classroom behavior of children with and without behavior problems. Journal of School Psychology 51, 571-85. Linkki viitteeseen
 • McGilloway, S., Hyland, L., Ní Mháille, G., Lodge, A., O’Neil,l D., Kelly, P., Leckey, Y., Bywater, T., Comiskey, C. & Donnelly M. (2010). Positive classrooms, positive children. A randomised controlled trial to investigate the effectiveness of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in an Irish context (short-term outcomes) A Summary Report prepared for Archways. Linkki viitteeseen
 • Raver, C., Jones, S., Li-Grining, C., Metzger, M., Champion, K. & Sardin, L. (2008). Improving classroom processes: preliminary findings from a randomized trial in Head Start settings. Early Childhood Research Quarterly, 63, 10-26. Linkki viitteeseen
 • Santonen, J. (2013). Ihmeelliset vuodet: TCM-menetelmä esi- ja perusopetuksessa. Metropolia ammattikorkeakoulu. Linkki viitteeseen
 • Seppänen, T. (2012). Ihmeelliset vuodet koulussa 2010-2012. Loppuraportti. Omaiset mielenterveystyön tukena ry. Linkki viitteeseen
 • Webster-Stratton, C., Reid, M. J., & Hammond, M. (2001). Preventing conduct problems, promoting social competence: A parent and teacher training partnership in Head Start. Journal of Clinical Child Psychology 30, 283–302. Linkki viitteeseen
 • Webster-Stratton, C., Reid, J. & Stoolmiller, M. (2011). Preventing conduct problems and improving school readiness: Evaluation of the Incredible Years Teacher and Child Training Programs in high-risk schools. Journal of Child Psychology and Psychiatry 26, 189-201. Linkki viitteeseen