Kuvassa on nuoria ulkona istumassa

Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (Kasvun tuki KI) 2023–2025 –hankkeen tavoitteena on edistää kansallisesti lasten, nuorten ja perheiden näyttöön perustuvien vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista.

Kasvun tuki KI –hankkeen kehittämistyö täydentää kansallisen mielenterveysstrategian (2020–2030) mukaista vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa.

Hankkeessa kehittäminen toteutuu eri tasoilla:

  1. Kansallisella tasolla tavoitteena on edistää sitä, että kansalliseen levitykseen valitaan näyttöön perustuvia vaikuttavia menetelmiä. Lisätään ymmärrystä menetelmien vaikuttavuudesta, adaptoinnista ja seurannasta päätöksenteon tueksi.
  2. Alueellisella tasolla tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueiden psykososiaalisten menetelmien implementointiosaamista.
  3. Paikallisesti luodaan työkaluja mielenterveyden edistämiseksi ja vahvistetaan yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen välillä.

Hankkeen lähtökohdat

Kasvun tuki KI -hanke alkoi Itlassa keväällä 2023. Hankekausi jatkuu vuoden 2025 loppuun. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lue lisää hankkeen käynnistymisestä ja taustasta hankejohtaja Petra Kouvosen toukokuussa 2023 julkaistusta blogitekstistä.

Hankkeessa lähtökohtana on olemassa oleva lainsäädäntö ja lainsäädännön mahdollistaman työnjaon tukeminen. Kansallinen menetelmäarviointi ja implementointi on nähtävä kokonaisuutena, jossa työnjako ja prosessit ovat yhdessä sovittuja ja selkeitä.

Kasvun tuki KI –hankkeessa on olennaista, että

  • kansallisen implementoinnin ja erityisesti erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen määrittämien tehtävien tueksi luodaan pysyvää toimintaa
  • toiminnan kehittäminen kohdistuu myös sivistystoimeen ja sen yhteydessä toimivaan opiskeluhuoltoon
  • Itlan Kasvun tuki –työssä on jo vuosien ajan arvioitu psykososiaalisia menetelmiä ja edistetty vaikuttavaa implementointia. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut integroidaan pysyväksi osaksi tätä kokonaisuutta.

Vaikuttava menetelmä tunnistettuun tarpeeseen, yhdenvertaisesti

Kansalliseen levitykseen valittavan psykososiaalisen menetelmän tulee:

  • olla näyttöön perustuva
  • vastata tunnistettuun tuen tarpeeseen
  • olla kohderyhmälle soveltuva

Hankkeessa tavoitellaan lasten ja nuorten vaikuttavien mielenterveyspalveluiden alueellisesti riippumattoman yhdenvertaisen saatavuuden edistämistä. Eri ammattiryhmien yhteistyötä lisäämällä pyritään parantamaan peruspalveluiden toimintaa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä

Kasvun tuki KI -hankkeen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on edistää rakenteita ja prosesseja, jotka takaavat lapsille ja nuorille vaikuttavien mielenterveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden hyvinvointialueiden palveluissa ja sivistystoimen yhteydessä.

Vaikuttavuutta edistetään järjestämällä tapahtumia, jotka lisäävät ymmärrystä suunnitelmallisesta implementoinnista ja vaikuttavista menetelmistä. Järjestimme esimerkiksi keväällä 2024 pyöreän pöydän keskustelun, jossa STM, Itla sekä hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden edustajat keskustelivat lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinnan uusista kansallisista linjauksista.

Pyöreän pöydän keskustelutilaisuuksien järjestäminen jatkuu kahdesti vuodessa. Keskusteluihin kutsutaan päättäjiä, tutkijoita ja sote-alan asiantuntijoita. Tavoitteena on kartoittaa yhteistyössä tarvittavia toimia tutkimusperustaisuuden lisäämiseksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Vaikuttavuustyötä tehdään myös lisäämällä yhteistyötä keskeisten vaikuttavuustoimijoiden kanssa paikantamalla yhteiset rajapinnat. Hankekaudella kehitetyistä materiaaleista ja tuotoksista viestitään eri kanavissamme.

 

Hankehallinto ja viestintä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]itla.fi

Petra Kouvonen

Johtaja, Director, Direktör
041 455 2280
Marjo Kurki

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja, Programme director
044 271 0797

Kaisa Lamminen

Hanke- ja hallintoasiantuntija, Project and Administration Specialist
040 778 2826
Janina Lehti

Janina Lehti

Hallintoassistentti, Administrative Assistant
040 548 7257