Ihmeelliset vuodet -PienryhmäDino

Pojat leikkimässä altaassa

PienryhmäDino on tarkoitettu vaikeammista käytösongelmista ja varsinaisista käytöshäiriöistä kärsivien 3–12-vuotiaiden lasten hoitoon. Strukturoitu ohjelma pyrkii vaikuttamaan sekä käytösongelmilta suojaaviin tekijöihin että niiden riskiä lisääviin tekijöihin. Aihealueita ovat mm. vihanhallinta- ja ongelmanratkaisutaidot, prososiaaliset taidot ja tunteiden säätelytaidot.

PienryhmäDino on osa Ihmeelliset vuodet -ohjelmakokonaisuutta. Ryhmämuotoinen lapsille suunnattu terapeuttinen interventio on tarkoitettu sekä lasten käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn että hoitoon.

 

Arvio vaikuttavuudestaInfo

Kohtalainen dokumentoitu näyttö
Ihmeelliset vuodet -PienryhmäDinon osalta on kohtalaista näyttöä 4–9 -vuotiaiden lasten ongelma- ja konfliktiratkaisutaitojen sekä prososiaalisten taitojen lisääntymisestä ja lasten käytösongelmien vähenemisestä kontrolliryhmiin verrattuna.

Laatikko sisältää niin sanotun PICO-lausekkeen. PICO tulee englanninkielisistä sanoista:

 • P = populaatio; ryhmä, jota tutkitaan (population, patient)
 • I = interventio, tutkittava toimenpide, hoito, (intervention)
 • C = vertailuryhmä, vaihtoehtoinen menetelmä (comparison, control)
 • O = menetelmän tuottamat tulokset, seuraus (outcome)

PICO auttaa intervention tutkittujen vaikutusten selkeässä ja tarkassa kuvaamisessa. Se kertoo mistä interventiosta on kyse, millaisia tuloksia sillä saadaan, kenelle se on vaikuttava ja kehen verrattuna.

Sovellettavuus SuomeenInfo

Vähäinen

Sovellettavuuden arviointiin vaikuttavat seuraavat osa-alueet: koulutus, koulutuksen saatavuus, kustannustehokkuus, soveltuvuus ja mittaaminen/arviointi

Lue koko menetelmäarvio

Esittely

Tausta

Ihmeelliset vuodet on Yhdysvalloissa 30 vuoden ajan kehitetty menetelmäperhe, joka perustuu sosiaalisen oppimisen teoriaan, käyttäytymisterapeuttisiin periaatteisiin ja kiintymyssuhdeteoriaan, vaikutteita on otettu myös stressinhallintateoriasta ja ratkaisukeskeisestä terapiasta.

PienryhmäDino-menetelmän toiminta on suunnattu lapsille, joilla on haastavampia pulmia ja terapeuttisesti tarvetta harjoitella pienryhmässä suuttumuksen hallintaa, tunteidensäätelyä, sosiaalisia taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kohderyhmä

leikki-ikaiset, alakouluikaiset

Kohderyhmän kuvaus

3–8-vuotiaat lapset, joilla on vakavampia käytöksen ongelmia tai käytöshäiriöitä.

Menetelmän kuvaus

Ryhmä on suunnattu lapsille, joilla on arkea merkittävästi hankaloittavia käytösongelmia ja/tai varsinainen diagnosoitu käytöshäiriö. Pienryhmiä suositellaan pidettäväksi kaksi tuntia viikossa kuuden lapsen ryhmissä, 18–20 viikon ajan. Suositeltavaa on, että samaan aikaan järjestettäisiin viikoittainen vanhemmuusryhmä osallistuvien lasten vanhemmille.

PienryhmäDino -ohjelma sisältää interaktiivisia menetelmiä käytettäväksi yhdessä lasten kanssa: harjoituksia, ongelmatilanteiden ratkaisuja, keskusteluja, videoesimerkkejä ja itsereflektointia. Sisältöjen läpikäymistä elävöittävät lapsenkokoiset käsinuket ja eläimet. Lasten ohjelma pyrkii vaikuttamaan sekä käytösongelmilta suojaaviin tekijöihin (mm. ystävyyssuhteet ja sosiaaliset taidot, kyky säädellä tunnetiloja) että niiden riskiä lisääviin tekijöihin (aggressiivinen käytös, heikot ongelmaratkaisutaidot, ongelmat prososiaalisissa taidoissa). Ohjelman tavoitteena on lisätä tunteiden tunnistamista ja ymmärtämistä sekä oppia keskustelemaan niistä, oppia käyttämään tehokkaita ongelmanratkaisustrategioita, hallita vihaa, harjoitella ystävyys- ja yhteistyötaitoja sekä harjoitella ryhmässä käyttäytymisen taitoja. Lapsille annetaan kotitehtäviä, joita he harjoittelevat yhdessä vanhempiensa kanssa. Lisäksi vanhempiin ollaan yhteydessä puhelimitse (alku-, väli- ja loppusoitto). Myös lasten opettajiin olla puhelimitse ja kirjeitse yhteydessä.

Ihmeelliset vuodet menetelmiin kuuluu myös 4–8-vuotiaille lapsille kouluissa toteutettava preventiivinen ryhmä (Dina Dinosaur Classroom Curriculum), jota ei Suomessa ole käytössä, eikä sitä ole sisällytetty tähän arvioon.

Tutkimusnäyttö

Tutkimusnäytön aste

Kohtalainen

Tutkimus

PienryhmäDinon vaikuttavuutta on tutkittu Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmiä vähemmän. RCT-asetelmia (mukaan lukien 12 kk seurantoja) on toteutettu USA:ssa ja Norjassa (mm. [1][2][3][4]). Tutkimuksissa on hyödynnetty standardoituja mittareita ja eri informantteja (mm.observaatio, aikuisten raportit, lapsen ongelmanratkaisutaitojen mittaus). Lasten ryhmien vaikutusta ns. stand alone –interventiona verrattuna toisaalta muihin Ihmeelliset vuodet -menetelmiin ja toisaalta kontrolliryhmään on arvioitu toistaiseksi vasta kahdessa tutkimuksessa:

Ohjelman kehittäjä [2] vertasi RCT-tutkimuksessa (n = 97 vanhempaa, 4–8-vuotiaat lapset) lasten ohjelman vaikuttavuutta uhmakkuus- tai käytöshäiriödiagnoosin saaneiden lasten keskuudessa a) kontrolliryhmään verrattuna b) Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmään ja c) yhdistettyyn vanhempien ja lasten ryhmään verrattuna. Tulosmuuttujina olivat lasten käytösongelmien määrä sekä sosiaaliset taidot, seuranta ulottui 12 kk päähän (seurannassa ei kontrolliryhmää).

Ohjelman kehittäjä kumppaneineen tutki RCT-tutkimuksessa [3] lasten ohjelmaan osallistuneita (n = 30) 4–9-vuotiaita lapsia, joita verrattiin muihin Ihmeelliset vuodet -menetelmiin osallistuneisiin lapsiin sekä kontrolliryhmään.

Edellisten tutkimusten lisäksi englantilainen pilottitutkimus [5] tarkasteli 24 riskiryhmään kuuluvan 5–9-vuotiaan lapsen aineistossa PienryhmäDinon lyhennetyn version (10 x 2 tuntia) vaikuttavuutta koulukontekstissa toteutettuna. Lapset jaettiin 12 hengen interventioryhmään ja 12 hengen kontrolliryhmään (jonotuslista). Lasten opettajat olivat saaneet aiemmin IV-ryhmänhallintakoulutuksen.

Laajempi RCT-tutkimus Lasten Dinosauruskoulusta on meneillään [6].

Vaikuttavuusnäyttö

Vaikuttavuusnäytön aste

Kohtalainen

Vaikuttavuus

Erikseen toteutettuna terapeuttinen lasten ryhmä vaikuttaa olevan Ihmeelliset vuodet –vanhemmuusryhmää tehokkaampi lapsen ongelma- ja konfliktiratkaisutaitojen lisäämisessä, kun taas Ihmeelliset vuodet -vanhemmmuusryhmä joko yksin tai yhdessä lasten ohjelman kanssa toteutettuna lisää vanhemman ja lapsen välistä positiivista vuorovaikutusta lasten ryhmää enemmän [2]. Lisäksi on todettu, että lasten ryhmä myös yksin toteutettuna johtaa kontrolliryhmään verrattuna merkittävään vähenemiseen lasten käytösongelmissa kotona ja koulussa. Efektikokojen vertailun perusteella lastenryhmä tuo suurempia ja laajamittaisempia muutoksia yhdistettynä muihin Ihmeelliset vuodet -ohjelman ryhmiin [3].

12 kuukauden seurannassa suotuisat muutokset tulosmuuttujissa pysyivät parhaiten lastenryhmiin (joko yhdessä vanhemmuuryhmän tai opettajien ryhmän kanssa tai ilman) osallistuneiden lasten kohdalla, lasten ryhmiin osallistumisella näyttäisi siis olevan itsenäinen suotuisa vaikutus Ihmeelliset vuodet –menetelmien tuottamien muutosten pysyvyyteen. Tulosten pohjalta ohjelman kehittäjät suosittavat lastenryhmää erityisesti lapsille, joilla on ongelmia sosiaalisissa suhteissa, vaikkakin sillä on suotuisia vaikutuksia myös muilla osa-alueilla ja erityisesti vanhemmuusohjelmaan yhdistettynä [7].

Hutchings ja kollegoiden pilottitutkimuksessa [5] lapset osallistuivat PienryhmäDinon lyhennettyyn versioon koulussa. 12 riskiryhmään kuuluvan lapsen PienryhmäDino-interventioryhmä ei eronnut 12 lapsen kontrolliryhmästä (opettajan arvioima käyttäytyminen, ongelmanratkaisutaidot, observaatio). Analysoitaessa tulokset pienen vaikeimmin oireilevien lasten ryhmän kohdalla (8 interventio- ja 4 kontrolliryhmän lasta), voitiin havaita tilastollisesti merkittävä ongelmanratkaisutaitojen kasvu.

Norjassa on tutkittu, lisääkö terapeuttinen lastenryhmä Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän vaikutusta. Drugli & Larsson [4] totesivat lastenryhmän lisäävän vanhemmuusryhmän tehoa lasten käytösongelmien vähentämisessä. Larsson kollegoineen [1] puolestaan totesi RCT-asetelmassa sekä Ihmeelliset vuoden vanhemmuusryhmän yksinään että lastenryhmään yhdistettynä olevan tehokas käytösongelmaisten lasten käytösongelmien vähentäjä kontrolliryhmään verrattuna (myös 12 kk seurannassa), lastenryhmän lisääminen ei kuitenkaan tuonut lisähyötyä vaikutusten kannalta. Lastenohjelman itsenäistä vaikutusta ei asetelmassa arvioitu.

Tämänhetkisen näytön asteen arviointia vaikeuttaa se, että terapeuttista PienryhmäDinoa stand alone -interventiona, erillään muista menetelmistä, on tutkittu melko vähän.

Sovellettavuus

Koulutus

Pienryhmäohjaajakoulutus käsittää kolme peräkkäistä päivää ja se on suunnattu ammattilaisille: kuraattoreille, psykologeille, terapeuteille, erityislastentarhan- ja erityisopettajille tai muille asiasta kiinnostuneille kasvatusalan ammattilaisille.

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksessa esitellään, miten seuraavia ryhmässä käsiteltäviä osa-alueita ohjataan/opetetaan lapsille:

 • kaverisuhteiden solmiminen
 • sääntöjen noudattaminen
 • oppimisen perustaidot (kuunteleminen, keskittyminen, tarkistaminen, yhteistyö)
 • tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen
 • ongelmanratkaisutaidot
 • yhteistyötaidot
 • ystävyystaidot

Koulutus on interaktiivinen ja siinä käytetään paljon ryhmätöitä ja rooliharjoituksia. Koulutuksessa mallinnetaan ryhmän ohjaamista ja opetetaan eri työmuotojen käyttöä ryhmän ohjaamisessa (esimerkiksi videoesimerkit, draama, rooliharjoitukset, toivotun käytöksen vahvistamisen keinot).

Dinosaurus-kouluohjaajakoulutuksen jälkeen ohjaajat voivat sertifoitua hoitomallin päteviksi ohjaajiksi. Sertifiointia haetaan Incredible years organisaatiosta, kun hakija on vetänyt vähintään kaksi Dinosaurus-kouluryhmää.

Sertifiointiprosessi toimii menetelmäuskollisuuden varmistajana: Incredible years –organisaation kouluttajat käyvät läpi ryhmäistunnoista videoitua materiaalia ja arvioivat ohjaajien kykyä toimia ohjaajina ohjelman vaatimusten mukaan. Ohjaajat täyttävät ryhmäsessioiden jälkeen ryhmäistunnonagendaan liittyvän arviointikaavakkeen, mihin arvioidaan onko istunnon keskeiset sisällöt uusine asioine ja kertauksineen ja taitoharjoitteluineen toteutettu agendan mukaan.

 

Koulutuksen saatavuus

Suomen Mielenterveysseura on järjestänyt PienryhmäDinon ohjaajakoulutuksen vuonna 2010. Seuraavaa järjestettävää koulutusta Suomessa ei ole tiedossa. Koulutuksia voi käydä ulkomailla, esimerkiksi Walesissa.

Kustannustehokkuus

Ei tutkimustietoa kustannustehokkuudesta.

Soveltuvuus

Suomessa on vedetty vuodesta 2010 Lasten Dinosaurus-kouluja Suomen Mielenterveysseuran, HUS lastenpsykiatrian ja Helsingin perheneuvoloiden yhteistyönä. Työ vaatii moniammatillista osaamista. Lasten ryhmän rinnalla on pidetty Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmä samaan aikaan viereisessä huoneessa. Dinosaurus-koulun ohjaajat vierailevat säännöllisesti vanhempainryhmässä, kertovat vanhemmille, mitä aiheita lapset opiskelevat ja antavat myös vanhemmille Dinosaurus-kouluohjelmaan liittyviä tehtäviä.

Suomessa ryhmiä on toteutettu yhteensä viisi ja ohjelmaan on osallistunut noin 30 perhettä. Kyse on ollut erityisesti hoidollisista ryhmistä, joissa on ollut kuusi lasta (ikä 5–9 vuotta) Ryhmät ovat kokoontuneet 18–20 kertaa, kaksi tuntia kerrallaan ja lisäksi on järjestetty seurantakäynti sekä lasten- että vanhempainryhmälle. Ryhmistä on käytetty nimeä Dinosaurus-koulu tai Dinokoulu. Käyttäjien kokemukset menetelmästä ovat olleet positiivisia ja menetelmä on koettu vaikuttavaksi.

Pohjoismaissa toteutetuissa tutkimuksissa vanhempien tyytyväisyys Ihmeelliset vuodet -lastenryhmään on ollut korkea [1]. Suomessa vanhempien arviot Dinosaurus-koulusta/vanhempainryhmästä olleet pääsääntöisesti myönteisiä, mutta systemaattista tutkimusta ei vanhempien arvioista ole tehty.

Mittaaminen ja arviointi

Ohjelman aikana vaikutuksia seurataan mm. viikoittaisten kotitehtävien tarkastamisen avulla ja ohjaajien soitoilla vanhemmille (kolme kertaa ohjelman aikana). Lisäksi lapselle laaditaan yksilöllinen työskentelysuunnitelman yhdessä vanhemman kanssa ja tätä arvioidaan ohjelman loputtua. Menetelmään kuuluu myös seurantakäynti n. 4–6 kk sisällä.

Ohjelman päätyttyä vanhemmat täyttävät arviokaavakkeen ryhmän hyödystä lapselle, vanhemmilta kysytään sekä lapsen vointiin ja sen muutokseen liittyviä kysymyksiä sekä arviota ryhmästä ja sen eri komponenttien toimivuudesta. Suomessa on otettu käyttöön myös HUS:ssa kehitetty oma lapsille tehdyn ryhmäarvio, jossa lapset arvioivat itse hyötyään ryhmästä.

Käyttäjien kokemuksia ei vielä ole systemaattisesti tutkittu, koska koulutettuja henkilöitä on toistaiseksi vähän.

Viitteet

 1. Larsson B., Fossum S., Clifford G., Drugli MB., Handegård BH. & Morch W-T. (2009). Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children. Results of randomized controlled trial. European Child and Adolescent Psychiatry 18, 42–52. Linkki viitteeseen
 2. Webster-Stratton, C. & Hammond M. (1997). Treating children with early-onset conduct problems: A comparison of child and parent training interventions. Journal of Consulting and Clinical Psychology 65, 93–109. Linkki viitteeseen
 3. Webster-Stratton, C., Reid, J. & Hammond, M. (2004). Treating children with early-onset conduct problems: Intervention outcomes for parent, child, and teacher training. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychiatry 33, 105–24. Linkki viitteeseen
 4. Drugli, M. & Larsson, B. (2006). Children aged 4–8 years treated with parent training and child therapy because of conduct problems: generalization effects to day care and school settings. European Child & Adolescent Psychiatry 15, 392–399. Linkki viitteeseen
 5. Hutchings, J., Bywater, T., Gridley, N., Whitaker, C., Martin-Forbes, P. & Gruffydd, S. (2011). The Incredible years therapeutic social and emotional skills programme: a pilot study. School Psychology International, 33, 285–293. Linkki viitteeseen
 6. Bywater, T., Hutchings, J., Whitaker, C., Evans, C. & Parry, L. (2011). The Incredible years therapeutic dinosaur programme to build social and emotional competence in Welsh primary schools: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 12, 39. Linkki viitteeseen
 7. Webster-Stratton, C. & Reid, J. (2003). Treating conduct problems and strengthening social and emotional competence in young children the Dina Dinosaur treatment program. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 11, 130–143. Linkki viitteeseen