Kids’Skills (Jag kan – metoden)

Tyttö violetilla kukkaniityllä

Sammandrag

Interventionens genomförande: Individ/Grupp

Interventionens målsättning: Interventionens målsättning är att hjälpa barn i 3–12 års åldern att lära sig de färdigheter de behöver för att lösa vardagens psykosociala problem. Med metoden Kids’ Skills utvecklas barnets förmåga att upptäcka och behärska symptom i samband med problem.

Beskrivning av interventionen: Kids’ Skills är en strukturerad intervention, innehållande 15 nivåer som utarbetats för barns psykosociala problem. Interventionen grundar sig på problemcentrerad terapi, korttidsterapi och till vissa delar på Milton Ericsons psykoterapitradition. (Furman 2016). Interventionen bearbetar indirekt orsakerna till psykosociala problem i barnets vardag och familjens interna relation genom att fokusera på svårigheter att reglera känslor, beteendestörningar eller trots. Ett villkor för interventionens genomförande är att barnets problem går att lösa eller att problemen kan mildras. I interventionens 15 steg fokuserar man på barnets färdigheter och på att stärka färdigheterna, men ett systematiskt genomförande av stegen förutsätter interventionen inte (Bentner 2014, 85). Kids’ Skills kan användas tillsammans med barnet i hemmiljö, i pedagogiken i en barngrupp och anpassad med ungdomar och vuxna.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Kids’ Skills har utvecklats av Korttidsterapiinstitutets specialistläkare i psykiatri, Ben Furman och socialpsykologen Tapani Ahola. Skolning i Kids’ Skills finns tillgänglig som webbkurs och som närundervisning arrangerad av Korttidsterapiinstitutet. Handledarnas certifiering upprätthålls av Korttidsterapiinstitutet. Det finns också en mobilapplikation om interventionen. Utöver uppfostringssituationer har interventionen i någon mån använts i barn- och familjetjänster och inom barnpsykiatrin. Interventionen har tagits som en del av projektet Södra Karelens LAPE-förändringsprogram.

Interventionens evidensgrad och effekt: I Finland har en studie med multivariata metoder gjort för interventionen (Hautakangas, Kumpulainen & Uusitalo 2021). Studien visade på ökad förmåga till självreglering bland 4–7 åringar som en följd av Kids’ Skills i jämförelse med kontrollgruppen. Därtill ökade användningen av interventionen småbarnspedagogernas engagemang vad beträffar främjande av barnens självreglering. Interventionen har måttligt stark påvisad forskningsbaserad effekt.

Litteratur:

  • Bentner, A. (2014). Muksuoppi tutkimuksen kohteena. Saksalaisia selvityksiä suomalaisesta lasten ongelmien ratkaisumenetelmästä.
  • Furman, B. (2011). Berättelser om smarta barn. Inspirerande historier om barn som besegrat sina problem med hjälp av Jag kan – metoden. Korttidsterapiinstitutet.
  • Furman, B. (2016). Muksuopin lumous. Luova tapa auttaa lapsia voittamaan psyykkiset ongelmat. Lyhytterapiainstituutti.