Haluatko tarjota artikkelia julkaistavaksi?

Lähetä artikkelisi Journal.fi-palvelun kautta.

Kirjoitusohjeet

 • Tarjottavan artikkelin näkökulman tulee sopia lehden fokukseen.
 • Artikkelin tulee olla aiemmin julkaisematon (pois lukien käännösartikkelit).
 • Artikkeli kirjoitetaan sujuvalla kielellä napakasti ja yleistajuisesti, liian monimutkaisia lauseita ja vierasperäisiä sanoja välttäen. Se on voitava ymmärtää ilman kapean alan erityisasiantuntemusta.
 • Lyhenteet kirjoitetaan auki ja tarvittaessa selitetään.
 • Havainnollistavia kuvia, kuvioita ja taulukoita on suositeltava käyttää.
 • Kirjoittajiksi merkittyjen henkilöiden tulee olla osallistunut käsikirjoituksen työstämiseen ja alkuperäistutkimuksessa myös tutkimustyöhön. Kaikki kirjoittajat vastaavat artikkelin koko sisällöstä.

Tieteellisen artikkelin rakenne Kasvun tuki -aikakauslehdessä

 • Lyhyiden artikkelien (kuten näkökulmat ja analyysit tietystä ilmiöstä) suositeltu leipätekstin sanamäärä korkeintaan 2 000 ja viitteiden määrä alle 30. Katso esim. Parry M & Salmi H (2021). Väestö muuttuu – osaammeko huolehtia maahanmuuttajalasten terveydestä?
 • Pitkien artikkelien (alkuperäistutkimukset ja katsaukset)  suositeltu leipätekstin sanamäärä korkeintaan 4 000 ja viitteiden määrä alle 60. Katso esim. Paananen R, Alanko R & Kainulainen S (2021). Digitaalinen Zekki-palvelu yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevan tuen.
 • Artikkeliin lisätään (näitä ei lasketa sanamäärään):
  • lyhyt (4–6 lausetta ranskalaisin viivoin), yleistajuinen tiivistelmä, jossa avataan artikkelin fokus, uutuusarvo, keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. Ei muuta abstraktia!
  • kirjoittajien affiliaatiot, ammattinimikkeet, oppiarvot ja painokelpoiset henkilökuvat (kännykkäkameralla hyvässä valaistuksessa otettu kuva yleensä riittää).
  • avainsanat (n. 5 kpl), joilla kuvataan ilmiö ja kohdeyleisö
  • rahoittajatiedot ja sidonnaisuudet
 • Suositeltava artikkelin rakenne (mahdollista mukauttaa, mikäli tarkoituksenmukaista):
  • Johdanto: kuvataan mihin kysymykseen artikkeli vastaa (tutkimuskysymykset/-hypoteesit, tavoitteet). Johdanto suositellaan pidettävän mahdollisimman lyhyenä ja napakkana
  • Aineisto ja menetelmät (sis. tarvittaessa eettisen pohdinnan ja tilastolliset menetelmät)
  • Tulokset
  • Pohdinta (keskeiset tulokset, johtopäätökset, tieteellinen merkitys, käytännön merkitys, vahvuudet ja heikkoudet, jatkotutkimusehdotukset)

Luvut ja merkinnät

 • Desimaalien erottimena käytetään pilkkua ja tuhannet erotetaan sadoista ja miljoonat tuhansista välilyönnillä.
 • Mittayksiköt erotetaan luvusta välilyönnillä ja prosentit kirjoitetaan tekstissä auki, esim. 68 prosenttia  (sulkeissa %-merkillä, esim. 68 %).

Kuvat, kuviot ja taulukot

 • Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden määrää ei ole rajoitettu, mutta tavoite on, että niillä on selkeä funktio ja niihin myös viitataan tekstissä. Kuvat ja kuviot julkaistaan värillisinä.
 • Kuvat, kuviot ja taulukot liitetään mukaan erillisinä tiedostoina otsikoineen ja kuvateksteineen ja numeroidaan tekstiin (Kuva x, Kuvio x, Taulukko x).
 • Graafisten kuvioiden suositeltavat tiedostomuodot ovat esim. Word, Excel tai PowerPoint. Mukana tulee olla muuttujien numeeriset arvot, jotta kuviot voidaan muokata lehden tyyliin sopiviksi. Harvemmin käytetyillä ohjelmilla tehdyistä kuvioista sovitaan erikseen.
 • Kuvien suositeltavat tiedostomuodot ovat jpg, png ja tiff. Kuvien tulee olla painokelpoisia, eli resoluutio vähintään 300 dpi.
 • Jos artikkelissa käytetään kolmannen osapuolen laatimia tai julkaisemia kuvia tai muita tekijänoikeuslain suojaamia elementtejä, vastaava kirjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että niiden käyttöön on pyydetty ja saatu lupa. Lupa liitetään mukaan erillisenä tiedostona.

Tekstiviitteet ja lähdeluettelo

 • Viitteet tekstiin APA-7:n käytäntöjen mukaisesti, esim. (Kurki, 2019; Kurki & Merikukka, 2021) tai jos kolme tai enemmän kirjoittajaa (Kurki ym., 2020). Jos sekaannuksen vaara, artikkelit identifioidaan kirjaimin (Merikukka 2019a; Merikukka 2019b).
 • Voit käyttää myös muotoiluja Kurki ja Merikukka (2021) tutkivat…” tai ”Kurki kollegoineen (2020) tutki…”
 • Julkaisemattomat havainnot voidaan mainita tekstissä sulkeissa (Merikukka, Marko, julkaisematon havainto/ henkilökohtainen tiedonanto/ kongressiesitys).
 • Lähdeluettelo sukunimien mukaiseen aakkosjärjestykseen (APA-7, esimerkki alla). Ohjeita suomeksi: https://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta/apa
 • Lähteisiin mukaan DOI-numero http:// -muodossa (voit hakea sen täältä: https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery). Jos ei ole DOI-numeroa, suora linkki artikkeliin.
 • Verkkolähteisiin myös haun tai päivityksen pvm.
 • Tarkista, että jokainen lähde löytyy lähdeluettelosta ja että jokaiseen lähdeluettelossa olevaan teokseen viitataan tekstissä.
 • Julkaistavaksi hyväksytty, mutta julkaisematon kirjoitus merkitään kirjallisuusluetteloon liittämällä siihen maininta ”(painossa)”.

Esimerkki APA-7 mukaisesta lähdeluettelosta: https://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta/apa

Aliev, M. R. & Watson, J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. Teoksessa K. N. Rao (toim.), Molecular spectroscopy: Modern research (s. 1–67). Academic Press.

HART Communication Foundation. (22.11.2009). Wireless hart. http://www.hartcomm.org/

McDuff, C., Smith, J., Kensington, K., Jones, S., Coughlan, S., Bortolin, L., Witte, M., Scott, A., Newport, A., Jensen, K., Wutzler, J., van Staden, I., McLean, J., Bergsma, G., Dowman, B., Petrie, K., Higgens, D., McCloud, R., Jessop, L., … Duncan, P. (2017). An introduction to quantitative analysis in finance. Houghton.

Mitra, S. K. (1991). Some unconventional signal processing applications of multirate techniques. Proceedings – IEEE International Symposium on Circuits and Systems 1, 13–16.

Paulson, M. (1992). Basement membrane proteins: Structure, assembly, and cellular interactions. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 27(1–2), 93–127. https://doi.org/10.3109/10409239209082560

Paulsson, M., Saladin, K. & Landwehr, R. (1988). Binding of Ca2+ influences susceptibility of laminin to proteolytic digestion and interactions between domain-specific laminin fragments. European Journal of Biochemistry, 177(3), 477–481. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1988.tb14396.x

The Royal Mardsen Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. (1977). Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 310(8041), 742–744. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(77)90241-0

Watson, M. A. J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. Molecular Spectroscopy: Modern Research, 3, 1.

Zar, J. H. (1984). Biostatistical Analysis. Prentice-Hall.

Lait

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. www.finlex.fi/fi/laki/ajan­tasa/1994/19940559

Rinnakkaistallentaminen

Kasvun tuki -aikakauslehdet ja sen artikkelit saa rinnakkaistallentaa. Tallennettavat pdf-versiot löytyvät lehden sivuilta.

Tietosuojakäytäntö

Kasvun tuki -aikakauslehteen tarjottu ja julkaistavaksi suunniteltu aineisto käsitellään ja säilytetään Itlan verkkolevyillä salasanasuojauksen takana. Tutustu tietosuojaselosteeseemme.