Teaching recovery techniques – TRT

TRT

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Målsättningen med interventionen är att lära ett barn metoder att minska stressreaktioner. Med TRT-interventionen kan man behandla symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), överlevnad efter ett trauma och stödja barnets rehabilitering.

Beskrivning av interventionen: TRT är en gruppintervention för över 8 år gamla barn och deras föräldrar som utsatts för väpnade konflikter eller naturkatastrofer. Interventionens teoretiska bakgrund ligger i den traumacentrerade kognitiva beteendeterapin. I interventionen arrangeras för barnen fem sessioner med en veckas mellanrum och för föräldrarna två sessioner när barngruppen startar. I föräldragruppen fokuserar man på stöd- och handledningsmetoder med vilka föräldrarna kan hjälpa sitt barn i en traumatisk situation. Efter TRT-interventionen kan en uppföljningssession arrangeras för de medverkande i syfte att förstärka det inlärda och dela erfarenheter med varandra. I interventionen används en handbok som tagits fram för verksamheten.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Till TRT-gruppledare kan skola sig yrkesverksamma inom psykisk hälsa och professionella inom social- hälso- och pedagogiksektorn. Skolning arrangeras av privata professionella inom psykisk hälsa som utbildats till skolare av Children and War Foundation (CWF). Utbildningen i Finland har i första hand arrangerats på beställning. TRT har ursprungligen utvecklats för att vårda traumatiska upplevelser i samband med naturkatastrofer och konflikter. Interventionen har i Finland använts som gruppintervention för elever med invandrarbakgrund, i krisarbete och för offer som blivit sexuellt utnyttjande.

Interventionens evidensgrad och effekt:  TRT- interventionens effekter har testats med internationella RCT-studier, där man undersökt hur naturkatastrofer (Pityaratstian mfl. 2015) och konflikter (Barron mfl. 2013; 2016; Diab mfl. 2015; Qouta mfl. 2012) skapat posttraumatiskt stressyndrom (Barron mfl. 2013; 2016; Pityaratstian mfl. 2015; Qouta mfl. 2012), tecken på depression (Barron mfl. 2013; 2016; Qouta mfl. 2012), traumatisk sorg och skolprestation (Barron mfl. 2013), resiliens (Diab mfl. 2015) och dissociation (Barron mfl. 2016) hos barn. Undersökningarna har klart visat att interventionerna bevisligen minskat på depressionssymptom och traumatisk sorg. Man kunde fastställa att TRT minskade symptomen på posttraumatiskt stressyndrom jämfört med kontrollgruppens, men gällande skolprestation, resiliens och dissociation var interventionens effekter små. Det har inte gjorts referensgranskade studier i Finland om interventionen och interventionens användning i Finland har inte heller någon evidensgrad och effekt baserad på forskning.

Litteratur:

  • Barron, I., Abdallah, G., & Heltne, U. (2016). Randomized control trial of Teaching Recovery Techniques in rural occupied Palestine: Effect on Adolescent Dissociation. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 25(9), 955–973.
  • Barron, I., Abdallah, G., & Smith, P. (2013). Randomized control trial of a CBT trauma recovery program in Palestinian school. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, 18(4), 306–321.
  • Diab, M., Peltonen, K., Qouta, S. R., Palosaari, E., Punamäki, R-L. (2015). Effectiveness of psychosocial intervention resilience among war-affected children and the moderating role of family factors. Child Abuse & Neglect, 40, 24–35.
  • Pityaratstian, N., Piyasil, V., Ketumarn, P., Sitdhiraksa, N., Ularntinon, S., & Pariwatcharakul, P. (2015). Randomized controlled trial of group cognitive behavioural therapy for post-traumatic stress disorder in children and adolescents exposed to tsunami in Thailand. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 43, 549–561.
  • Qouta, S. R., Palosaari, E., Diab, M., Punamäki, R-L. (2012). Intervention effectiveness among war-affected children: a cluster randomized controlled trial on improving mental health. Journal of Traumatic Stress, 25, 288–298.