Vilka är vi

Tidig insats-teamet


Taina Laajasalo
vetenskaplig chefredaktör

Vetenskaplig chefredaktö för Tidig insats är Taina Laajasalo. Taina ansvarar för det redaktionella arbetet med metodbedömningarna och kontakterna med metodernas utvecklare, aktörerna på fältet och det vetenskapliga rådet. Taina är utbildad psykolog (PsyD) och docent i rättspsykologi. Hennes intresse för främjande av barns och familjers välfärd och problemförebyggande arbete väcktes dels genom praktiskt arbete med barn och familjer, dels genom hennes forskningsarbete. I sin forskning har hon under den senaste tiden särskilt intresserat sig för kränkande behandling av barn och beteendeproblem hos barn och ungdomar.

 


Petra Kouvonen
utvecklingsdirektör

Petra Kouvonen roll i Tidigt stöd-teamet är att följa och dokumentera implementeringen av evidensbaserade metoder för främjande av barns uppväxtförhållanden. Som resultat av uppföljningen produceras en implementeringsguide till stöd för den lokala ledningen, mellanledningen och för beslutsfattandet. Den nätbaserade guiden stödjer ledningen och upprätthållandet av evidensbaserad verksamhet är under arbete. Avsikten är att på detta sätt garantera att den evidensbaserade verksamheten kan påverka barns uppväxtförhållanden effektivt i många år efter att verksamheten påbörjades. Pol.dr. Petra Kouvonen är särskilt intresserad av det rättssociologiska området, där hon under de senaste åren speciellt engagerat sig i förverkligandet av barnrättskonventionen för att garantera lika rättigheter i olika situationer, för barn med olika bakgrund och vars omsorg förverkligas genom olika uppdragsgivare.

Tilda Hopia
kommunikationsassistent

Tilda Hopia är kommunikationsassistent vid Tidigt stöd. Hennes uppgift är att göra aktörerna i landskap och kommuner samt medierna medvetna om evidensbaserade metoder för stöd för föräldraskapet.