Cool Kids

Sammandrag

Metodens bedömning och sammandraget baserar sig på forskningsevidens om Cool Kids-metoden i skolmiljö ur perspektivet tidigt stöd och preventiva åtgärder.

Interventionens genomförande: Grupp/Individ

Interventionens målsättning: Målsättningen med interventionen är att främja 7–17 åriga barns och ungas förmåga att kontrollera ångest, lära sig att känna igen ångestfyllda situationer samt minska barnens och ungdomens upplevda oro. Metoden Cool Kids lär ut till föräldrarna att på ett stödjande sätt svara   och reagera på barnets ångest.

Beskrivning av interventionen: Cool Kids riktar sig till barnfamiljer där barnet eller en ungdomen lider av ångest som påverkar vardagen. Cool Kids förverkligas antingen som en gruppintervention eller individuellt. Föräldrarna är aktivt med i interventionen och stöder och reagerar på barnets ångest. Interventionen baserar sig på psykoedukation och innehåller kognitiva övningar, graderade utsättningsövningar och skolning i att identifiera känslor. Interventionens bakgrund finns i den kognitivbehavioristiska terapin (Lyneham mfl. 2003, Rapee mfl. 2006a; 2006b). Som gruppformad intervention arrangeras för 4–8 barnfamiljer totalt 10 träffar varje vecka, mot slutet varannan vecka. Under sammankomsterna övar man genom samtal, spel och lek nya sätt att bemästra ångest. Barnfamiljerna som deltar i Cool Kids’ gruppträffar får med sig hemuppgifter, med vilka man övar de nya färdigheterna i hemmiljö. I interventionen används en åldersanpassad arbetsbok för barn och unga. Cool Kids erbjuds både som ett behandlingsprogram och som en preventiv metod.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Skolning i Cool Kids -metoden riktar sig till professionella inom social- och hälsovården med erfarenhet av kognitiv beteendeterapi och arbete med barns och ungas mentala hälsa.  Metodskolning arrangeras inom projektet Framtidens social- och hälsocentral (VIVA) och HUS barnpsykiatriska enhets och Barnklinikernas faddrar rf:s projekt. Cool Kids har utvecklats vid Macquarie University i Australien (Lyneham mfl. 2003; Rapee mfl. 2006a; 2006b) och interventionen används förutom i Australien i USA och i Europa. I Finland används Cool Kids i barn- och ungdomspsykiatrin inom HUS.

Interventionens evidensgrad och effekt: Behandlingsprogrammet Cool Kids har undersökts i flera randomiserade kontrollerade studier (tex. Arend mfl. 2006; Chavira mfl. 2014; Hudson mfl. 2009; Rapee mfl. 2006a). Ur perspektivet tidigt stöd och preventiva åtgärder har Cool Kids -metoden i skolmiljö studerats i en randomiserad kontrollerad studie (Haugland mfl. 2020; Mifsund & Rapee, 2005). Den gruppformade Cool Kids i skolan minskade ångestsymtomen hos 8–11 åriga barn jämfört med barn som fanns på en kölista (Mifsund & Rapee, 2005). En norsk studie bedömde Cool Kids effekter på ångest som medelstora både av ungdomarna själva och föräldrarna jämfört med en kontrollgrupp (Haugland mfl. 2020).

Litteratur:

  • Haugland B, Haaland ÅT, Bast V, Bjaastad J, Hoffart A, Rapee RM, Raknes S, Himle JA, Husabø E & Wergeland GJ (2020) Effectiveness of brief and standard school-based cognitive-behavioral interventions for adolescents with anxiety: A randomized noninferiority study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(4), 552–564. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.12.003
  • Lyneham H J, Abbott M J, Wignall A & Rapee R M (2003) The Cool Kids Anxiety Treatment Program. Sydney: MUARU, Macquarie University.
  • Mifsud C & Rapee R M (2005) Early intervention for childhood anxiety in a school setting: Outcomes for an economically disadvantaged population. Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 44(10), 996–1004. https://doi.org/10.1097/01.chi.0000173294.13441.87
  • Rapee R M, Abbot M J & Lyneham H J (2006a) Bibliotherapy for children with anxiety disorders using written materials for parents: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(3), 436–444. https://doi.org/10.1037/0022-006X.74.3.436
  • Rapee R M, Lyneham H J, Schniering C ym. (2006b) The Cool Kids child and adolescents anxiety program – therapist manual. Sydney, NSW: Centre for Emotional Health, Macquire University