Familjeskolan POP

Isä ja poika istuttamassa puuta

Sammandrag

Interventionens målsättning: Interventionens målsättning är att stödja och handleda 3–6 åriga barns föräldrar, där barnets utmanande beteende orsakar utmaningar i uppfostran. I interventionen stärks föräldrarnas förmåga att handskas med barnet och ökar förståelsen för barnets beteende. Målsättningen är också att stärka den positiva interaktionen mellan föräldrar och barn och stödja barnet i att bemästra sitt eget beteende och agerande.

Beskrivning av interventionen: Familjeskolan POP är en gruppintervention för barnfamiljer, där barnet har beteendestörningar som överaktivitet, trots, aggressivitet eller impulsivitet. Familjeskolan POP:s teoretiska bakgrund finns i den kognitiva beteendeterapin (Salmi 2008, 22–23). Grupperna samlas en gång i veckan under tio veckor. I interventionen skapas för föräldrarna och barnen stödjande kamratgrupper (fem familjer/grupp), som leds av en professionell eller studerande inom pedagogik och social- och hälsovårdssektorn som gått Familjeskolans handledarutbildning. I sammankomsterna med barngrupper deltar förutom en barnhandledare en professionell från interventionen Familjeskolan och varje barn har en egen Familjeskolan-handledare (Palomäki 2003, 27–28). I interventionen används en handbok som tagits fram för verksamheten och kamratgruppens träffar struktureras av ett för varje gång specifikt tema (Salmi 2008, 22–23). Interventionen har till vissa delar anpassats till handledning av barn i låg- och högstadieålder och som en arbetsmetod inom pedagogik och social- och hälsovårdssektorn.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Familjeskolans handledarutbildning är ämnad för professionella och studerande inom pedagogik och social- och hälsovårdssektorn. Skolningen arrangeras av Barnavårdsföreningen i Finland. Familjeskolan bottnar i den av barnpsykiatrikerna Joanne Barton och Seija Sandberg utvecklade rehabiliteringsmodell (Preschool Overactivity Programme). Den i Finland utvecklade interventionen Familjeskolan POP erbjuds av Barnavårdsföreningens ADHD-center i huvudstadsregionen. Familjeskolor har i olika anpassade former erbjudits av bland annat församlingar, olika organisationer och social- och hälsovården.

Interventionens evidensgrad och effekt: Det har inte gjorts referensgranskade studier i Finland om interventionen Familjeskolan POP och interventionen har inte heller någon evidensgrad och effekt baserad på forskning.

Litteratur:

  • Palomäki, E. (2003). Ryhmämuotoisen lyhytintervention vaikutus leikki-ikäisten lasten käyttäytymisvaikeuksiin, Perhekoulu POP (Preschool Overactivity Programme). Helsingin Yliopisto. Psykologian laitos. Lisensiaatintutkimus.
  • Salmi, E-L. (2008). The Family school. The impact of a group training programme on overactive hard-to-manage preschool children and their parents. Åbo Akademi University Press.