Handboken för Tidig insats

Tidig insats är en öppen och användarvänlig informationskälla om effektiva arbetsmetoder för att stödja barn och familjer. Informationskällan omfattar arbetsmetoder som främjar barns och ungdomars psykiska och sociala välbefinnande.

Önskemålet är att den kan inspirera yrkespersoner som träffar barnfamiljer i sitt arbete att skaffa mer och bättre vetenskapliga belägg för sitt arbete. Projektet Tidig insats har skapat kriterierna och klassificeringen för att definiera evidens. Projektet samlar information om effektiva finländska och utländska metoder inom hjälparbete, utvärderar metodernas effektivitet och sprider de bästa kunskaperna om hjälparbete till beslutsfattare och praktiker.

Genom att samla information om goda hjälpmetoder ger Tidig insats praktiker tillgång till objektiv och förståelig information om vad arbetet innebär och hur förändringsprocesserna förverkligas.

Motsvarande informationskällor för främjande och förebyggande psykosociala insatser används redan i andra nordiska länder. Ungsinn i Norge, Metodguiden i Sverige och Vidensportalen i Danmark har utvecklat egna klassificeringar för utvärdering av metodernas vetenskapliga evidens och effektivitet.