Lapset pois eroriidoista

Menetelmä lasten hyvinvoinnin vahvistamiseksi korkean konfliktin eroperheissä

Lapset pois eroriidoista -menetelmän (No Kids in the Middle) tarkempi kuvaus luettavissa täältä sivulta 67.


Tiivistelmä

Johdanto: Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien väliset jatkuvat konfliktit vaikuttavat haitallisesti lasten hyvinvointiin. Lapset pois eroriidoista -menetelmää käytetään konfliktoituneissa eroissa. Menetelmän tavoitteena on muuttaa lapsia vahingoittava elämäntilanne turvallisemmaksi vähentämällä vanhempien välistä konfliktia, heidän negatiivista ja vihamielistä asennoitumista toisiinsa sekä sosiaalisen verkoston paheksuntaa entistä kumppania kohtaan.  (Visser & Van Lawick, 2021).

Tutkimuskysymys: Onko Lapset pois eroriidoista -menetelmällä vaikuttavuutta 4–18-vuotiaiden lasten hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseksi konfliktoituneissa erotilanteissa suomalaisessa kontekstissa?

Aineisto ja menetelmät: Kirjallisuushaku tehtiin kartoittaville kirjallisuuskatsauksille tyypillisellä Population, Concept, Context (PCC) -hakustrategialla kohdistuen kysymykseen: Mitä tutkimusta Lapset pois eroriidoista -menetelmästä (No Kids in the Middle) on tehty.  Hakusanoina käytettiin: P = Korkean konfliktin eroperheet, joissa on 4–18-vuotiaita lapsia, C = No Kids in the Middle (Lapset pois eroriidoista), C = terveydenhuolto, sosiaalihuolto, kolmas sektori. Ensisijaisena kiinnostuksenkohteena haussa olivat menetelmästä tehdyt vaikuttavuustutkimukset, joskin mukaan otettiin myös muilla asetelmilla tehtyjä tutkimuksia. Systemaattinen haku tehtiin kuuteen tietokantaan: MEDLINE, APA PsycInfo, CINAHL, ERIC, Web of Science ja Scopus ja sitä täydennettiin manuaalisella haulla.

Tulokset: Arvion mukaan Lapset pois eroriidoista -menetelmän kuvaus ja teoreettinen peruste ovat riittäviä. Kirjallisuushaussa löytyneet kolme artikkelia olivat pohjoismaiden ulkopuolisia alankomaalaisia ja brittiläisiä vaikuttavuustutkimuksia. Lapset pois eroriidoista -menetelmästä ei löytynyt suomalaisia tai pohjoismaisia vaikuttavuustutkimuksia, mutta alankomaalaisen kartoittavan vaikuttavuustutkimuksen (Lange ym., 2023) mukaan alustavat tulokset ovat lupaavia. Sen mukaan vanhemmat pystyvät etenemään rinnakkaisvanhemmuuteen, jossa on aiempaa vähemmän konflikteja ja sosiaalisen verkoston paheksuntaa, vaikka he eivät muuttaneet käsitystään ex-kumppanin käyttäytymisestä.

Kokonaisarvio: Lapset pois eroriidoista -menetelmällä on vähäinen dokumentoitu näyttö (3/5) suomalaisessa kontekstissa. Sen vaikuttavuudesta ei ole suomalaista tai pohjoismaista vaikuttavuusnäyttöä, mutta alankomaalaisen kartoittavan vaikuttavuustutkimuksen (Lange ym., 2023) mukaan alustavat tulokset ovat lupaavia. Menetelmän vaikuttavuudesta tarvitaan lisätutkimusta. Menetelmän implementointivalmius ja -tuki menetelmän näkökulmasta toteutuu alle kolmasosassa (3/10) osa-alueista.


Menetelmän vaikuttavuusarvion voi lukea kokonaisuudessaan täältä. Kasvun tuki arvioi lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattuja mielenterveyttä edistäviä psykososiaalisia menetelmiä. Lisätietoja arvioinnista.