ICDP – programmet Vägledande samspel

Nainen ja pojat silittää koiraa

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Målsättningen med ICDP är att öka det sensitiva mötet och samspelet mellan förälder och barn genom att stödja föräldraskapsfärdigheter. I ICDP stöder man föräldrarnas förmåga att lyssna och förstå de tankar barnet uttrycker.

Beskrivning av interventionen: ICDP är en strukturerad gruppintervention för föräldrar till barn i åldern 0–18 år i syfte att öka föräldrarnas uppfostrings- och föräldrafärdigheter. Interventionens teoretiska bakgrund finns i teorin om anknytning och motivation, i utvecklings- och neuropsykologin och i forskningsevidens kring barnets inlärning. Grupperna samlas till en tematisk träff en gång i veckan sammanlagt 6–8 gånger. Träffarna är uppdelade i åtta olika teman som behandlar föräldraskap, uppfostringsfärdigheter och barnets utveckling. Grupperna handleds av 1–2 experter som fått utbildning i ICDP. Vissa delar i ICDP är anpassad som en metod för dem som jobbar inom utbildning och social- och hälsovård i deras arbete med barn och familjer. ICDP-programutbildningen riktar sig till experter som vill utveckla sitt eget empatiska grepp i arbetet.

Interventionens tillgänglighet i Finland: ICDP-handledarutbildningen riktar sig till experter som jobbar med barn och familjer. ICDP -handledare och -utbildare erbjuds arbetshandledning. I Finland koordineras och arrangeras ICDP-skolningar av ICDP Finland rf. Interventionen har utvecklats vid Oslo universitet och är i bruk internationellt. I Finland används ICDP inom utbildningssektorn och i social- och hälsovården främst i Västra och Sydvästra Finland.

Interventionens evidensgrad och effekt: I en i Norge utförd undersökning bedömdes föräldraskapsfärdigheter och barnets psykiska hälsa hos föräldrar som deltagit i ICDP (n = 141) med en kontrollgrupp (n = 79) som inte deltagit (Sherr mfl. 2014) samt i en 6–12 månaders uppföljning (Skar mfl. 2015). Hos deltagarna i interventionsgruppen märkte man positiva förändringar i föräldraskapsfärdigheter och i attityden till uppfostran även under uppföljningen, men undersökningarnas effektstorlekar var ringa. Det finns bara lite forskningsevidens på att ICDP ökar föräldraskapsfärdigheterna och en positiv uppfostringsattityd hos föräldrar som deltog i ICDP-grupper jämfört med kontrollgruppen.

Litteratur:

  • Sherr, L., Skar, A-M., Clucas, C., von Tetzchner, S. & Hundeide, K. (2014). Evaluation of the International child development programme (ICDP) as a community-wide parenting programme. European Journal of Developmental Psychology, 1, 1–17.
  • Skar, A-M. S., von Tetzchner, S., Clucas, C. & Sherr, L. (2015). The long-term effectiveness of the International child development programme (ICDP) implemented as a community-wide parenting programme. European Journal of Developmental Psychology, 12, 54–68.