ABC-föräldrastödsprogrammet

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Målsättningen med ABC-föräldrastödsprogrammet är att stärka anknytningsförhållandet mellan barnet och föräldrarna och därigenom främja barnets hälsa och psykosociala utveckling. I interventionen förbättrar man föräldraskapsfärdigheterna.

Beskrivning av interventionen: Interventionens utformning är kamratgrupper, baserar sig på forskningsevidens och riktar sig till 3–12 åriga barns föräldrar. Den teoretiska bakgrunden för ABC-föräldrastödsprogrammet ligger i teorin om social inlärning och forskningsevidens om barnets psykosociala utveckling. Grupperna samlas fyra gånger med två veckors mellanrum och en gång 1–3 månader efter att interventionen slutförts. ABC-föräldrastödsprogrammet handleds av en metodutbildad expert. Kamratgruppernas sammankomster struktureras och styrs av en handbok som tagits fram för interventionen. Under gruppsammankomsterna övar man nya föräldraskapsfärdigheter, ett konsekvent föräldraskap och vikten av anknytning. Under varje möte behandlas definierade föräldraskapsteman.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Metodskolning för ABC-föräldrastödsprogrammet arrangeras för professionella som jobbar med barnfamiljer. Skolningen ordnas i Sverige som ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms stad. Utbildningen kan fås bara på svenska. Interventionen har från början utvecklats i Sverige som ett samarbete mellan psykologer vid Karolinska Institutet och Stockholms stad. I Finland har Mannerheims Barnskyddsförbunds krets i Nyland rf. arrangerat metodträning i huvudstadsregionen i ABC-föräldrastödsprogrammet.

Interventionens evidensgrad och effekt: ABC-föräldrastödsprogrammets effekter har undersökts i ett pilotprojekt om interventionen (Enebrink mfl. 2014) och i Sverige i en RCT-undersökning (Ulfsdotter mfl. 2014). Trots undersökningarnas metodologiska utmaningar har man i studierna kunnat konstatera positiva förändringar hos föräldrar som deltog i interventionen i deras självupplevda effektivitet jämfört med kontrollgruppen. Därtill ökade föräldrarnas observationer gällande barnens hälsa i interventionsgruppen (n = 317) under en sex månader lång uppföljning jämfört med kontrollgruppens (n = 297) föräldrar (Ulfsdotter mfl. 2014). Interventionen har måttligt stark forskningsbaserad evidensgrad och effekt. I Finland har det inte utförts referensgranskade studier av interventionen.

Litteratur:

  • Enebrink, P., Danneman, M., Mattsson, V. B., Ulfsdotter, M., Jalliong, C. & Lindberg, L. (2014). ABC for parents: Pilot study of a universal 4-session program shows increased parenting skills, self-efficacy and child well-being. Journal of Child and Family Studies 24(7), 1917–1931.
  • Ulfsdotter, M., Enebrink, P. & Lindberg, L. (2014). Effectiveness of a universal health-promoting parenting program: a randomized waitlist-controlled trial of All Children in Focus. BMC Public Health 14, 1083.