TOIMIA on toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto. TOIMIA-verkoston asiantuntijaryhmien laatimat mittaamisen ja arvioinnin suositukset ja mittariarviot julkaistaan TOIMIA-tietokannassa, jota ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Asiantuntijaverkostossa on mukana noin 100 toimintakyvyn asiantuntijaa eri aloilta ja noin 40:stä eri organisaatiosta.

Tietokannassa julkaistaan asiantuntijaryhmien laatimia suosituksia toimintakyvyn mittaamisesta sekä suosituksiin liittyvien toimintakykymittareiden arviointeja. Asiantuntijaryhmät huolehtivat sisällön päivittämisestä ja täydentämisestä.

TOIMIA-tietokanta voi palvella myös lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleviä tarjoamalla luotettavaa tietoa mittaamisesta ja arviointi-instrumenteista. Toistaiseksi tietokanta sisältää rajallisesti lapsi- ja perhepalvelujen käyttöön soveltuvia mittareita, eivätkä kaikki tutkitusti toimivat mittarit vielä löydy tietokannasta. Tietokanta kuitenkin päivittyy jatkuvasti, ja jo nyt TOIMIA-tietokannasta löytyvät seuraavat lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioimiseen soveltuvat mittarit:

Motoriikan havainnointilomakeOppilaiden fyysinen toimintakyky MOQ-T-FI
Vahvuudet ja vaikeudet – kysely (SDQ, Strengths and Difficulties)
Lene – Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio

Lasten ja nuorten elämänlaadun mittarit:

Child Health Questionnaire, CHQ ·
KINDL-R lasten ja nuorten elämänlaatumittari

PedsQl 4.0 (tulossa v.2018)

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta ')}

Viimeisimmät artikkelit