KiVa Skolan

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Målsättningen för KiVa Skola är att förebygga mobbning i grundskolor, öka elevernas empati och erbjuda trygga metoder att ingripa i mobbningssituationer. Via programmet kan vi följa med förekomsten av mobbning i skolor som deltar i programmet.

Beskrivning av interventionen: KiVa Skola är ett åtgärdsprogram för klasserna 1–9 som riktar sig till alla elever i syfte att förhindra mobbning, reda ut redan skedda mobbningssituationer och följa upp dem. Bakom KiVa Skola finns en både mänsklig och juridisk skyldighet att förhindra mobbning, forskningsresultat om mobbning som gruppfenomen (Salmivalli mfl. 1996) och de negativa konsekvenserna för det barn som mobbar (Klomek mfl. 2015; Ttofi mfl. 2012) och för det barn som utsätts för mobbning (Gini & Pozzolli 2013; Hawker & Boulton 2000; Ttofi mfl. 2011). I KiVa Skola ordnas tematiska och riktade lektioner tänkta för alla elever som innehåller undervisningshelheter om åtgärder i en mobbningssituation. Till programmets åtgärder hör också ett KiVa-team av lärare vars uppgift är att reda ut mobbningsfall, material om KiVa som delas ut till familjerna och KiVa-skolans symboler synliga i skolan. Hur man förebygger mobbning och hur åtgärderna förverkligas följer man upp i en årlig enkät. Som ett tillägg till den guide och det material som riktas till lärare har man utvecklat elektronisk KiVa Skola – applikationer.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Man behöver ingen skolning för att använda KiVa Skola, programmets användning utgår från en guide riktad till lärare, av undervisnings- och skolningsmaterial och olika KiVa-applikationer. KiVa Skola har utvecklats i Finland vid Åbo universitet i samarbete med olika intressentgrupper, föräldrar, barn och experter från olika områden. År 2019 använde ungefär hälften av Finlands grundskolor programmet KiVa Skola. I Finland är programmet tillgängligt för alla läroanstalter som erbjuder grundskoleutbildning.

Interventionens evidensgrad och effekt: KiVa Skola-programmet har undersökts internationellt och i Finland i RCT- och kvasiexperimentella undersökningar. I RCT-undersökningen som gjordes i Finland (Kärnä mfl. 2011a) framkom det att bland de skolor som använde KiVas program minskade mobbningen i årskurserna 4–6 jämfört med kontrollgruppen (n = 3 965). RCT-undersökningen gjordes i 275 skolor och i interventionsgruppen deltog 4 201 elever. En finländsk kvasiexperimentell undersökning (Kärnä mfl. 2011b) visade under en nio månader lång uppföljning att mobbningen minskade i årskurserna 1–9 i grundskolor som använde programmet jämfört med andra skolor. Att eleverna mobbade eller själva blev mobbade var 1,2 gånger sannolikare i de jämförda skolorna. Interventionens effekt blev större i årskurserna 1–4, men efter årskurs fyra minskade effekterna och det finns ingen statistisk signifikans mellan interventions- och kontrollgrupperna i klasserna på högstadiet. Det finns forskningsbaserad evidens att programmet KiVa Skolan har effekt på att minska mobbning och programmet bedöms som en stark metod.

Litteratur:

  • Gini, G. & Pozzoli, T. (2013). Bullied children and psychosomatic 618 problems: A meta-analysis. Pediatrics 132, 720–729.
  • Hawker, D. S. J. & Boulton, M. J. (2000). Twenty years’ research on peer victimization and psychosocial maladjustment: a meta-analytic review of cross-sectional studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(4), 441–455.
  • Klomek, A. B., Sourander, A. & Elonheimo, H. (2015). Bullying by peers in childhood and effects on psychopathology, suicidality, and criminality in adulthood. Lancet Psychiatry, 2(10), 930–941.
  • Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Kaljonen, A. & Salmivalli, C. (2011a). A large-scale evaluation of the KiVa antibullying program: grades 4-6. Child Development, 82(1), 311–330.
  • Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Alanen, E. & Salmivalli, C. (2011b). Going to scale: A nonrandomized nationwide trial of the KiVa antibullying program for grades 1–9. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(6), 796–805.
  • Salmivalli, C., Lagerspetz, K. M. J., Björkqvist, K., Österman, K. & Kaukiainen, A. (1996). Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group. Aggressive Behavior, 22, 1–15.
  • Ttofi, M. M., Farrington, D. P., Lösel, F. & Loeber, R. (2011). Do the victims of school bullies tend to become depressed later in life? A systematic review and meta‐analysis of longitudinal studies. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 3(2), 63–73.
  • Ttofi, M. M., Farrington, D. P. & Lösel, F. (2012). School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. Aggression and Violent Behavior, 17(5), 405–418.