Familj & barn i samspel-metoderna: Vertti-grupperna

Ryhmätyö nurmikolla

Sammandrag

Interventionens förverkligande: Grupp

Interventionens målsättning: Målsättningen med Vertti-grupperna är att stärka föräldraskapet och de psykosociala faktorer som skyddar familjen. Med interventionen stöder man den positiva interaktionen i en familj, barnets utveckling och stöder en fungerande vardag i barnfamiljer.

Beskrivning av interventionen: Interventionen är en preventiv gruppintervention riktad till barnfamiljer, där en förälder har mentala problem. Till utvecklingen av Vertti-grupperna har bidragit Beardslees familjeintervention (Inkinen & Söderblom 2005) och Vertti-grupperna är en del av metoden Familj & barn i samspel. Metoderna i Familj & barn i samspel baserar sig på studier i barnets utveckling, respekt för förälderns kunnande och på teorin om barnets utveckling som en del av olika utvecklingsmiljöer (Solantaus & Niemelä 2016). I interventionen skapas för föräldrarna och barnen egna kamratstödsgrupper, som samlas tio gånger. Under sessionerna där föräldrarna och barnen träffar kamratstödsgrupperna behandlas på förhand bestämda teman utgående från egna erfarenheter. Grupperna samarbetar sinsemellan och i slutet av interventionen (4–6 veckor efter avslut) hålls en slutdiskussion med varje familj där man utvärderar den inverkan deltagande i Vertti-gruppen haft på familjens vardag, och om det finns skäl bedömer man behovet av fortsatt stöd.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Vertti-handledarutbildningen riktar sig till dem som jobbar med barnfamiljer, i synnerhet professionella inom social- och hälsovården. Skolningen baserar sig på en handbok om Vertti-metoden (Inkinen & Söderblom 2005). Skolning arrangeras för tillfället bara av en utbildare. Interventionen har utvecklats i Finland inom projektet FinFami Nyland rf. Vertti-grupper har i första hand ordnats i huvudstadsregionen.

Interventionens evidensgrad och effekt: Det har inte gjorts referensgranskade studier om interventionen och det finns inte någon forskningsbaserad evidensgrad om interventionens effekter.

Litteratur:

  • Inkinen, M. & Söderblom, B. (2005). Vertti – Lapset ja vanhemmat vertaisryhmässä, kun vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia. Käsikirja ryhmänohjaajille. Profami Oy, Er-paino Lievestuore.
  • Solantaus, T. & Niemelä, M. (2016). Arki kantaa – kun se pannaan kantamaan. Perheterapia, 1, 21–33.