Pieni iloinen lapsi leikkii autoilla.

Itla jätti 7.6. lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa. 

Pidämme erinomaisena hallituksen ehdotusta kansallisesta toimijasta, joka määrittelisi mitä lasten ja nuorten menetelmiä otetaan kansallisesti käyttöön. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, jonka jäsenillä tulisi olla kykyä arvioida monipuolisesti menetelmien vaikuttavuutta, niiden suunnitelmallisen muokkauksen eli adaptoinnin tarvetta sekä kansallisen levityksen ja käyttöönoton eli implementoinnin edellytyksiä.   

”On ilahduttavaa, että hallituksen ehdotuksessa huomioidaan myös arviointiosaamisen merkitys. Itla voi tuottaa kansallisen ja alueellisen päätöksenteon tueksi arviointi- ja käyttöönottotietoa, jolla voidaan edistää vaikuttavien menetelmien suunnitelmallista implementointia. Se on edellytys sille, että terapiatakuulla voidaan saavuttaa sille asetetut tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti”, Itlan toimitusjohtaja Katri Vataja sanoo.    

Hallituksen esityksen tulisi kuitenkin kertoa konkreettisemmin, miten yhteistyö- ja hyvinvointialueilla käytettävien psykososiaalisten menetelmien koordinointia vahvistetaan ja miten niiden toimeenpanoa vauhditetaan tietoperustaisesti.  

Hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden välisen yhteistyön vahvistaminen vaatii selkeitä ja pysyviä rakenteita sekä konkreettisia ehdotuksia menetelmien valintaan sekä menetelmäosaamisen ylläpitämiseen. Pysyviä rakenteita menetelmien arviointiin ja osaamisen ylläpitoon ei ole vielä kattavasti olemassa, ja kehittäminen on tapahtunut viime vuosina väliaikaisen hanketyön kautta 

Menetelmien valinta edellyttää vertailukelpoista tietoa niiden vaikuttavuudesta   

Terapiatakuuseen liittyvän lainsäädännön valmistelussa tulisi huomioida erityisesti myös se, että lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien valinta, käyttöönotto ja ylläpito edellyttävät vertailukelpoista tietoa eri menetelmien vaikuttavuudesta. Tarvitaan myös osaamista ymmärtää mitkä menetelmät ovat vaikuttavia ja millaisin edellytyksin sekä kykyä arvioida voidaanko menetelmät ottaa käyttöön suomalaiseen palvelujärjestelmään.  

”Keskeisiin mielenterveyden ongelmiin, kuten lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja ahdistuksen hoitoon on olemassa tieteellisesti vaikuttaviksi arvioituja menetelmiä. Käytettävät menetelmät tulisi määritellä kansallisessa yhteistyössä”, johtaja Petra Kouvonen Itlasta toteaa.

Kouvonen johtaa Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten tueksi -hanketta. Se tuottaa uusia välineitä lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointiin ja valintaan sekä tukee ammattilaisten ja päättäjien suunnitelmallista menetelmien käyttöönoton osaamista.

Sosiaalihuollossa käytettävien psykososiaalisten menetelmien tulisi olla vaikuttavia    

Myös sosiaalihuollossa käytettävät menetelmät tulisi valita siten, että ne perustuvat kansallisiin suosituksiin ja niistä on olemassa mahdollisimman hyvää vaikuttavuusnäyttöä. Sosiaalihuollon palveluita varten tulisi luoda rakenne, jossa palveluiden valikoimaa tarkennetaan. Sosiaalihuollossa käytettävien psykososiaalisilla menetelmien määritelmä kaipaa selkeyttämistä, sosiaalihuollon ominaispiirteet huomioon ottaen 

”Monet vanhemmuuden ohjaamisen menetelmät tukevat lapsen ja nuoren hyvää kasvua ja kehitystä. Vahvan vaikuttavuusnäytön vanhemmuusohjelmat soveltuvat käytösongelmien hoidossa hyvin sosiaalihuollon palveluihin, kuten perheneuvolaan. Näitä menetelmiä tulisi olla tarjolla riittävästi ja yhdenvertaisesti, koska niiden avulla ennaltaehkäistään tehokkaasti lasten ja nuorten vakavampia käytöshäiriöitä sekä vahvistetaan vanhemmuuden taitoja”, Petra Kouvonen korostaa. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 9.6.2024 mennessä lausuntoja lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta. Esitetyn lainsäädännön tavoite on, että lapset ja nuoret saisivat mielenterveyden häiriöihin ja niiden ehkäisyyn apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä.  

 

Lisätietoa:

Johtaja Petra Kouvonen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi