Kasvun tuki tarjoaa foorumin – tietolähteen ja aikakauslehden – lapsille, nuorille ja lapsiperheille[1] suunnattujen varhaisen vaiheen psykososiaalisten menetelmien tutkimusnäyttöön perustuville menetelmäarvioille, joita ammattilaiset ja päättäjät voivat hyödyntää työssään.

Kaikilta vaikuttavuusarviointiin sisällytettäviltä psykososiaalisilta menetelmiltä vaaditaan viiden mukaanottokriteerin täyttyminen. Menetelmällä tulee olla

 1. tavoite
  • edistää lasten tai nuorten mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai
  • ehkäistä ja hoitaa varhaisessa vaiheessa joko suoraan tai välillisesti lasten ja nuorten mielenterveysongelmia[2]
 2. rajattu kohderyhmä
  •  alle 18-vuotiaat lapset kasvu- ja kehitysympäristöissään, esimerkiksi koulussa, kotona tai harrastuksissa
 3. tieteellinen teoriaperusta
 4. menetelmäkoulutus
  • Suomessa saatavilla oleva tai tarvittaessa mahdollista järjestää
  • koulutus ja koulutusmateriaali joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi[3]
 5. eettinen arvopohja ja eettisten periaatteiden noudattaminen:
  • asiakaslähtöisyys
  • osallisuus
  • voimaannuttavuus ja
  • vuorovaikutuksellisuus

Kasvun tukeen ei oteta arvioitavaksi diagnostisia arviointimenetelmiä tai mittareita. Lisäksi kestoltaan rajoittamattomat hoidolliset interventiot eivät kuulu arvioinnin piiriin.

Menetelmien arviointi- ja päivittämisjärjestykseen vaikuttavat kriteerit

Tieteellinen toimituskunta hyväksyy arvioitavaksi mukaanottokriteerit täyttävät menetelmät.  Toimituskunta tapaa neljä kertaa vuodessa kvartaaleittain, ja näissä tapaamisissa tieteellinen toimitus päättää yhdessä arvioinnin toimituksen kanssa menetelmien arviointi- ja päivittämisjärjestyksestä. Uuden arvioitavan menetelmän tai päivitettävän menetelmän arviointiposessin alkamisesta uutisoidaan Kasvun tuen uutissivulla.

Uusien arvioitavien menetelmien arviointijärjestykseen vaikuttavat tekijät

 • lasten ja nuorten tarpeet
 • ilmiöön ja menetelmään liittyvän poliittisen päätöksenteon ajankohtaisuus
 • menetelmän käytön laajuus kentällä
 • menetelmän uutuusarvo kohderyhmän tai ilmiön kannalta menetelmävalikon täydentäjänä.

Päivitettävien menetelmien arviointijärjestykseen vaikuttavat tekijät

 • menetelmäarvion päiväys – vanhimmat päivitetään ensin
 • uusi menetelmän kokonaisarvion kannalta merkityksellinen tutkimuskirjallisuus
  • systemaattisen kirjallisuushaun kautta
  • palautteen ja yhteydenottojen kautta

Kasvun tuen arviointityön periaatteet

 • Avoimuus
 • Luotettavuus
 • Riippumattomuus
 • Systemaattisuus
 • Sensitiivisyys

[1] Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi (Tilastokeskus).

[2] Tapauksissa, joissa on epäselvää, onko menetelmä ehkäisevä vai hoitava, tulee keskustella Käypä hoito -toimituksen kanssa siitä, kuuluuko menetelmän arviointi Kasvun tuen vai Käypä hoidon toiminta-alaan.

[3] Englannin kieli voi olla implementointia jarruttava tekijä Suomessa.