FHille

Lapsi katsoo kameraan

Sammandrag

Interventionens genomförande: Enskilda familjer

Interventionens målsättning: Målsättningen med interventionen är att förbereda barnet för skolan och stärka barnets sociala förmåga och samspelet med andra. I interventionen stöder man föräldrarna och familjens vardag i samband med att barnet inleder sin skolgång.

Beskrivning av interventionen: FHille är en strukturerad intervention som riktar sig till 5–6 åriga barn och familjer och där man främst via lek stöder barnets utveckling och inlärning innan skolstarten. Den teoretiska bakgrunden bakom interventionen är den utvecklingspsykologiska teorin och forskningsevidens som visar att barns utveckling stärks genom att stöda föräldraskapet. FHille riktar sig till de familjer man tror att kan ha nytta av stödet ungefär ett år innan barnet inleder sin skolgång. Det är frivilligt för familjerna att delta i interventionen. Familjerna styrs in på interventionen antingen via småbarnspedagogiken eller rådgivningen, där man avgör FHilles lämplighet för barnet. Interventionen pågår i 30 veckor och familjerna träffar en FHille-handledare varannan vecka. Mellan träffarna går familjerna igenom FHille-material och gör dagliga övningar. Det har också tagits fram en version av interventionen för barn i 4–5 års åldern.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Alla som är intresserade av interventionen kan delta i en FHille- skolning. Man kan delta i FHille-utbildningen i de kommuner där interventionen erbjuds. Skolningen arrangeras av Folkhälsan. Den finländska FHille utgår ifrån ett Hippy-program som utvecklats i Israel och en intervention vid namn HippHopp i Danmark. Folkhälsan koordinerar interventionen som pilotprojekt i kommunerna. Försök med interventionen är på gång i Österbotten, i Egentliga Finland och i Nyland (Folkhälsan 2020). Interventionen erbjuds på svenska.

Interventionens evidensgrad och effekt: Det finns en hel del internationell forskning om Hippy-programmet och två högklassiga RCT-undersökningar med uppvisad evidensgrad (Baker mfl. 1998; Neoechea 2007). Det har inte gjorts referensgranskade studier om FHille-interventionen i Finland och interventionen har ingen forskningsbaserad evidensgrad och effekt.

Litteratur:

  • Baker, A. J. L., Piotrkowski, C.S. & Brooks-Gunn, J. (1998). The effects of the home instruction program for preschool youngsters on children’s school performance at the end of the program and one year later. Early Childhood Research Quarterly 13(4), 571–586.
  • Folkhälsan. (2020). https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/forberedelse-for-skolstarten/.
  • Necoechea, D. (2007). Children at-risk for poor school readiness: The effect of an early intervention home visiting program on children and parents. Dissertation abstracts international section A: Humanities and Social Sciences 68 (6-A), 2311.