Näyttöön perustuvat menetelmäarviot vastaavat tutkimuskysymykseen:

Onko psykososiaalisella menetelmällä X (joko suoraan tai välillisesti) näyttöön perustuvaa vaikuttavuutta lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävään[1] tutkimuskohteeseen Y suomalaisessa kontekstissa?

Esimerkki 1: Onko Lapset puheeksi -perheinterventiolla vaikuttavuutta (8–15-vuotiaiden) lasten pärjäävyyteen perheissä, joissa vanhemmalla on mielenterveyden häiriö suomalaisessa kontekstissa?

Lapset puheeksi -perheinterventio on suunnattu perheille, joissa vanhemmalla on mielenterveyden häiriö ja joissa on 8-15-vuotiaita lapsia. Menetelmä on kehitetty lasten pärjäävyyden vahvistamiseksi.

Esimerkki 2: Onko ProKoulu-toimintamallilla vaikuttavuutta peruskoulun (7–16-vuotiaiden) oppilaiden ongelmakäyttäytymisen vähentämisessä ja positiivisen käytöksen vahvistamisessa suomalaisessa kontekstissa?

ProKoulu-toimintamalli on koko peruskoulun toimintamalli, jonka tavoitteena on vähentää oppilaiden ongelmakäyttäytymistä ja vahvistaa positiivista käytöstä.

Näyttöön perustuvat menetelmät vs loogiset menetelmät

Menetelmäarviointi Kasvun tuessa perustuu menetelmästä tehdyn vaikuttavuustutkimuksen laadun tarkasteluun. Luotettavan vaikuttavuustutkimuksen avulla loogisten menetelmien voidaan todeta olevan näyttöön perustuvia. Sekä vaikuttavuustutkimuksen laadun että implementointivalmiuden tason arviointi on tärkeää. Vaikuttavuustutkimuksen laatu on yhteydessä tutkimustulosten luotettavuuteen, sillä heikkolaatuinen tutkimus voi tuottaa harhaisia ja täten epäluotettavia tuloksia. Implementointivalmiuden arvioinnilla puolestaan voidaan varmistaa menetelmän implementoinnin eli juurruttamisen taso, eli onko menetelmä valmis levitettäksi Suomessa.

Menetelmän kokonaisarvio on poikittaisen arviointihetken arvio menetelmän vaikuttavuudesta ja se voi muuttua, jos ja kun menetelmän vaikuttavuudesta saadaan lisätietoa. Menetelmän kokonaisarvio on aina arvio vaikuttavuudesta ehdolla, että vaikuttavuustutkimusta on olemassa. Ilman menetelmästä tehtyä vaikuttavuustutkimusta menetelmä ei voi olla näyttöön perustuva menetelmä, vaikka loogisella menetelmällä voi toki olla vaikuttavuutta, tai olla olematta, näyttöä ei vain ole vielä.


[1] Mukaan lukien mielenterveyden häiriöiden ehkäisyn.