Voikukan siemeniä ilmassa

Kasvun tuki (Tidig insats) är en uppdaterande informationskälla om tidigt stöd riktad till professionella i syfte att främja välbefinnandet hos barn, unga och familjer. Den innehåller evalueringar om olika psykosociala metoder, vilkas syfte är att förbättra barnens, de ungas och föräldrarnas psykiska och sociala välbefinnande. Kasvun tuki samlar ihop forskningslitteraturen och presenterar metodernas effektivitet på ett begripligt sätt.

En pålitlig, aktuell och praktisk information är viktig, speciellt för professionella inom social- och hälsovården, men också för professionella utbildare som verkar i kommun- och organisationsarbetet samt de instanser som ansvarar för utbudet av olika servicesystem. Kasvun tuki främjar nyttjandet av evidensbaserad forskning i beslutfattande och hjälper att välja effektiva metoder, med vilka barn, unga och familjer i ett tidigt skede kan stödjas på bästa möjliga sätt.

Kasvun tuki är en del av Itla (Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond).

Rötterna till Kasvun tuki finns i det nordiska samarbetet

Informationskällan Kasvun tuki grundades år 2014. Den föddes med samfinansiering (Onni ja Helmi Karttunens stiftelse, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. och Centralförbundet för Barnskydd) som en del av Itlas forsknings- och påverkningsprogram Barn, unga och familjer i det hundraåriga Finland (2013–2017).

Senare under 2014 grundade Kasvun tuki nätverket NordicDataPrev tillsammans med andra nordiska informationskällor (norska Ungsinn, svenska Metodguiden och danska Vidensportalen). Nätverkets målsättning är att evaluera evidensbaserade metoder och samla ihop forskningsbaserad information till barn- och familjetjänsterna i de nordiska länderna och deras självstyrande regioner. Målsättningen är också att förbättra informationsgången till professionella och till beslutsfattare.

Under åren 2017–2019 knöts Kasvun tuki -arbetet till regeringen Sipiläs spetsprojekt Barn- och familjetjänsternas förändringsprogram (LAPE) och blev ett samprojekt med MIELI rf. År 2017 beviljade riksdagen en betydande finansiering till Itla, med vars hjälp arbetet har kunnat fortsätta.

Utvärdering

Varje metod som utvärderas uppfyller fyra kriterier för att tas med: 1) metodens målgrupp är barnfamiljer (barn eller föräldrar), 2) metoden har en teoretisk referensram, 3) metodskolningen är tillgänglig i Finland och 4) metoden har en etisk värdegrund.

I metodernas utvärderingsarbete betonas opartiskhet. För klassificeringen ansvarar en vetenskaplig redaktion. Före år 2021 beslöt ett vetenskapligt råd om klassificeringen av de evaluerade metoderna på basen av chefredaktörens presentation. I framtiden kommer utvärderingarna att publiceras och uppdateras i systematiska översikter i tidskriften Kasvun tuki.

Implementeringen

Implementeringsarbetet Kasvun tuki stöder barn- och familjetjänsternas chefer, beslutsfattare samt aktörer som vill garantera att metoden blir en del av verksamhetens rutinpraxis. Implementeringsguiden Kasvun tuki öppnar upp begrepp och frågor som man ofta stöter på vid implementeringen av metoden. Den ger evidensbaserad information om hur man påskyndar att metoden rotar sig snabbt och hållbart.

Implementeringsredskap (tex. Nomad) stöder valet av metod, ibruktagning, förankring och underhåll. Utöver de här centrala faserna i implementeringen är det skäl att uppmärksamma metodens användningskontext. Tillämpningskontexten kan betyda ramar som organisationskulturen skapar eller kan vara globala fenomen, som en pandemi, som inverkar på hur metoden rotar sig.