Tunne- ja sosiaalisia taitoja tukemalla voidaan tutkitusti vaikuttaa myönteisesti lasten ja nuorten haastavaksi koettuun käyttäytymiseen. Kasvun tuen Petra Kouvonen ja Sara Tani sekä Hoitotyön tutkimussäätiön Lotta Hamari selvittivät, mitä ydinelementtejä tarvittaisiin, jotta tuki käyttäytymisellään reagoivalle lapselle tai nuorelle kohdentuisi oikein ja tehostuisi joustavasti osana esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen kolmiportaista tukea.

Kirjallisuuskatsaus julkaistiin tuoreessa Psychiatria Fennicassa. Artikkelissa tarkastellaan myös, miltä osin tutkimuskirjallisuuden perusteella löydetyt ydinelementit toteutuivat alueellisessa tapausesimerkissä.

Lastenpsykiatrian lähetteiden määrän hurja kasvu Suomessa antaa aihetta pohtia varhaisen tuen tehostamisen keinoja perustasolla. Esi- ja peruskoulun sekä varhaiskasvatuksen kontekstissa tunne- ja sosiaalisten taitojen tuki tulisi saada entistä paremmin juurrutettua osaksi käytänteitä.

Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin joustavasti tehostuvan tuen ketjun ydinelementtejä tilanteissa, joissa opetusympäristössä kohdataan käyttäytymiseen liittyviä haasteita. Mukaanottokriteerit täytti 14 artikkelia. Niiden perusteella ydinelementeiksi tunnistettiin psykososiaalisen tuen muodon valinta ja käyttö, johdon tuen ja vastuiden organisointi sekä verkostojen hyödyntäminen. Näiden elementtien toteutumista tutkittiin tapausesimerkissä.

Kolmesta kirjallisuudesta löydetystä ydinelementistä tapausesimerkeissä parhaiten toteutui verkostojen ja moniammatillisuuden hyödyntäminen. Heikoimmin puolestaan toteutui koulun ja varhaiskasvatuksen johdon tuki implementoinnille ja edistymisen seurannalle.

Jotta mielenterveyden joustavasti tehostuva tuki toimisi osana esi- ja peruskoulujen sekä varhaiskasvatuksen kolmiportaista tukea, tarvitaan systemaattista tiedonkeruuta ja taitavaa johtamista. Suomesta tarvittavat rakenteet ja verkostot löytyvät, mutta psykososiaalisen tuen menetelmän käyttöön ja valintaan sekä johdon tukeen ja vastuiden organisointiin tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

 

 

 

Petra Kouvonen
Kehitysjohtaja, Itla