De otroliga åren – föräldraskapsgrupper

Äiti ja tyttö niityn laidalla

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Interventionens målsättning är att stärka föräldrars användning av positiva uppfostringsmetoder med barn som har beteendeproblem och därigenom stärka barnets självförtroende och prestationer i vardagen.

Beskrivning av interventionen: De otroliga åren är en gruppintervention för föräldrar till barn i 3–12 års åldern som har beteendesymptom och beteendestörningar. Interventionens teoretiska bakgrund finns i teorin om social inlärning, i anknytningsteorin, i den kognitivbehavioristiska teorin och i forskningsbelägg om att förhindra och behandla beteendeproblem. Som handledare i kamratgrupperna fungerar två experter som jobbar med barnfamiljer och som gått De otroliga åren – gruppledarutbildningen. Teman som tas upp i föräldraskapsgrupperna behandlas genom olika strukturerade arbetssätt. Kamratgrupperna samlas en gång i veckor sammanlagt 12–20 gånger. I grupperna lär man sig nya uppfostringsmetoder och betonar vikten av att göra saker tillsammans som förälder och barn, att sätta gränser, att ingripa i barnets beteende och att visa empati för barnet. Föräldrarna får stöd i att använda sina nya uppfostringsmetoder genom exempelvis telefonsamtal en gång i veckan.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Till handledare för en föräldraskapsgrupp kan skola sig experter som jobbar med barnfamiljer. Skolningen arrangeras av Barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet, men utbildningens material och innehållsbakgrund baserar sig till en del på internationellt samarbete. Interventionen är en del av metodfamiljen De otroliga åren som utvecklats i USA. I Finland är interventionen i bruk inom tjänsterna för barnfamiljer.

Interventionens evidensgrad och effekt: Interventionen har internationellt studerats i en meta-analys (Menting mfl. 2013), i RCT-undersökningar (tex. Scott mfl. 2014) och översikter. I de nordiska länderna har man gjort RCT-undersökningar (Axberg & Broberg 2012; Larsson mfl. 2009; Stattin mfl. 2015) om interventionen. Det finns belägg för att interventionen effektivt minskar aggressivitet hos barn (Larsson mfl. 2009), beteendeproblem (Axberg & Broberg 2012; Karjalainen mfl. 2016) och upplevd stress hos föräldrar (Larsson mfl. 2009; Stattin mfl. 2015) jämfört med kontrollgruppen. Interventionen ökar också förälderns upplevda känsla av kompetens (Stattin mfl. 2015). Det finns rikligt med forskningsbaserad evidens om interventionens effekt.

Litteratur:

  • Axberg, U. & Broberg, A. (2012). Evaluation of ‘‘The incredible years’’ in Sweden: The transferability of an American parent-training program to Sweden. Scandinavian Journal of Psychology, 53, 224–232.
  • Karjalainen, P., Santalahti, P. & Sihvo, S. (2016). Vaikuttavatko vanhemmuustaitoja tukevat ohjelmat lapsen käytöshäiriöiden ja -ongelmien ehkäisyssä ja vähentämisessä? Duodecim, 10, 967–974.
  • Larsson, B., Fossum, S., Clifford, G., Drugli, M. B., Handegård, B. H. & Morch, W-T. (2009). Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children: Results of randomized controlled trial. European Child and Adolescent Psychiatry, 18, 42–52.
  • Menting, A. T., de Castro, B. O. & Matthys, W. (2013). Effectiveness of the Incredible years parent training to modify disruptive and prosocial child behavior: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 33, 901–913.
  • Scott, S., Briskman, J. & O’Connor, T. G. (2014). Early prevention of antisocial personality: long-term follow-up of two randomized controlled trials comparing indicated and selectiveapproaches. American Journal of Psychiatry, 171, 649–657.
  • Stattin, H., Enebrink, P., Özdemir, M. & Gianotta, F. (2015). A national evaluation of parenting programs in Sweden: The short-term effects using an RCT effectiveness design. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(6), 1069–1084.