De otroliga åren -grupphanteringsprogram för yrkesfostrare

Poika katsoo kameraan

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Med grupphanteringsprogrammet De otroliga åren ökar man 3–12 åriga barns sociala färdigheter och förhindrar att beteendeproblem uppkommer i barngrupper. Med De otroliga åren -grupphanteringsprogrammet förstärker man yrkesfostrarens grupphanteringsförmåga och ett reflektivt och positivt uppfostringsarbete med en barngrupp.

Beskrivning av interventionen: I den gruppformade metoden som riktar sig till yrkesfostrare jobbar man med att systematiskt leda barngruppen, minska beteendeproblem i barngruppen och förstärka barnens individuella självreglerings- och emotionsförmåga. Interventionens teoretiska bakgrund finns i teorin om social inlärning, i anknytningsteorin, i den kognitivbehavioristiska teorin och i den lösningscentrerade terapin. Grupphanteringsprogrammet De otroliga åren används som en strukturerad metod i småbarnspedagogiken, i grundskolan och inom barn- och familjeomsorgen. Yrkesfostrarnas grupphanteringsfärdigheter inverkar på barnens skolframgång och hjälper upp de emotionella färdigheterna (Korpershoek 2014) samt minskar barnens aggressivitet och mentala problem (Durlak mfl. 2011; Greenberg et al 2003; Zins mfl. 2004). Yrkesfostraren utbildar sig till metodexpert via workshoppar i gruppformat och metoden använder de sedan under skolningens gång som en del av sin handledning av barngrupper.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Till metodexpert inom grupphanteringsprogrammet De otroliga åren kan yrkesfostrare skola sig. Efter metodskolningen är det möjligt att utbilda sig till handledare inom grupphanteringsprogrammet. Skolningen arrangeras i Finland av Barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet. Interventionen är en del av metodfamiljen De otroliga åren som utvecklats i USA. I Finland finns det ungefär 700 metodexperter, metodens tillgänglighet varierar regionvis.

Interventionens evidensgrad och effekt: Om grupphanteringsprogrammet De otroliga åren har internationellt gjorts en meta-analys som innehåller nio högklassiga RCT-undersökningar (Nye 2018), en RCT-undersökning (Seabra-Santos mfl. 2018) och i Norden i Norge en kvasi-experimentell undersökning (Aasheim mfl.2018). Interventionen har visat sig vara en effektiv metod för att minska barns beteendeproblem och öka de sociala färdigheterna jämfört med kontrollgruppen (Nye 2018; Seabra-Santos mfl. 2018). Bland de lärare som använde metoden ökade deras grupphanteringsförmåga jämfört med kontrollgruppens (Nye 2018). Det finns rikligt med forskningsbaserad evidens om effekten av grupphanteringsprogrammet De otroliga åren.

Litteratur:

  • Aasheim, M., Reedtz, C., Handegård, B.H., Martinussen, M. & Mørch, W-T. (2018). Change in teacher–student relationships and parent involvement after implementation of the Incredible years teacher classroom management programme in a regular Norwegian school setting. British Educational Research Journal.
  • Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D. & Schellinger, K.B. (2011). The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. Child Develpoment, 82(1), 405–432.
  • Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O’Brien, M. U., Zins, J. E., Fredericks, L. & Resnik, H. (2003). Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning. American Psychologist, 58, 466–474.
  • Nye, E., Melendez-Torresb, G. J. and Gardner, F. (2018). Mixed methods systematic review on effectiveness and experiences of the Incredible years teacher classroom management programme. Review of Education.
  • Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M. & Doolaard, S. (2014). Effective classroom management strategies and classroom management programs for educational practice: A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students’ academic, behavioural, emotional, and motivational outcomes. Groningen: RUG/GION
  • Seabra-Santos, M. J., Gaspar, M. F., Major, S.O., Patras, J., Azevedo, A. F., Homem, T.C., Pimentel, M., Baptista, E., Klest, S. & Vale, V. (2018). Promoting mental health in disadvantaged preschoolers: A cluster randomized controlled trial of teacher training effects. Journal of Child and Family Studies.
  • Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (toim.). (2004). Building academic success on social andemotional learning: What does the research say? New York: Teachers College Press.