Voimaperheet

Isä ja tytär hurraa pelatessaan

Sammandrag

Interventionens genomförande: Individ/Familj

Interventionens målsättning: Interventionens målsättning är att i ett tidigt skede i primärvården identifiera ett barns beteendeproblem och förhindra att ett störande beteende uppstår hos barnet. I familjeinterventionsprogrammet Voimaperheet stöder man barnfamiljer där det finns ett barn med störande beteende och vägleder föräldern i olika utmaningar i uppfostran.

Beskrivning av interventionen: Programmet Voimaperheet är en digital intervention för barnfamiljer där ett barn under skolåldern har beteendeproblem. Interventionen grundar sig på epidemiologisk forskning om hur barndomens beteendestörning inverkar på mentala problem i vuxen ålder (Sourander mfl. 2007) och på föräldrahandledningens effektivitet i en familjecentrerad intervention som ett medel att förhindra barnets beteendeproblem. Som grund för programmet Voimaperheet finns forskningsrön om att distanskontakt fungerar när ett terapeutiskt förhållande bildas (Lingely-Pottie & MCGrath 2006; 2008). I de kommuner där man använder programmet delar barnrådgivningen ut en Voimaperheet-enkät i samband med fyraårsgranskningen för att avgöra om det finns behov av stöd. Interventionen utförs digitalt via en webbsida av en familjeterapeut som utbildat sig till Voimaperheet-familjehandledare. I början av interventionen fastställer man tillsammans med föräldrarna innehållet och målsättningarna som är individuella för varje barn och familj. Voimaperheet-interventionens längd är 3–4 månader, och under den tiden är familjehandledaren i kontakt med familjen varje vecka. Efter interventionen följs situationen upp genom telefonsamtal.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Skolning i familjehandledningsprogrammet Voimaperheet erbjuds professionella inom hälsovården. Skolningen har en strukturerad undervisningsplan och arbetshandledning för att garantera metodtrogenhet och yrkeskunskap. De kommuner som använder Voimaperheet erbjuder skolning i att komma i gång med interventionen. För skolningen ansvarar Åbo universitets Barnpsykiatriska forskningscenter, där också interventionen har utvecklats som ett samarbete med det kanadensiska forskningsteamet Strongest Families. Metoden Voimaperheet har utvecklats och undersökts under flera års tid. Interventionen används i en tredjedel av Finlands rådgivningar. Interventionen Voimaperheet erbjuds digitalt så att den kan användas på områden som saknar egna tjänster.

Interventionens evidensgrad och effekt: Programmet Voimaperheet har i Kanada undersökts i en studie som innefattar tre RCT-undersökningar (McGrath mfl. 2011), och i Finland i en finländsk RCT-undersökning (Sourander mfl. 2016). I den kanadensiska undersökningen framgick, att bland de barn som deltog i interventionen var andelen ställda psykiatriska diagnoser färre än bland de barn som fått vanlig vård (McGrath mfl. 2011). I den finländska undersökningen märkte man under uppföljningen att det störande beteendet minska signifikant hos de barn som deltagit i interventionen (n=232) jämfört med kontrollgruppens (n=232) barn (McGrath mfl. 2013; Sourander mfl. 2016). Resultaten efter en två år lång uppföljningsperiod visade att föräldraskapsfärdigheterna blivit bättre hos interventionsgruppens föräldrar, att interventionsgruppens barn i mycket mindre grad sökte sig till tjänsterna för mental hälsa, och att beteendesymptomen var betydligt färre än kontrollgruppens (Sourander mfl. 2018). För Voimaperheet-interventionens del finns stark evidens på att beteendeproblemen minskade hos barn under skolåldern och interventionen klassas som en stark metod.

Litteratur:

  • Lingely-Pottie P. & McGrath, P. J. (2006). A therapeutic alliance can exist without face-to-face contact. Journal of Telemedicine and Telecare 1, 396–399.
  • Lingley-Pottie P & McGrath P.J. (2008). A pediatric therapeutic alliance occurs with distance intervention. Journal of Telemedicine and Telecare 14, 236–240.
  • McGrath P., Lingley-Pottie P., Thurston C., MacLean, C., Cunningham, C., Waschbusch, DA., Watters, C. Stewart, S., Bagnell, A., Santor, D. & Chaplin, W. (2011). Telephone-based mental health interventions for child disruptive behavior or anxiety disorders: Randomized trials and overall analysis. Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 50, 1162–1172.
  • McGrath P.J., Sourander A., Lingley-Pottie P., Ristkari T., Cunningham C., Huttunen J., Filbert K., Aromaa M., Corkum P., Hinkka-Yli-Salomäki S., Kinnunen M., Lampi K., Penttinen A., Sinokki A., Unruh A., Vuorio J. & Watters C. (2013). Remote population-based intervention for disruptive behavior at age four: study protocol for a randomized trial of Internet-assisted parent training (Strongest Families Finland-Canada). BMC Public Health 13, 985.
  • Sourander A., Jensen P., Davies M., Niemelä, S., Elonheimo, H., Ristkari, T., Helenius, H., Sillanmäki, L., Piha, J., Kumpulainen, K., Tamminen, T., Moilanen, I. & Almqvist, F. (2007). Who is at greatest risk of adverse long-term out-comes? The Finnish from a boy to a man study. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 1148–1161.
  • Sourander, A., McGrath, P.J., Ristkari, T., Cunningham, C., Huttunen, J., Lingley-Pottie, P., Hinkka-Yli-Salomäki, S., Kinnunen, M., Vuorio, J., Sinokki, A., Fossum, S. & Unruh, A. (2016). Internet-assisted parent training intervention for disruptive behavior in 4-year old children. A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 73, 378–87.
  • Sourander, A., McGrath, P., Ristkari, T., Cunningham, C., Huttunen, J., Hinkka-Yli-Salomäki, S., Kurki, M. & Lingley-Pottie, P. (2018). Two-year follow-up of internet and telephone assisted parent training for disruptive behavior at age 4. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 57, 658–668.