Työmenetelmät

Kaikki Kasvun tuki -tietolähteessä arvioidut menetelmät täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Eettinen arvopohja
  • Kohderyhmänä ovat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia
  • Teoreettinen viitekehys pohjautuu ajankohtaiseen tutkimustietoon
  • Selkeästi määritelty, Suomesta saatavilla oleva koulutus

Työmenetelmiä lisätään tietolähteeseen säännöllisesti.

Hae työmenetelmiä

ABC-vanhemmuusryhmä

ABC-vanhemmuusryhmä on 3–12-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu ryhmämuotoinen interventio, jonka tavoitteena on edistää lasten terveyttä ja sen myönteistä kehitystä vahvistamalla lasten ja vanhempien välistä myönteistä kiintymyssuhdetta.

Lue lisää ›
Hymyilevä nainen keskellä porukkaa seisomassa

Aggression replacement training -ART

Aggression Replacement Training (ART) on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva ryhmämuotoinen interventio, joka on ensisijaisesti suunnattu nuorille, joilla on aggression hallinnan ongelmia. Tavoitteena on kehittää nuoren sosiaalista kompetenssia eli sosiaalisia taitoja, aggression hallintaa sekä moraalista päättelyä.

Lue lisää ›
Lapsi katsoo kameraan

FHille-ohjelma

FHille on suomalainen kouluvalmiuksien tukemiseen kehitetty ohjelma. Ohjelmaa tarjotaan perheille, joiden ajatellaan hyötyvän valmistautumisesta koulun aloittamiseen liittyviin haasteisiin. Lähtökohtana on lapsen kouluvalmiuksien, sosiaalisten taitojen ja positiivisen minäkuvan vahvistaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. FHille perustuu Israelissa Hebrew’n yliopistossa 1960-luvulla kehitettyyn Hippy- ohjelmaan (Home...

Lue lisää ›

Hoivaa ja leiki

Hoivaa ja leiki -ryhmäinterventio on suomalainen mentalisaatiopohjainen interventio raskausvaiheesta noin vuoden ikään. Intervention tavoitteena on tukea raskaana olevien äitien mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla oloa suhteessa syntyvään vauvaan mm. kokemuksellisten tehtävien ja leikillisyyden kautta sekä opettaa kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä masennusoireiden hallintaan.

Lue lisää ›
Pojat leikkimässä altaassa

Ihmeelliset vuodet -PienryhmäDino

PienryhmäDino on tarkoitettu vaikeammista käytösongelmista ja varsinaisista käytöshäiriöistä kärsivien 3–12-vuotiaiden lasten hoitoon. Strukturoitu ohjelma pyrkii vaikuttamaan sekä käytösongelmilta suojaaviin tekijöihin että niiden riskiä lisääviin tekijöihin. Aihealueita ovat mm. vihanhallinta- ja ongelmanratkaisutaidot, prososiaaliset taidot ja tunteiden säätelytaidot. PienryhmäDino on osa Ihmeelliset...

Lue lisää ›
Poika katsoo kameraan

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ammattikasvattajille

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä antaa vaikuttaviksi todettuja työkaluja strukturoitujen, pedagogisten käytänteiden käytön lisäämiseksi, ammattikasvatushenkilöstön työotteen sekä yksiköiden toimintakulttuurin kehittämiseksi lasten sosiaalista kehitystä tukevaksi, sekä antaa keinoja myönteisen kasvatusilmapiirin vahvistamiseen ja käytösongelmien vähentämiseen ryhmässä. Menetelmä on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, esi- ja alakoulujen...

Lue lisää ›
Äiti ja tyttö niityn laidalla

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät ovat osa laajaan tutkimusnäyttöön perustuvaa Ihmeelliset vuodet -ohjelmakokonaisuutta, joka on tarkoitettu 3–12-vuotiaiden lasten käytöksen pulmien ja käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Vanhemmuusryhmien tarkoituksena on edistää vaikuttaviksi todettuja myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja auttaa vanhempia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä. Ohjelma on käsikirjapohjainen...

Lue lisää ›
Nainen ja pojat silittää koiraa

Kannustava vuorovaikutus -ohjelma (ICDP – International Child Development Programme)

ICDP-Kannustava vuorovaikutus on ihmisten voimavaroihin ja suhteisiin pohjautuva ohjelma. Tavoitteena on tukea ja edistää vanhempien sekä perheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden lapsinäkemystä, sensitiivisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Ohjelma on terveyttä edistävä ja ongelmia ennaltaehkäisevä, ja se soveltuu kaikenikäisille lapsille. Kannustava vuorovaikutus kohdistuu koko...

Lue lisää ›
Tyttö violetilla kukkaniityllä

Kids’Skills (Muksuoppi)

Kids’Skills (suomenkieliseltä nimeltään Muksuoppi) on askeleittain etenevä, ratkaisukeskeiseen teoriaan pohjautuva työmenetelmä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia selviämään erilaisista psykososiaalisista ongelmista perheen, ystävien ja läheisten tuella. Kids’Skillsia voidaan käyttää helpottamaan erilaisia arkea haittaavia pulmia tai lastenpsykiatristen häiriöiden oireita auttamalla lapsia saamaan...

Lue lisää ›
Vauvan jalat ja varpaat

Kiikku-vauvaperhetyö®

Kiikku-vauvaperhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta, varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteiden kehitystä. Työ on moniammatillista ja ennaltaehkäisevää, ja se toteutetaan toistuvien kotikäyntien kautta vauvan ollessa 0–1-vuotias. Malli soveltuu käytettäväksi vauvaperheiden kanssa, joissa on erilaisia vanhempien ja lapsen välisen kiintymyssuhteen syntyä vaikeuttavia tekijöitä.

Lue lisää ›

KiVa Koulu

KiVa Koulu -ohjelma on tutkimusnäyttöön perustuva, kiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen tarkoitettu moniosainen toimenpideohjelma perusopetusta tarjoaville kouluille (vuosiluokat 1–9). Se sisältää kaikille oppilaille suunnattuja yleisiä toimenpiteitä sekä kiusaamistapausten selvittämiseen tarkoitettuja kohdennettuja toimenpiteitä. Ohjelmaa käyttäviä kouluja ohjataan myös seuraamaan kiusaamisen esiintyvyyttä...

Lue lisää ›
Lapset leikkimässä tekonurmi-kentällä

Läheisneuvonpito

Läheisneuvonpito (engl. Family Group Conference) on asiakkaan läheisverkostoja aktivoiva sekä lapsen ja perheen osallisuutta vahvistava toimintatapa, joka sopii kaikkiin lastensuojeluprosessin vaiheisiin asiakkuuden vireille tulosta alkaen.

Lue lisää ›
Mies heittämässä lehtiä ilmaan

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely – MDFT

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (Multidimensionaal Family Therapy; MDFT) on intensiivinen, jalkautuva perhe- ja systeemiorientoitunut työtapa lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon avohoidon työntekijöille, jotka työskentelevät laaja-alaisista, monimuotoisista vaikeuksista (käytös- ja päihdehäiriöt) kärsivien 12–19-vuotiaiden nuorten kanssa. MDFT toimii parhaiten riittävän vaikeissa ja kriisiytyneissä tilanteissa, joissa...

Lue lisää ›
Isä ja poika istuttamassa puuta

Perhekoulu POP

Perhekoulu on suunnattu 3–6-vuotiaille lapsille vanhempineen ja se koostuu vanhempainryhmästä, lasten ryhmästä ja ohjaajakoulutuksesta. Perhekoulun tavoitteena on tarjota keinoja tukea haastavasti, esimerkiksi uhmakkaasti, impulsiivisesti, aggressiivisesti tai ylivilkkaasti, käyttäytyvää lasta.

Lue lisää ›
Vauva katsoo kameraan

Pidä kiinni ® -hoito-ohjelma

Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® on päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille tarkoitettu hoitokokonaisuus, joka rakentuu kokonaisuudeksi kahdesta osa-alueesta: vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä hoito yhdistyvät erityisesti lasta odottavien ja vauvaperheiden tarpeisiin kehitettyyn päihdekuntoutukseen. Perusajatuksena on, että äitiyttä ja vanhem-...

Lue lisää ›
Vanhempi nainen opettaa poikaa

Sisukas

Sijaishuollon systemaattinen SISUKAS-toimintamalli tarjoaa työkaluja alakouluikäisten sijoitettujen lasten koulunkäynnin varhaiseen tukemiseen, suojaavien tekijöiden vahvistamiseen sekä monitoimijaisen yhteistyön haasteisiin. 

Lue lisää ›
TRT

Teaching recovery techniques – TRT

TRT-menetelmä on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmille. Menetelmä perustuu traumakeskeiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian malliin. Interventio tukee luonnonkatastrofi- ja sotatraumalle altistuneita toipumisessa ja selviytymisessä opettamalla tietoa traumalle altistumisen (traumaattisen stressin) vaikutuksista ja keinoja niiden lievittämiseen ja...

Lue lisää ›
Äiti ja lapsi leikkii

Theraplay

Theraplay on kehitetty lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Theraplayta käytetään monimuotoisesti erilaisten kehityksellisten vaikeuksien (esim. syömis-, uni- ja käytöshäiriöt sekä traumaperäiset häiriöt) hoitoon. Hoidossa pyritään edistämään lapsen kokemusta itsestään ymmärrettynä ja hyväksyttynä fyysisen läheisyyden ja hoivan kautta.

Lue lisää ›
Tytöt iloisina.

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät: Lapset puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi (Lp) -keskustelu on kehitetty vahvistamaan vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta sekä lapsen turvallista ja sujuvaa arkea kotona, päiväkodissa, koulussa ja vapaa-aikana. Lp-keskustelu on matalan kynnyksen menetelmä, joka koostuu 1–2(–3) tapaamisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijän ja vanhempien välillä.

Lue lisää ›
Mies ja lapsi iloisina

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät: Lapset puheeksi -perheinterventio

Lapset puheeksi (Lp) -perheinterventio on USA:ssa kehitetty perhetyön muoto tilanteisiin, joissa vanhemmalla on mielenterveysongelmia. Työskentely tapahtuu 6–8 tapaamisen puitteissa ja se sisältää sekä vanhempien tapaamisia, lasten omia tapaamisia että yhteisen perheistunnon. Seurantaistunnossa luodaan katsaus intervention kulkuun ja vahvistetaan perheen yhteistä keskustelua...

Lue lisää ›
Ryhmätyö nurmikolla

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät: Vertti-ryhmät

Vertti-vertaisryhmätoiminta on vertaistukeen rakentuva työmenetelmä. Kyseessä on ennaltaehkäisevä työtapa, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat perheet, joissa vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Lapset ja vanhemmat osallistuvat toimintaan yhdessä. Vanhempien ja lasten ryhmät toimivat rinnakkain ja kokoontuvat kymmenen kertaa.

Lue lisää ›
Tyttö ja nalle

Trappan – Portaat

Trappan-työmenetelmä on kehitetty tukemaan väkivaltaa perheessään tai lähisuhteissaan kokeneita lapsia. Trappan koostuu työntekijän ja lapsen välisistä kahdenkeskisistä keskusteluista, joiden tavoitteena on auttaa lasta sanoittamaan ja ymmärtämään tapahtunutta. Lapselle annetaan tilaa kertoa kokemuksistaan ja tuetaan häntä jäsentämään niitä. Trappan-työmenetelmään kuuluu noin 4–8...

Lue lisää ›
Äiti ja vauva

Vahvuutta vanhemmuuteen

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli on kehitetty perhevalmennuksen jatkeeksi. Perheryhmämalli vahvistaa vauvaperheiden psykososiaalista tukea ja sopii suomalaiseen perhe- ja neuvolajärjestelmään. Tavoitteena on edistää lapsen ja vanhempien myönteistä vuorovaikutusta sekä vahvistaa vanhempien mentali- saatiokykyä. Lisäksi tavoitteena on muun muassa tukea vanhempien parisuhdetta, antaa perheille...

Lue lisää ›

Vanhempana vahvemmaksi

”Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta” -ryhmä on suunnattu kaikille noin 3–9 -vuotiaiden lasten vanhemmille. Ryhmäintervention tavoitteena on vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä sekä lisätä vanhemman kykyä asettaa lapselle rajoja turvallisella ja lapsen kehitystä edistävällä tavalla.  

Lue lisää ›
Raskaana oleva nainen lukee

Vavu – Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä

Vavu-työmenetelmä on universaalin ja varhaisen tuen muoto, joka on tarkoitettu erityisesti raskaana olevien naisten, synnyttäneiden äitien ja pienten lasten sekä heidän perheidensä kanssa toimivien työntekijöiden käyttöön. Työmenetelmä antaa tietoa ja välineitä (haastattelut, lomakkeet) lapsen psyykkisen kehityksen ja terveyden tukemiseen, lapsen...

Lue lisää ›

VIG MLL®

VIG MLL® on intensiivistä ja lyhytkestoista lapsen ja perheen arkiympäristössä tapahtuvaa videoreflektiivistä ohjausta, jossa hyödynnetään videoituja vuorovaikutustilanteita lapsen ja vanhemman välillä. Suomessa VIG on tällä hetkellä käytössä erityisesti perhetyössä.

Lue lisää ›
Tyttö puhaltaa voikukkaa

VOIKUKKIA-vertaistukimenetelmä

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä on tarkoitettu lapsensa huostaanoton tai sijoituksen kokeneille äideille ja isille. Ryhmän tarkoituksena on käydä läpi lapsen sijoituksen aiheuttamaa kriisiä vanhemman näkökulmasta. Tavoitteena on vanhemman oman elämän ja selviytymisen tukeminen, vanhemmuuden vahvistuminen sekä sitä kautta lasten hyvinvoinnin lisääntyminen.

Lue lisää ›
Isä ja tytär hurraa pelatessaan

Voimaperheet

Voimaperheet-toimintamalli on kehitetty alle kouluikäisten lasten käytösongelmien hoitoon. Hoidossa hyödynnetään digitalisaatiota, puhelimen välityksellä toteutettavaa vanhempainohjausta ja verkkopohjaista psykoedukatiivista hoito-ohjelmaa, joka on perheiden käytössä ajasta ja paikasta riippumatta. Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Sen avulla voidaan tunnistaa ongelmia varhaisessa vaiheessa...

Lue lisää ›