Itla kokoaa valtakunnallisen työryhmän innovoimaan kolmiportaisen tuen mallia sekä pohtimaan sen toteuttamisen mahdollisuuksia. 

Viimeisimpien kouluterveyskyselyiden mukaan erityisesti yläkouluikäisten mielenterveyden oireet ovat lisääntyneet entisestään. Kouluissa toteutettavilla mielenterveyden edistämisen ja tukemisen toimilla on tutkimusten mukaan saatu myönteisiä vaikutuksia oppilaiden mielenterveyteen.

Koulu on otollinen ympäristö kohdistaa kaikille oppilaille mielenterveyttä edistäviä toimia. Kouluihin tarvitaan kuitenkin selkeitä tutkittuun tietoon perustuvia toimintamalleja, joiden avulla tuen tarve havaitaan mahdollisimman varhain ja mahdollisiin oireisiin annetaan oikea-aikaista, riittävää kohdennettua tukea.

Osana sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää hankerahoitusta Itla pyrkii parantamaan lasten ja nuorten mielenterveyttä ala- ja yläkoulussa. Kehittämishanke toteutetaan vuosina 2023—2025. Hankkeen aikana pyritään rakentamaan valtakunnallinen kolmiportaisen tuen malli mielenterveyden tunnistamiseksi ja tukemiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (opettajat, rehtorit, opiskeluhuolto, sivistystoimi, perusterveydenhuollon toimijat, OPH, THL, OKM, STM).

Kehittämistyötä varten olemme kokoamassa valtakunnallista työryhmää, jonka tehtävänä on innovoida kolmiportaisen tuen malli, pohtia toteuttamisen mahdollisuuksia ja mallintaa rakenne, jossa yhdistetään nykyinen kolmiportainen tuki, positiivisen käyttäytymisen tukemisen sekä mielenterveyteen liittyvän tuen rakenteet ja sisältö. Viitekehyksenä kehittämiselle toimii MTSS (Multi-tiered Systems of Support) -malli.

Kehittämistyöryhmään toivotaan eri alojen ammattilaisia ympäri Suomea. Kehittämistyöryhmät tulevat kokoontumaan vuosien 2024—2025 aikana noin kuusi kertaa, osittain hybridisti, osittain paikan päällä vaihtelevasti eri puolilla Suomea. Osa tapaamisista on viikonloppuina. Kehittämistyöryhmäläisten matka- ja majoituskulut maksetaan. Heille maksetaan myös pientä palkkiota työhön käyttämästään ajasta.

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan edistykselliseen kehittämistyöhön, ole yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse piia.karjalainen@itla.fi, puh. 040-662 4821.

 

Lisätiedot

Piia Karjalainen
Kehittämispäällikkö
Itla