Kasvun tuki tarjoaa foorumin – tietolähteen ja aikakauslehden – lapsille, nuorille ja lapsiperheille[1] suunnattujen varhaisen vaiheen psykososiaalisten menetelmien tutkimusnäyttöön perustuville menetelmäarvioille, joita ammattilaiset ja päättäjät voivat hyödyntää työssään.

Kaikilta vaikuttavuusarviointiin sisällytettäviltä psykososiaalisilta menetelmiltä vaaditaan viiden mukaanottokriteerin täyttyminen:

 • tavoitteena edistää lapsen tai nuoren mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai ehkäistä ja hoitaa varhaisessa vaiheessa joko suoraan tai välillisesti lasten ja nuorten mielenterveysongelmia[2]
 • rajattu kohderyhmä: alle 18-vuotiaat lapset kasvu- ja kehitysympäristöissään, esimerkiksi koulussa, kotona tai harrastuksissa
 • tutkimukseen pohjautuva teoria
 • Suomeen sovellettava, strukturoitu ja hyvin toteutettu menetelmäkoulutus: koulutus ja koulutusmateriaali joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi[3]
 • eettinen arvopohja ja eettisten periaatteiden noudattaminen: menetelmän asiakaslähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus, voimaannuttavuus ja asiakkaan osallisuuden toteutuminen.

Menetelmien arviointi- ja päivittämisjärjestykseen vaikuttavat kriteerit

Tieteellinen toimituskunta hyväksyy arvioitavaksi mukaanottokriteerit täyttävät menetelmät.  Toimituskunta tapaa neljä kertaa vuodessa kvartaaleittain, ja näissä tapaamisissa tieteellinen toimitus päättää yhdessä arvioinnin toimituksen kanssa menetelmien arviointi- ja päivittämisjärjestyksestä. Uuden arvioitavan menetelmän tai päivitettävän menetelmän arviointiposessin alkamisesta uutisoidaan Kasvun tuen uutissivulla.

Uusien arvioitavien menetelmien arviointijärjestykseen vaikuttavat tekijät

 • lasten ja nuorten tarpeet
 • ilmiöön ja menetelmään liittyvän poliittisen päätöksenteon ajankohtaisuus
 • menetelmän käytön laajuus kentällä
 • menetelmän uutuusarvo kohderyhmän tai ilmiön kannalta menetelmävalikon täydentäjänä.

Päivitettävien menetelmien arviointijärjestykseen vaikuttavat tekijät

 • menetelmäarvion päiväys – vanhimmat päivitetään ensin
 • uusi menetelmän kokonaisarvion kannalta merkityksellinen tutkimuskirjallisuus
  • systemaattisen kirjallisuushaun kautta
  • palautteen ja yhteydenottojen kautta

Kasvun tuen arvioinityön periaatteet

 • Avoimuus
 • Luotettavuus
 • Riippumattomuus
 • Systemaattisuus

[1] Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi (Tilastokeskus).

[2] Tapauksissa, joissa on epäselvää, onko menetelmä ehkäisevä vai hoitava, tulee keskustella Käypä hoito -toimituksen kanssa siitä, kuuluuko menetelmän arviointi Kasvun tuen vai Käypä hoidon toiminta-alaan.

[3] Englannin kieli voi olla implementointia jarruttava tekijä Suomessa.