Theraplay

Äiti ja lapsi leikkii

Sammandrag

Interventionens genomförande: Individ/Familj

Interventionens målsättning: Målsättningen med interventionen är att förebygga och behandla problem i interaktionen mellan barnet och föräldern. Med interventionen förstärks barnets upplevelse av att vara accepterat och uppskattat.

Beskrivning av interventionen: Theraplay är en individintervention som riktar sig till barnfamiljer, där barnet eller den unga har utvecklingsmässiga svårigheter. Theraplays teoretiska bakgrund finns i anknytningsteorin, i teorin om social inlärning och i begrepp som sensitivitet, positiv handledning och reflexivitet (Mäkelä & Salo 2011). I interventionen handleds även föräldrarna utöver barnet och den unga. Interventionens längd och innehåll anpassas enligt familjens situation, men antalet sessioner med en Theraplay-terapeut varierar från 5–30 gånger. Träffarna spelas in på video och i början av interventionen utförs en bedömning (MIM-utvärdering och planering av genomförandet) i samarbete med föräldrarna. Theraplay kan genomföras och anpassas på ett flertal sätt tillsammans med barnfamiljerna.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Skolning i interventionen erbjuds av Theraplayföreningen i Finland för professionella inom social- och hälsovården. Utöver utbildning till Theraplay-terapeut erbjuder Theraplayföreningen i Finland handledar- och arbetsledarutbildning. Theraplay utvecklades på 1960-talet i USA och både metoden och skolningen har en stark koppling till det amerikanska Theraplay-institutet (The Theraplay Institute). Theraplay används inom barn-och familjeomsorgen, inom social- och hälsovården, inom den privata sektorn och i organisationer. Interventionens regionala tillgänglighet varierar i Finland.

Interventionens evidensgrad och effekt: I Tyskland har interventionen undersökts i en effektstudie med en kontrollgrupp, där man kunde konstatera att interventionen har positiva effekter på blyghet, överadaptering, och misstänksamhet (delstudie 1) samt blyghet, observationssvårigheter, samspels- och anpassningssvårigheter och misstänksamhet (delstudie II) för variablernas del (Wettig 2011). Den naturliga utvecklingen hos barn och på grund av undersökningens begränsningar kan variablerna inte entydigt förklaras med interventionen. Det har inte gjorts referensgranskad forskning om interventionens effektivitet i Finland. Theraplay har liten påvisad effekt när det gäller minskade internaliserade symptom hos barn som deltog i interventionen jämfört med kontrollgruppen.

Litteratur:

  • Mäkelä, J. & Salo, S. (2011). Theraplay –vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutushoito lasten mielenterveysongelmissa. Duodecim 127, 29–39.
  • Wettig, H. H. G., Coleman, A. R. & Geider, F. J. (2011). Evaluating the effectiveness of theraplay in treating shy, socially withdrawn children. International Journal of Play Therapy, 20, 26–37.