Steg för steg / Små steg

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Interventionens målsättning är att i förebyggande syfte stödja barnets beredskap för skolan, sociala och socioemotionella färdigheter och självreglering.

Beskrivning av interventionen: Interventionen är gruppformad och riktar sig till barn i 3–7 års åldern i syfte att utveckla emotionella färdigheter och problemlösning. Askelettain (Steg för steg) riktar sig till förskolebarn och barn i grundskolans första klass. Pienin askelin (Små steg), som utvecklats från interventionen Askelettain, är för barn i 3–5 års åldern inom småbarnspedagogiken. I interventionen arrangerar en utbildad pedagog korta lärostunder för barngrupper där man går igenom ett tema per vecka. Interventionens teman och längden på lärostunderna varierar beroende på barnens ålder. Rekommendationen är att Askelettain / Pienin askelin  -lärostunderna hålls i barngrupper varje vecka och att interventionen innehåller 22–28 veckoteman. Föräldrarna får information om programmet och övningar som kan utföras hemma. Övningarna som görs hemma stöder småbarnspedagogikens och grundskolans Askelettain / Pienin askelin -lärostunder. Anpassade delar av interventionen har använts som arbetsredskap i specialgruppers terapi.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Interventionens metodskolning riktar sig till experter inom pedagogik. Skolningen i Finland handhas av Hogrefe Psykologien Kustannus Oy och Akat Consulting Ab. Askelettain baserar sig på det amerikanska Second Step-programmet som utvecklats för att förebygga våldsamt och aggressivt beteende hos unga. I Finland används interventionen inom småbarnspedagogiken och grundskoleutbildningen. Det finns ingen exakt uppgift om interventionens regionala tillgänglighet.

Interventionens evidensgrad och effekt: Det har gjorts en hel del internationell forskning om interventionen Second Step / Second Step Early Learning. Interventionens effektivitet har studerats i en systematisk litteraturöversikt och i en meta-analys som innehåller 24 RCT-undersökningar (Moy & Hazen 2018). Meta-analysen fastställde att interventionen inte effektivt ökade ett prosocialt beteende eller minskade ett aggressivt, icke önskvärt beteende (Moy & Hazen 2018), men man kunde konstatera att interventionen har en indirekt koppling till förskoleberedskap (Wenz-Gross mfl. 2018). Interventionen har en måttligt stark forskningsbaserad evidensgrad och effekt.

Litteratur:

  • Moy, G. E. & Hazen, A. (2018). A systematic review of the Second step program. Journal of School Psychology, 71, 18–41.
  • Wenz-Gross, M., Yoo, Y., Upshur, C.C. & Gambino, A. J. (2018). Pathways to kindergarten readiness: The roles of Second Step Early Learning curriculum and social emotional, executive functioning, preschool academic and task behavior skills. Frontiers in Psychology, 9, 1886.