Itlan Kasvun tuki -toimitus on myöntänyt vuoden 2019 Jakkara-palkinnon näyttöön perustuvan työtavan edistämisestä Turun kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja Turun yliopistollisen keskussairaalan nuorisopsykiatrian yhteiselle toimintamallille, jonka avulla nuoret saavat apua mielenterveyden pulmiin koulussa.

Kymmenen psykiatrista hoitajaa on sijoitettu suoraan sinne missä nuoret ovat, eli yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Toimintamallissa on kehitetty nuorisopsykiatrian ja koulujen mielenterveystyötä tekevän henkilökunnan yhteistyötä ja koulutusta.

Toimintamallin ansiosta koululaisilla ja opiskelijoilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet saada nopeasti ja helposti apua psyykkisiin oireisiin. Kouluun tuotava tuki on myös ajan käytön osalta käytännöllistä. Turussa malliin on päädytty erikoissairaanhoidon lähetemäärän voimakkaan kasvun seurauksena. Toiminnalla on voitu vähentää lähetteiden määrää.

Kokemukset uudesta toimintamallista ovat hyvin myönteiset. Tähän mennessä kouluihin sijoitetut psykiatriset hoitajat ovat auttaneet 360 nuorta, joista vain hyvin pieni osa on tarvinnut tämän jälkeen erikoissairaanhoitoa. Tarve helposti saavutettavalle tuelle nuorten psyykkiseen huonovointisuuteen on näyttäytynyt kouluissa hyvin suurena, ja työntekijät ovat kokeneet työn mielekkäänä ja tärkeänä. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on sujunut hyvin, ja nuorilta itseltään sekä kouluista on tullut erittäin hyvää palautetta. Toimintamallin käyttöön oton jälkeen lähetemäärä erikoissairaanhoitoon on kääntynyt laskuun ja pidemmän päälle tämä potilasmäärän tasaantuminen mahdollistaa vaikeimmin oireilevien nuorten hoidon laadun parantamisen erikoissairaanhoidossa. Kokemus siitä että voimme yhdessä tekemällä saada lisää apua nuorille on tuntunut työntekijöistä palkitsevalta.” kertoo ylilääkäri Kim Kronström Tyksin nuorisopsykiatrialta.

Perusteena moniammatillinen yhteistyö, tutkimustiedon hyödyntäminen ja nuorten tarpeet

Jakkara symboloi näyttöön pohjautuvan työtavan kolmea jalkaa: asiakkaan tarpeiden ja toiveiden, ammattilaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen sekä tutkimustiedon yhdistämistä lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä työssä.

Perusteena Jakkara-palkinnon myöntämiselle Turkuun on ajankohtainen ja kansanterveydellisesti merkittävä aihe, onnistuminen sektorirajat ylittävässä ammatillisessa yhteistyössä ja vahva tieteellinen tutkimusnäyttö mallin perusteena. Toimintamalli on viety nuoren arkiseen toimintaympäristöön, joka madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä ja vähentää mielenterveysongelmiin ja hoitoon hakeutumisen stigmaa. Toimintamalliin kuuluu myös tutkimus, jonka tavoitteena on arvioida sairaanhoitajien tarjoaman koulussa tapahtuvan intervention (Nopsatuki) vaikuttavuutta nuorten emotionaaliseen hyvinvointiin, oireisiin ja toimintakykyyn.

Itlan tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki perustelee Turun mallin valintaa Jakkara-palkinnon saajaksi näin: ”Haluamme kannustaa tämänkaltaista tutkimusnäyttöön perustuvaa hoidon kehittämistä ja käyttöönottoa osana nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, jotka viedään ketterästi nuorten arkeen. Mallissa koulutetaan systemaattisesti henkilökuntaa ja toimintaan on kytketty tutkimus mukaan. Lisäksi toiminta tukee sellaista erikoissairaanhoidon ja perustason välistä joustavaa yhteistyötä, johon tulevaisuudessa yhä useamman soisi lähtevän.”

Jakkara-palkinto luovutettiin Lapsen oikeuksien foorumi ÄÄNI19 -tapahtumassa Hämeenlinnassa 19.11.2019. Palkinnon tulivat vastaanottamaan Tyksin psykiatrialta ylihoitaja Marjo Saarenmaa ja hallinnollinen osastonhoitaja Suvi Virenius sekä Turun kaupungin ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri Hannele Kallio.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Kasvun tuki -toimitus jakaa Jakkara-palkinnon toista kertaa. Palkinto koostuu kunniakirjasta, osallistumisesta Lapsen oikeuksien foorumiin ja Artekin kolmijalkaisesta jakkarasta.

Lisätietoja

Tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki, Itla, 040 4271 0797

Ylilääkäri Hannele Kallio, Turun kaupungin ehkäisevä terveydenhuolto, 040 769 8173

Ylilääkäri Kim Kronström, Tyks nuorisopsykiatria, 050 304 8264

Hallinnollinen osastonhoitaja Suvi Virenius, Tyks nuorisopsykiatria, 050 363 9760

Kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Anna-Liisa Vesterinen, Turun kaupunki, 050 595 0417

Opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja Terhi Sui, Turun kaupunki, 044 907 3359

kasvuntuki.fi, itla.fi

Viimeisimmät artikkelit