Kurssin aloitussivu on auki tietokoneen ruudulla.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille suunnattu Itlan tuottama ja Opetushallituksen rahoittama verkkokurssi on julkaistu. Verkkokurssin sisällön suunnitteluun ovat vaikuttaneet esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien toiveet ja tarve tutkittuun tietoon perustuville käytänteille.

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen -verkkokurssi on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille. Kurssi soveltuu lisäksi muiden kouluasteiden ammattilaisille, alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille.

Kurssilla opitaan tutkimustietoon perustuvia vaikuttavia keinoja ryhmän ja yksilön myönteisen käyttäytymisen ohjaamiseen ja tukemiseen sekä ei-toivotun käyttäytymisen vähentämiseen. Keskeistä on tiedon saaminen tehokkaista positiivisista käyttäytymisen tukemisen strategioista.

Kurssilla tarkastellaan myös kasvattajan ammatillista identiteettiä ja ammattietiikkaa sekä kasvattajan oman toiminnan vaikutusta oppijoiden käyttäytymiseen. Tavoitteena on lisätä ammattilaisen itsereflektiokykyä suhteessa käyttäytymisellään reagoiviin lapsiin ja nuoriin.

Verkkokurssi löytyy Kasvun tuen sivuilta sekä Opetushallituksen sivulta.

Kurssin kehittäminen on jatkotyötä VIP-hankkeelle

Opetushallituksen hallinnoiman ja rahoittaman Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston työssä kehitettiin vuosien 2018–2022 aikana vaativaa, monialaista tukea, mutta myös ennaltaehkäiseviä toimia ja varhaista tukea. Tavoitteena oli monialaisen yhteistyön kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Verkostossa oli lisäksi pyrkimyksenä vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden osaamista.

VIP-hankkeen yhtenä teemaryhmänä oli käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret. Teemaryhmän kehittämistyöllä oli kolme tavoitetta:

  1. Jäsentää ilmiötä lasten ja nuorten käyttäytymisellään reagoimisesta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa
  2. Tunnistaa vaikuttavat toimet, joilla lasten ja nuorten lähiympäristössä käyttäytymisellä reagoimiseen voidaan vastata.
  3. Vauhdittaa ja tukea sellaisen tutkimustiedon leviämistä, jolla voidaan vahvistaa käyttäytymiseen liittyvää tukea perustasolla.

Teemaryhmä järjesti VIPU-yhdyshenkilöille kyselyn vaativan erityisen tuen tarpeista esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. VIPU-yhdyshenkilöt koostuivat oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinoinnista vastaavista sekä opiskeluhuollon edustajista.

Vastaajilta kysyttiin kokemuksia ja näkemyksiä työskentelyn solmukohdista tilanteissa, joissa lapsi tai nuori haastaa ympäristöä käyttäytymisellään. Lisäksi heiltä tiedusteltiin, millaisia kysymyksiä ilmiö omassa työyhteisössä herättää ja millaiset ovat valmiudet sen kohtaamiseen.

Tukea arkeen -opas verkkokurssin pohjana

Kyselystä saatujen vastausten perusteella vastaajat toivoivat tutkittuun ja luotettavaan tietoon nojaavia ohjeita ja askelmerkkejä tilanteisiin.

Kyselyn vastausten innoittamana päätettiin laatia opas. Oppaan kokoamiseksi perustettiin projektiryhmä, jonka työtä VIP-hankkeen teemaryhmä tuki ja Itla koordinoi. Pohjatyöksi tehtiin kaksi systemaattista kirjallisuushakua. Toinen joustavasti tehostuvan tuen ydinelementeistä ja toinen ryhmänhallinnasta opetusryhmissä, joissa esiintyy käyttäytymisen haasteita.

Lisäksi projektiryhmä kartoitti monialaisesti sellaisia tutkimukseen perustuvia keinoja, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Samalla etsittiin myös tapoja vaikuttaa käytösongelmia ylläpitäviin ja niitä aiheuttaviin tekijöihin lasten ja nuorten kasvuympäristössä.

Opetushallitus julkaisi projektiryhmän tekemän työn pohjalta ”Tukea arkeen! Keinoja lasten ja nuorten emotionaalisten, sosiaalisten ja käyttäytymisen taitojen tukemiseksi” -oppaan vuoden 2022 lopussa.

Juuri julkaistu verkkokurssi pohjautuu Tukea arkeen -oppaaseen. Verkkokurssin rahoitti Opetushallitus ja se jatkoi yllä kuvatulla tavalla VIP-verkoston teemaryhmän työtä.

Verkkokurssi tulee laajenemaan uusilla moduuleilla Kasvun tuki KI -hankkeen kehittämistyön myötä vuosien 2024–2025 aikana.

Lisätietoja:

Asiantuntija Päivi Uro, puh. 040 531 1428
Kehittämispäällikkö Piia Karjalainen, puh. 040 662 4821

etunimi.sukunimi@itla.fi