5. Fortsatt utvärdering av metoder för tidigt stöd

Redaktionen för Tidigt stöd kartlägger fortlöpande potentiella metoder som bedöms enligt ovanstående utvärderingsprocess. Kartläggningen tar hänsyn till behoven på fältet. Först sammanställs brukarvänliga sammanfattningar av metoderna. Utifrån beskrivningarna kan yrkespersoner bedöma hur metoderna lämpar sig för användning i det praktiska arbetet, i arbetstagarens egna kundgrupper och i de egna arbets- och verksamhetsmiljöerna.

Inhemska metodutvecklare kan också skicka in sina egna interventionsmodeller för utvärdering. De metoder som uppfyller de uppställda minimikraven för intagning tas med för utvärdering.

Metoder som redan finns i informationskällan uppdateras årligen genom att redaktionen går igenom den nyaste forskningslitteraturen och genom att redaktören är i kontakt med företrädarna för metoderna.