ProKoulu-toimintamalli

Toimintamalli ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten käytösongelmien vähentämiseksi ja positiivisen käyttäytymisen vahvistamiseksi koulussa.

ProKoulu-toimintamallin (Schoolwide Positive Behavioral Interventions and Supports) tarkempi kuvaus luettavissa täältä sivulta 48.


Tiivistelmä

Johdanto: Käytösongelmat ja häiriökäyttäytyminen kuormittavat sekä opettajia että oppilaita. Pitkällä aikavälillä oppilaiden käyttäytymisen ongelmilla on kielteinen vaikutus opettajan opetukseen ja luokan ohjaamiseen sekä toisten oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Jos kouluympäristön kielteiset vuorovaikutusmallit ylläpitävät ja vahvistavat oppilaan kielteistä käyttäytymistä, käytösongelmat voivat kehittyä vakavammiksi käyttäytymisen häiriöiksi. Käyttäytymisen ongelmia voidaan kuitenkin vähentää ja ennaltaehkäistä koko koulun yhteisellä positiivisen käyttäytymisen tukemisen toimintamallilla, jossa kaikki koulun aikuiset sitoutuvat opettamaan ja ohjaamaan sosiaalista käyttäytymistä yhteisesti sovituilla tavoilla.

Aineisto ja menetelmät: Kirjallisuushaku tehtiin kartoittaville kirjallisuuskatsauksille ominaisella Population, Concept, Context (PCC) -hakustrategialla kysymyksellä: Mitä tutkimusta Pro-Koulu-toimintamallista (Schoolwide Positive Behavioral Interventions and Supports) on tehty? (P = ala- ja yläkouluikäiset oppilaat, C = Schoolwide Positive Behavioral Interventions and Supports (Suomessa ProKoulu -toimintamalli), C = koulu). Haussa ensisijaisena kiinnostuksen kohteena olivat vaikuttavuustutkimukset. Systemaattinen haku tehtiin seuraaviin tietokantoihin: MEDLINE, CINAHL, ERIC, APA PsycInfo, Web of Science ja Scopus.

Tulokset: Kirjallisuushaun perusteella systemaattiseen katsaukseen otettiin mukaan 23 tutkimusta, joista kuusi pohjoismaista (norjalaista) vaikuttavuustutkimusta arvioitiin. Myös vielä julkaisemattoman suomalaisen implementointitutkimusartikkelin tietoja käytettiin arvioinnissa. Loput 17 tutkimusta (kaksi meta-analyysia, 14 korkean tulotason maiden (muiden kuin Pohjoismaiden) vaikuttavuustutkimusta ja yksi pohjoismainen implementointitutkimus) tarkasteltiin laadullisesti. Arviointiin vaikuttavissa vaikuttavuustutkimuksissa on tarkasteltu norjalaista PALS-toimintamallia, jota Suomessa vastaa ProKoulu- toimintamalli. Laadullisesti tarkasteltujen tutkimusten tulokset eivät vaikuttaneet menetelmän kokonaisarvioon toisin kuin pohjoismaisten
vaikuttavuustutkimusten tulokset. Arvion mukaan ProKoulu-toimintamallin kuvaus ja teoreettinen perusta ovat riittäviä. Toimintamallilla on myönteisiä todettuja vaikutuksia oppilaiden ongelmakäyttäytymiseen. Vaikutuksia löydettiin sekä kouluympäristössä että luokassa. Oppilaiden toistuvaan ongelmakäytökseen toimintamalli vaikutti myönteisesti kolmen vuoden aikana toimintamallin aloittamisesta. Vaikutukset olivat kooltaan enintään keskisuuria (oppilaiden ongelmakäytös luokassa väheni: d = 0,49, p = 0,034; d = 0,13, 95 % luottamusväli (LV) = (0,125–0,135) ja d = 0,13, 95 % LV = (0,126–0,133), oppilaiden ongelmakäytös kouluympäristössä väheni: d = 0,59, p = 0,011; d = 0,38, 95 % LV = (0,375–0,385) ja d = 0,25, 95 % LV = (0,236–0,254), positiivisen käytöksen tukeminen lisääntyi: d = 0,41, 95 % LV = (0,406–0,414) ja d = 0,02, 95 % LV = (0,019–0,021), käytöksen korjaaminen lisääntyi: d = 0,09, 95 % LV = (0,086–0,094) ja d = 0,02, 95 % LV = (0,019–0,021), käytösongelmaisten oppilaiden määrä väheni: d = 0,91, p = 0,004; oppilaiden ulospäinsuuntautuvat oireet vähenivät: d = -0,79, 95 % LV = (-1,27–(-0,31)). Menetelmän implementoinnin jälkeistä seurantatutkimusta ei ole tehty. Vaikuttavuustutkimusten laatu oli hyvä. ProKoulu-toimintamallin implementointivalmius täyttyy seitsemässä osa-alueessa yhdeksästä. ProKoulu-toimintamallilla on valmiudet onnistuneeseen implementointiin.

Kokonaisarvio: Menetelmä saa kokonaisarvion 5(/5) eli menetelmällä on vahva dokumentoitu näyttö suomalaisessa kontekstissa.


Menetelmän vaikuttavuusarvion voi lukea kokonaisuudessaan täältä. Kasvun tuki arvioi lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattuja mielenterveyttä edistäviä psykososiaalisia menetelmiä. Lisätietoja arvioinnista.