Föräldraskapet främst

Äiti ja vauva

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Målsättningen med interventionen är att främja en positiv interaktion mellan barnet och föräldern, förstärka förälderns mentaliseringsförmåga, stödja föräldrarnas förhållande och ge föräldrarna kamratstöd i familjevardagen med ett spädbarn. Med interventionen ökar man hela familjens välbefinnande.

Beskrivning av interventionen: Föräldraskapet främst är en kamratgruppsintervention för förstagångsföräldrar och ett fortsatt stöd efter familjeförberedelsekursen. Interventionens teoretiska bakgrund finns i anknytnföräldraskapet främstingsteorin, i mentaliseringsteorin och i reflexivitetsbegreppet (Fonagy mfl. 1991; Slade mfl. 2005; Kalland mfl. 2015). Kamratgrupperna samlas 8–12 gånger varannan vecka till tematiska och strukturerade träffar som handleds av två professionella inom barn- och familjearbetet i respektive kommun som genomgått interventionens handledarutbildning. En lämplig tidpunkt att börja i ett föräldraskapet främst -grupp är när barnet är ungefär 3–4 månader gammalt. Interventionen har noterats passa också andra än spädbarnsfamiljer som fått sitt första barn.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Föräldraskapet främst -gruppernas handledarutbildning riktar sig i Finland till kommunernas professionella inom pedagogik, och social- och hälsovårdssektorn. Skolningen förutsätter erfarenhet av grupphandledning och arbetserfarenhet av att ha jobbat med föräldrar och familjer. Handledarutbildningen arrangeras av Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) och Folkhälsan. Interventionen har utvecklats utgående från universitetet i Yales program Parents First och anpassats till Finlands rådgivningssystem och barn- och familjetjänsterna. Föräldraskapet främst -grupper erbjuds till spädbarnsfamiljer via rådgivningens familjeförberedelsekurser, rådgivningstjänsterna eller barn- och familjetjänsterna. Det finns inga exakta uppgifter om interventionens regionala tillgänglighet.

Interventionens evidensgrad och effekt: Det pågår en kvalitativ undersökning (Sourander mfl. 2016) och en effektstudie om interventionen. (Kalland mfl. 2015).

Litteratur:

  • Fonagy, P., Steele, H., Moran, G., Steele, M. & Higgitt, A. (1991). The capacity for understanding mental states: The reflective self in parent and child and its significance for security of attachment. Infant Mental Health Journal, 13, 200–217.
  • Kalland, M., Fagerlund, Å., von Koskull, M. & Pajulo, M. (2015). Families First: the development of a new mentalization-based group intervention for first-time parents to promote child development and family health. Primary Health Care Research & Development, 17, 3–17.
  • Slade, A., Sadler, L., DeDios-Kenn, C., Webb, D., Currier-Ezepchick, J. & Mayes, L. (2005). Minding the baby: a reflective parenting programme. Psychoanal Study of the Child, 60, 74–100.
  • Sourander, J., Kalland, M., & Laakso, M-L. (2016). Mentalization-based Families First intervention for first-time parents. A qualitative study of parents’ perspective. Käsikirjoitus valmisteilla.