Kamratstödsmodellen Maskrosor

Tyttö puhaltaa voikukkaa

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Kamratstödsgruppen Maskrosor stärker föräldraskapet hos föräldrar, vars barn är omhändertagna eller placerade och stöder föräldrarna i den krissituation omhändertagandet och placeringen innebär.

Beskrivning av interventionen: Interventionen är strukturerad, kamratgruppsformad och riktar sig till föräldrar, vars barn är omhändertagna eller placerade. Tanken bakom interventionen är att stärka föräldraskapet och ge kraft genom en kamratgrupp (Kivinen mfl. 2012). Kamratgrupperna handleds av en Maskrosor-skolad professionell handledare och av en Maskrosor-skolad kamrathandledare. Handledarna intervjuar föräldrar som är intresserade av en kamratgrupp och avgör deras lämplighet för gruppen. I handledningen av gruppen deltar också oftast en socialarbetare. Maskrosor-kamratstödsgrupperna samlas tio gånger. Verksamheten styrs av en handbok, men teman som föräldrarna tar upp behandlas i kamratgrupperna. De föräldrar som deltagit i interventionen Maskrosor har en möjlighet att skola sig till kamratstödshandledare och verka som erfarenhetsexperter.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Till Maskrosor-handledare kan skola sig professionella inom social- och hälsovården som jobbar med barnfamiljer, och till kamrathandledare föräldrar som deltagit interventionen Maskrosor. Handledarutbildning arrangeras av Kasper – Utbildnings- och familjerådgivningsförening rf. (Suomen Kasper Ry) tillsammans med Sininauhaliitto. Den regionala tillgängligheten av den här i Finland utvecklade kamratstödsmetoden finns det inga exakta uppgifter om.

Interventionens evidensgrad och effekt: Det finns inte någon forskningsbaserad evidensgrad om interventionens effekter och det har inte gjorts referensgranskade studier om interventionen.

Litteratur:

  • Kivinen, S., Hägglund, H. & Söderholm, P. (2012). VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän perustaminen. Teoksessa: Kivinen, S., Hägglund, H., Söderholm, P. & Kujala, V. (toim.): VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät. Opas sijoitettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmien perustamiseen ja ohjaamiseen. Helsinki: Painotalo Repe Oy, 19–48.