Haluatko tarjota artikkelia julkaistavaksi?

Ota yhteyttä päätoimittaja Marjo Kurkeen:
marjo.kurki(at)itla.fi
p. 044 271 0797

Kirjoitusohjeet

 • Tarjottavan artikkelin näkökulman tulee sopia lehden fokukseen.
 • Artikkelin tulee olla aiemmin julkaisematon. Ohje ei koske käännösartikkeleja.
 • Artikkeli kirjoitetaan yleistajuisesti eli se on voitava ymmärtää ilman kapean alan erityisasiantuntemusta. Vierasperäisiä sanoja tulee välttää. Lisäksi lyhenteet tulee kirjoittaa auki ja tarvittaessa selittää.
 • Havainnollistavia kuvia, kuvioita ja taulukoita on suositeltava käyttää.
 • Kirjoittajiksi merkittyjen henkilöiden tulee olla osallistunut käsikirjoituksen työstämiseen ja alkuperäistutkimuksessa myös tutkimustyöhön. Kaikki kirjoittajat vastaavat artikkelin koko sisällöstä.

Artikkelipohja

Tieteellistä artikkelia kirjoittaessa tulee käyttää artikkelipohjaa. Alla olevat kirjoitusohjeet löytyvät myös artikkelipohjasta.

Tieteellisen artikkelin rakenne Kasvun tuki -aikakauslehdessä

 • Lyhyen artikkelin suositeltu leipätekstin sanamäärä 1 500–2 000. Tällaisia ovat esimerkiksi näkökulmat ja analyysit tietystä ilmiöstä. Katso esim. Parry M & Salmi H (2021). Väestö muuttuu – osaammeko huolehtia maahanmuuttajalasten terveydestä?
 • Pitkän artikkelin ja alkuperäistutkimuksen suositeltu leipätekstin sanamäärä 3 000–4 000, mahdollisista ylityksistä sovittava erikseen. Katso esim. Paananen R, Alanko R & Kainulainen S (2021). Digitaalinen Zekki-palvelu yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevan tuen.
 • Artikkeliin lisätään (näitä ei lasketa sanamäärään):
  • lyhyt (4–6 lausetta ranskalaisin viivoin), yleistajuinen tiivistelmä, jossa avataan artikkelin fokus, uutuusarvo, keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset
  • kirjoittajien affiliaatiot, ammattinimikkeet, oppiarvot ja henkilökuvat
  • avainsanat (n. 5 kpl), joilla kuvataan ilmiö ja kohdeyleisö
  • rahoittajatiedot ja sidonnaisuudet
  • teksti- ja lähdeviitteet
  • kuvat, kuviot ja taulukot otsikoineen lähetetään erillisinä tiedostoina
 • Suositeltava artikkelin rakenne:
  • Johdanto: kuvataan mihin kysymykseen artikkeli vastaa (tutkimuskysymykset/-hypoteesit, tavoitteet). Johdanto suositellaan pidettävän mahdollisimman lyhyenä ja napakkana
  • Aineisto ja menetelmät (sis. tarvittaessa eettisen pohdinnan ja tilastolliset menetelmät)
  • Tulokset
  • Pohdinta (keskeiset tulokset, johtopäätökset, tieteellinen merkitys, käytännön merkitys, vahvuudet ja heikkoudet, jatkotutkimusehdotukset)
 • Rakennetta on mahdollista mukauttaa, mikäli se on tarkoituksenmukaista

Luvut ja merkinnät

 • Desimaalien erottimena käytetään pilkkua ja tuhannet erotetaan sadoista ja miljoonat tuhansista välilyönnillä.
 • Mittayksiköt erotetaan luvusta välilyönnillä ja prosentit kirjoitetaan tekstissä auki, esim. 68 prosenttia  (sulkeissa %-merkillä, esim. 68 %).

Kuvat, kuviot ja taulukot

 • Havainnollistavia kuvia, kuvioita ja taulukoita on suositeltava käyttää. Niiden määrää ei ole rajoitettu, mutta tavoite on, että niillä on selkeä funktio ja niihin myös viitataan tekstissä. Kuvat ja kuviot julkaistaan värillisinä.
 • Kuvat, kuviot ja taulukot liitetään mukaan erillisinä tiedostoina. Ne numeroidaan (Kuva x, Kuvio x, Taulukko x) ja niihin liitetään otsikko ja tarvittaessa myös kuva- tai kuvioteksti.
 • Graafisten kuvioiden suositeltavat tiedostomuodot ovat esim. Word, Excel tai PowerPoint. Mukana tulee olla muuttujien numeeriset arvot, jotta kuviot voidaan muokata lehden tyyliin sopiviksi. Harvemmin käytetyillä ohjelmilla tehdyistä kuvioista sovitaan erikseen.
 • Kuvien suositeltavat tiedostomuodot ovat jpg, png ja tiff. Kuvien tulee olla painokelpoisia, eli resoluutio vähintään 300 dpi.
 • Jos artikkelissa käytetään kolmannen osapuolen laatimia tai julkaisemia kuvia tai muita tekijänoikeuslain suojaamia elementtejä, vastaava kirjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että niiden käyttöön on pyydetty ja saatu lupa. Lupa liitetään mukaan erillisenä tiedostona.

Teksti- ja lähdeviitteiden merkitseminen

 • Lyhyessä artikkelissa lähteiden suositeltu enimmäismäärä on 30, pitkässä artikkelissa 60.
 • Viittaustyyli on mukautettu APA-7.
 • Tekstiviitteet:
  • Tekstiviitteet esiintymisjärjestyksessä viitenumeroina  hakasulkeissa [1,2,3]. Tarkistathan numerojärjestyksen myös mahdollisten muokkausten jälkeen.
  • Julkaisemattomat havainnot voidaan mainita tekstissä sulkeissa (esim. Merikukka, Marko, julkaisematon havainto/ henkilökohtainen tiedonanto/ kongressiesitys)
 • Lähdeviitteet:
  • Kirjoittajan sukunimi ja etunimen alkukirjain ilman pisteitä ja pilkkuja, ks. alla [1,2]. Kolme ensimmäistä kirjoittajaa mainitaan, sitten ym. ja vuosiluku sulkeissa.
  • Lehden nimi, vuosikerran numero (volyymi) ja sivunumerot erotettuna toisistaan pilkulla.
  • DOI-numero http:// -muodossa
  • Julkaistavaksi hyväksytty, mutta julkaisematon kirjoitus merkitään kirjallisuusluetteloon liittämällä siihen maininta ”(painossa)”.

Lähdeviite-esimerkit

Artikkelit

[1] Kouvonen P & Kurki M (2020). Vaikuttavien lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tukeminen päätöksenteossa 2020-luvun Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57, 195–199. https://doi.org/10.23990/sa.91583

[2] Kurki M, Anttila M, Koivunen M ym. (2018). Nurses’ experiences of the use of an Internet-based support system for adolescents with depressive disorders. Informatics for Health and Social Care, 43, 234–247. https://doi.org/10.1080/17538157.2016.1269110

Verkkolähteet

 • mainitaan myös haun tai päivityksen päivämäärä

[3] Tilastokeskus (2021). Suomen virallinen tilasto (SVT). Väestörakenne. Haettu PP.KK.VVVV osoitteesta http://www.stat.fi/til/vaerak/meta.html

Lait

[4] Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. www.finlex.fi/fi/laki/ajan­tasa/1994/19940559

Kirjat ja julkaisusarjat

 • kirjoissa kaikki kirjoittajat mukaan

[5] Hätönen H, Kurki M, Larri T & Vuorilehto M (2014). Uudistuva mielenterveystyö, 13–17. Helsinki: Fioca.

[6] Rissanen P, Sinkkonen N & Kurki M (2012). Kokemusasiantuntijakoulutus Mielen avain -hankkeessa. Teoksessa Lepistö P, Kuosmanen L, Partanen A, Moring J (toim.): Paremman palvelun avaimia: Kansallisen   päihdesuunnitelman toimeenpano Mielen avain -hankkeessa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

[7] Heino T (toim.) (2020). Mikä auttaa?: Tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitettujen lasten hoidossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 12/2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-569-8

Tietosuojakäytäntö

Kasvun tuki -aikakauslehteen tarjottu ja julkaistavaksi suunniteltu aineisto käsitellään ja säilytetään Itlan verkkolevyillä salasanasuojauksen takana. Tutustu tietosuojaselosteeseemme.