Starkare som förälder

Sammandrag

Interventionens genomförande: Grupp

Interventionens målsättning: Målsättningen med interventionen är att stärka både den positiva interaktionen mellan föräldern och barnet och själva föräldraskapet i olika situationer i vardagen.

Beskrivning av interventionen: Starkare som förälder är en gruppintervention vars syfte är att ge tidigt stöd till 3–9 åriga barns föräldrar. Interventionen grundar sig på den moderna anknytningsteorin (Schore & Schore 2008) och i interventionen stärker man förälderns reflexivitet och positiva uppfattning om det egna barnet. Starkare som förälder -gruppen passar inte föräldrar, som är i en akut kris på grund av sin livssituation. Kamratgrupperna samlas åtta gånger för tematiska gruppträffar där man diskuterar och gör övningar. Kamratgruppens handledare kan använda sig av en handbok.

Interventionens tillgänglighet i Finland: Starkare som förälder -handledarutbildningen är ett tillägg i utbildningen inom exempelvis social- och hälsovården. Skolningar har arrangerats i Jyväskylä, men det är möjligt att genomföra kamratgrupper utan genomgången utbildning med hjälp av handledarens handbok. Interventionen grundar sig på en finsk modell av ett anpassat träningsprogram för föräldrar med överaktiva barn (Tasola & Lajunen 1997) och på boken Starkare som förälder (Korhonern & Holopainen 2015). Interventionen har varit till nytta i barn- och familjetjänsterna inom social- och hälsovården som ett tidigt stöd och Starkare som förälder -grupper har ordnats i Mellersta Finland.

Interventionens evidensgrad och effekt: Det har inte gjorts referensgranskade studier i Finland om interventionen och det finns inte någon forskningsbaserad evidensgrad om interventionens effekter.

Litteratur:

  • Korhonen, S. & Holopainen, L. (2015). Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta. Kirja vanhemmuudesta ja sen tukemisesta. Jyväskylä: Grano Oy.
  • Schore, J. R. & Schore, A. N. (2008). Modern attachment theory: The central role of affect regulation in development and treatment. Clinical Social Work Journal, 36(1), 9–20.
  • Tasola, S. & Lajunen, K. (1997). Käsikirja ”Vanhempana vahvemmaksi – ylivilkkaiden ja keskittymättömien lasten vanhemmille tarkoitettu valmennusohjelma”. Uusittu painos. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.