Tässä kokonaisuudessa edellisen implementointioppaan (­Kouvonen & Laajasalo, 2019) kirjallisuutta on päivitetty ­uudella järjestelmällisellä kirjallisuushaulla. Lähteitä on myös haettu lumipallomenetelmällä eli hakemalla kirjallisuutta, johon prosessin aikana on viitattu puheessa tai tekstissä. Kirjallisuushakua ohjasi tutkimuskysymys: mitä onnistuneesta implementoinnista sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa lapsi- ja perhepalveluissa tiedetään? Suunnitelma katsauksen toteuttamisesta luotiin yhdessä projektiryhmän kanssa ennen katsauksen aloittamista ja tallennettiin ryhmän Teams-alustalle.

Hakustrategian muodostamisessa käytettiin kartoittaville kirjallisuuskatsauksille tyypillistä population, concept, context (PCC) -strategiaa (Peters ym., 2020):

P = henkilökunta, perheet, organisaatiot, kuntataso,
­kansallinen taso
C = implementointi
C = lapsi- ja perhepalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa.


Hakustrategia ja tiedonlähteet

Kirjallisuuden haku toteutettiin 24.9.2021 ­järjestelmällisenä hakuna seuraaviin tietokantoihin: PubMed / MEDLINE, Academic Search Premier, CINAHL, ERIC, Political Science Complete, APA PsycInfo, SocINDEX ja Social Science Database. Hakusanat muodostettiin PCC-strategian mukaisesti ja PCC:n kaksi osa-aluetta yhdistettiin: 1) implementointi (Mesh-­termit ja vapaasanahaku) ja 2) konteksti eli lapsi- ja perhepalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa (Mesh-termit ja vapaa­sanahaku). Hakulausekkeet ja valintakriteerit ovat saatavissa kirjoittajilta.

Tutkimusten valinta

Viitteitä hakustrategialla saatiin yhteensä 730. Kaksoiskappaleiden poiston jälkeen jäljelle jäi 706 viitettä. Otsikko-abstrakti­tason läpikäynnin jälkeen jäljelle jäi 81 viitettä, joista luettiin koko tekstit. Koko tekstien läpikäynnin jälkeen käsikirjaan valittiin 31 artikkelia. Haun eteneminen on kuvattu vuokaaviossa (kuvio 1). Tutkimusten valinta toteutettiin ennalta projektiryhmässä määritettyjen mukaanotto- ja poissulkukriteerien perusteella. Tutkimusten valinta toteutettiin Covidence-­ohjelmassa (yksi arvioija toteutti ja toinen tarkisti).

Käytännön esimerkkien aineisto

Käytännön esimerkit tämän oppaan videoissa ja tekstin lomassa on tuotu Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön sr. (Itla) sekä keskeisten kansallisten toimijoiden kehittämis- tai tutkimustyöstä tai molemmista. Niissä on pyritty havainnollistamaan näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien implementointia ja juurtumista Suomessa. Myös palveluiden ja päätöksenteon puolelta on muutama esimerkki.


 Kuvio 1. Vuokaavio tutkimusten valinnasta (Page ym., 2021)