NoMAD-kysely on kehitetty uuden menetelmän implementointiprosessin arviointiin.

Alla oleva interaktiivinen kysely sisältää 16 kysymystä neljältä osa-alueelta. Se on tarkoitettu erityisesti johdon työvälineeksi kunnan, alueiden tai yksittäisten organisaatioiden tasolla, kun tavoitteena on seurata työmenetelmän juurtumista ja kiinnittymistä osaksi palvelujärjestelmän käytäntöjä. Laajempi Webropol-pohjainen NoMAD-kysely soveltuu myös tutkijoiden käyttöön. Instrumenttia ei toistaiseksi ole validoitu Suomessa.

Työvälineen kehittämisen taustalla on ymmärrys menetelmän käyttöönotosta ja juurruttamisesta prosessina, jossa pyritään purkamaan implementoinnin mahdolliset esteet ja löytämään tapa uuden menetelmään integroimiseksi olemassa oleviin käytäntöihin.

Johdolle NoMAD-kysely tarjoaa kanavan työntekijöiden tukemiseen uuden menetelmän käyttöönotossa ja juurruttamisessa. Kyselyn avulla voidaan muodostaa kuva intervention vaikutuksista käytännön työhön sekä siitä, millaisia odotuksia työntekijöillä on menetelmän integroimisesta osaksi työrutiineja.

Kyselyä voi käyttää implementoinnin eri vaiheissa ja eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi

 • vertailuun eri aikapisteissä: muuttuvatko työntekijöiden näkemykset ajan mittaan?
 • kohdentamaan ne osa-alueet, joiden kehittäminen edesauttaa implementoinnin onnistumista.

Tässä esitelty kysely perustuu soveltuvin osin Newcastlen yliopistossa kehitettyyn NoMAD-työkaluun. Tämän kyselyn kehittämistyötä rahoitti Economic and Social Research Council; Study GrantRES-062-23-3274. © 2015 Newcastlen yliopisto (23 kysymyksen instrumentti). Lisäksi NoMAD on lisensoitu Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International lisenssin alle © 2018ImpleMentAll partnereiden toimesta.

Teoreettisena viitekehyksenä NoMAD:in taustalla on normalisointiprosessin teoria (Normalization Process Theory, NPT).  Teorian avulla pyritään keskittymään prosesseihin, joilla on vaikutusta menetelmän juurtumiseen. Sen avulla voidaan myös ymmärtää uuden menetelmän käyttöönoton dynamiikkaa.

Lue lisää NoMAD:in kehittämisestä, validaatiosta  ja tutkimusprotokollasta.

 

Kysely

Näen, kuinka menetelmä eroaa tavallisista työskentelytavoista
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Onko menetelmä helppo kuvata siihen osallistuville ja ymmärtävätkö he, kuinka se eroaa tavanomaisista työskentelytavoista?
Tämän organisaation henkilökunta jakaa yhteisen käsityksen menetelmän tarkoituksesta
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Pystyvätkö osallistujat muodostamaan yhteisymmärryksen menetelmän päämääristä, tavoitteista ja odotetuista tuloksista?
Ymmärrän, kuinka menetelmä vaikuttaa oman työni luonteeseen
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Ymmärtävätkö yksittäiset osallistujat omat menetelmään liittyvät tehtävänsä ja velvollisuutensa?
Pystyn näkemään menetelmän potentiaalisen arvon työni kannalta
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Onko osallistujien helppo ymmärtää menetelmän potentiaalinen arvo, hyödyt ja merkitys omassa työssään?
Avainasemassa olevat henkilöt vievät menetelmää eteenpäin ja saavat toiset ihmiset mukaan
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Onko avainhenkilöillä kykyä ja halua saada ihmiset innostumaan uudesta menetelmästä?
Uskon, että menetelmään osallistuminen on oikeutettu osa työtäni
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Uskovatko osallistujat, että on oikein olla mukana ja että he voivat työllään edesauttaa menetelmän implementointia?
Olen avoin menetelmään liittyville uusille työskentelytavoille kollegoiden kanssa
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Onko osallistujilla kyvykkyyttä ja halukkuutta järjestäytyä niin, että he voivat yhdessä edistää uutta menetelmää?
Jatkan menetelmän käyttöä
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Onko osallistujilla kyvykkyyttä ja halukkuutta määritellä menetelmän ylläpitämiseksi tarvittavat toiminta- ja menettelytavat?
Pystyn helposti integroimaan menetelmän olemassa olevaan työhöni
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Kykenevätkö osallistujat soveltamaan menetelmää ja siirtämään sen komponentteja käytäntöön?
Luotan toisten ihmisten kykyyn käyttää menetelmää
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Säilyttävätkö ihmiset luottamuksen menetelmään ja toistensa tekemään työhön ja asiantuntijuuteen koko prosessin ajan?
Työ on annettu niille, joilla on menetelmän käyttöön soveltuvat taidot (esim. taustakoulutus, työkokemus tai työtehtävä)
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Jakautuuko menetelmän vaatima työ tarkoituksenmukaisesti niille osallistujille, joilla on työhön soveltuvat taidot ja koulutus.
Resursseja on riittävästi tarjolla menetelmän tukemiseksi
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Tukevatko järjestäjätaho ja sidosryhmät menetelmän toteutusta (käytäntö, raha ja aineelliset resurssit)?
Olen tietoinen menetelmän vaikutuksien raportoinneista (esim. hoitotulosten ja menetelmäuskollisuuden seuranta)
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Pääsevätkö osallistujat osallisiksi menetelmän vaikutuksia ja hyödyllisyyttä arvioivasta tiedosta?
Osallistujat ovat yhtä mieltä siitä, että menetelmä on kannattava
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Onko osallistujilla yhteinen näkemys siitä, että menetelmän vaikutuksilla on merkitystä?
Arvostan vaikutuksia, joita menetelmällä on ollut työhöni
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Ajattelevatko yksittäiset osallistujat (ne, jotka ovat mukana menetelmän toteutuksessa tai joihin se vaikuttaa), että menetelmä on kannattava?
Palautetta menetelmästä voidaan käyttää sen kehittämiseen jatkossa
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Muokkaavatko interventiota käyttävät yksilöt tai ryhmät menetelmän toteutusta yksilöllisen tai yhteisen arvion perusteella?

Tulokset

Tutkakuvio osoittaa vastaustesi perusteella kunkin neljän osa-alueen tilanteen. Voit käyttää kuviota heuristisena työkaluna käydessäsi läpi implementaatio- /integraatioprosessia. Kuviossa positiivisten vastausten viivat ulottuvat kauemmas keskustasta kuin negatiivisten vastausten. Kiinnitä huomiota erityisesti osa-alueisiin, joissa vastaukset ovat lähellä keskustaa. Ne saattavat kuvata juuri niitä menetelmän ongelmakohtia, joita osallistujat eivät ymmärrä tai toisaalta ne voivat osoittaa, että osallistujia ei ole saatu sitoutettua menetelmään. Osallistujat eivät ehkä kykene toteuttamaan innovaatiota itselleen sopivalla tavalla tai eivät pysty arvioimaan sen vaikutuksia tai oman panoksensa merkitystä. Positiiviset vastaukset voivat kertoa päinvastaisesta tilanteesta.

Toiminnan merkityksellistäminen

 1. Näen, kuinka menetelmä eroaa tavallisista työskentelytavoista
 2. Tämän organisaation henkilökunta jakaa yhteisen käsityksen menetelmän tarkoituksesta
 3. Ymmärrän, kuinka menetelmä vaikuttaa oman työni luonteeseen
 4. Pystyn näkemään menetelmän potentiaalisen arvon työni kannalta

Osallistuminen

 1. Avainasemassa olevat henkilöt vievät menetelmää eteenpäin ja saavat toiset ihmiset mukaan
 2. Uskon, että menetelmään osallistuminen on oikeutettu osa työtäni
 3. Olen avoin menetelmään liittyville uusille työskentelytavoille kollegoiden kanssa
 4. Jatkan menetelmän käyttöä

Toiminta

 1. Pystyn helposti integroimaan menetelmän olemassa olevaan työhöni
 2. Luotan toisten ihmisten kykyyn käyttää menetelmää
 3. Työ on annettu niille, joilla on menetelmän käyttöön soveltuvat taidot (esim. taustakoulutus, työkokemus tai työtehtävä)
 4. Resursseja on riittävästi tarjolla menetelmän tukemiseksi

Seuranta

 1. Olen tietoinen menetelmän vaikutuksien raportoinneista (esim. hoitotulosten ja menetelmäuskollisuuden seuranta)
 2. Osallistujat ovat yhtä mieltä siitä, että menetelmä on kannattava
 3. Arvostan vaikutuksia, joita menetelmällä on ollut työhöni
 4. Palautetta menetelmästä voidaan käyttää sen kehittämiseen jatkossa